28/11/2020 18:29
Home ATAWATAN ESERLERİ  Sahypalara sygmadyk söýgi

 Sahypalara sygmadyk söýgi

                         (hakyky durmuşdan alnan)

 …Agzybir  maşgaladaky bu günki gykylyk hemmeleri geň galdyrdy. Bu wakalaryň sebäpkäri hökmünde anyk biri görkezilip bilinmezdi, emma Bahar daýza hiç çekinmän öz gelnini günäkärledi. Ene-atasynyň ýollarynyň aýrylmagyna sebäp bolan bu waka iki ýaşlyja Gülnuryň durmuşyndaky kynçylyklara başlangyç bolupdy.

Ejesiniň daşary ýurtda işläp gazanan pullaryndan gyzy Gülnura hiç hili paý berlenokdy…

Gülnur uzyn mele saçly, bugdaýrenk, owadan, sada gyzdy, emma on dört ýaşlydygyna garamazdan has uly jogapkärçilikler onuň boýnuna galypdy. Hatda iň ýönekeý zatlar üçin hem oňa käýemekden, ýençmekden çekinmeýärdiler:

-Ene, maňa sowalga pul…-ol sözüni tamamlap hem ýetişmänkä, enesiniň käýinçli sözlerini eşitmeli boldy:

-Men seni bakmaga mejbur däl!Hatda sen ejeňe-de, kakaňa-da agyrlyk etdiň, seni şu günlere getirenime şükür et…

Enesiniň aýdan agyr sözlerinden soň, Gülnur göwnüçökgün halda mekdebiň ýoluny tutdy. Birdenkä onuň ýüregindäki ähli gam-gussa bir ýere ýitirim boldy, gaty-gaty basyp gelýän ädimleriniň haýallamagyna öňünden çykan Eziz sebäp boldy.

Uzyn boýly, görmegeý, syratly ýigide bir görüşde aşyk bolupdy. Aralaryndaky syrly bakyşlar päk söýgüden nyşan.

…Ara düşen 4 ýyl olaryň söýgüsine hiç hili zyýan ýetirmedi, gaýtam olaryň söýgi alawlaryny has-da tutaşdyrdy. Onuň özi bilen bile durmuşyndaky kynçylyklar hem barha ulalyp barýardy. Bir gün bolsa öýüne gelende geň waka bilen garşylaşdy, ilki bada tekjäniň üstünde duran toý saçagyny özi üçin gelendir diýip pikir hem etmändi.

Enesiniň “Ahyr sendenem dynýan bolaýdykda” diýen sözleri onuň hyýalynda janlandy, onuň näme diýmekçi bolandygyna indi ol has aýdyň düşünipdi, ýekeje sözlem onuň ähli arzuwlaryny puja çykardy. Gülnur bu zada näçe garşy çyksa-da, öýde onuň pikirini diňleýän ýokdy. Birje gezek hem görmedik ýigidi bilen durmuş gurmak hiç bir gyzyň arzuwynda bolmasa gerek.

Okap bilersiňiz  Aýdymçy Şamyrat Artykow: Halypalaryň ýoly bilen

Gülnur enesiniň öz sözünden gaýtmajagyny bilip, ykbala kaýyl boldy. Näçe agyr bolsa-da Ezizi özünden sowatmalydy. Şu niýet bilen ol onuň ähli jaňlaryny jogapsyz galdyrdy. Ezize bu ýagdaý gaty agyr degdi, ol nämäniň nämedigine entägem düşünenokdy. Bir gün bolsa çydap bilmän onuň öýüne barmaga hyýallandy. Her nähilem bolsa ondan bu ýagdaýyň sebäbini öwrenmelidi. Otagyň penjiresiniň açykdygyny görüp, kiçi çagyl daşlaryny penjirä tarap oklamaga başlady… Ine, birdenem asmany ýagtyldan Aý kimin, onuň nurana ýüzi göründi. Gülnur ýuwaşlyk bilen gapydan çykdy, her bakyşda Gülnuryň ýüzi Ezizi özüne maýyl edýärdi:

-Gülüm, bu näme etdigiň boldy? Sebäbini düşündiräýdä haýyş edýän.

Okap bilersiňiz  Üstünlik faktorlary

-Ezizim meniň başga alajym ýok. Meni mundan artyk gynamaýda…

Eziz bolan zatlara doly düşünensoň, Gülnura bolan söýgüsi has-da artdy. Onuň adamkärçilikli, çaga ýaly päkizeligi ony haýran galdyrdy.

Gülnura edilýän bu sütemler Ezizi hem biparh goýmady. Ol mekdebi tamamlandan soň, Gülnuryň kynçylyklaryny azajyk hem bolsa ýeňilleşdirmek maksady bilen işe başlapdy. Maşgala ýagdaýynyň gowudygyna garamazdan, Eziziň işe başlamagy firma direktoryny gyzyklandyryp ugrady. Soňra Eziziň hekaýasyny eşidenden soň onuň pikirleri düýpgöter üýtgedi:

-Bäh, häzirki wagtda-da beýle maşgalalar bar eken-ow! Kimkä bu nätanyş perişdejik?

-Onuň ady Gülnur-diýenden Saparyň geçmişdäki ýatlamalary göz öňünde janlandy. Iki ýaşlyja gyzjagazynyň gorkup aglaýan sesi gulagynda ýaňlandy. Şundan soň Sapar Muhadowiç öz gyzynyň gözlegine çykdy.

Okap bilersiňiz  Söýgüniň üç görnüşi

Bir wagtky taşlap giden öýündäki ýagdaý ony çyndanam eýmendirdi. Gyzyna  güýji ýetmejek işleriň buýrulmagy, onuň ýüregini howsala saldy, oňa ýüregi awady…

Gülnuryň öýünde bolsa habarlar düýpgöter başgady. Toý taýýarlyklary başlandy. Gülnura bolsa öýden çykmak gadagandy. Bu hakda Ezize habar berip hem bilmändi. Bu pursat onuň ähli umytlarynyň tükenýän ýeridi, ähli süýji arzuwlardan el çekmäge mejbur eden ýoldy. Çäresizlikden ýaňa göwher däneleri dek gözýaşlar onuň gözüni gaplaýardy.

…Indi bolsa toý başlandy. Uly şowhun-dabara ýokdy, bolaýanda-da bu zatlar Gülnury asla gyzyklandyranokdy… Gelnalyjy geldi, Bahar daýza Gülnura patasyny berip, ony öýden alyp çykdy. Gülnur bu zatlaryň çyndygyna, Eziziň gelmändigine häli hem ynanyp bilenokdy…

Gelnalyjynyň ulag kerweni toý mekanynyň köçesine dönende, bir ulag olaryň ýoluny kesdi, ulagdan nätanyş adam düşdi we gelnalyja tarap  ýöräp ugrady. Märekedäki hiç bir adam onuň kimdigine düşünip bilenokdy, emma Bahar daýza onuň kimdigini bada-bat aňdy. Bu onuň ogly Sapardy… Şol gelşine-de gyzyny gelnalyjydan düşürdi. Ýyllaryň puşmanlygy onuň gözlerinden duýulýardy… Birdenkä ulagdan ýene bir nätanyş ýigit düşdi. Ol Gülnuryň gözüniň nury Ezizdi…

Ýyllar soňra bu wakalary ýatlamak Gülnur we Eziz üçin biraz gynançly birazjyk hem gülkünç ýatlamalardy… Ýyllar olaryň söýgüsini ebedileşdirdi.

Häzirki wagtda “EzNur” firmasy olaryň eýeçiligine geçipdi, Sapar aga bolsa öz bagtly ojagyny birleşdirip, öz mährem aýaly Güljemal bilen bagtly ojakda ýaşaýardy…

 

                                                 Rana Gaýlyýewa,

Daşoguz şäheriniň iňlis dili, himiýa we biologiýa

dersleri çuňlaşdyrylyp öwredilýän 26-njy orta mekdebiň okuwçysy

 

Okap bilersiňiz  Ýazlarda ýaşlyk bar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hormatly okyjylarymyz!

Ýeňijini saýlamaga goşant goş!

Bu eser şeýle hem biziň resmi Instagram hasabymyza ýerleşdirildi. Gök ýazylan ýerden  bäsleşige hödürlenen we saýtymyza ýerleşdirilen ähli eserleri okap bilersiňiz. Şol ýerden bu we beýleki eserleriň biziň Instagram hasabymyzdaky linkine  girip,  şol ýerden  halan eseriňize “like(halanan)” goýup we “teswir” ýazyp, şol  eseriň has köp okalmagyna goşant goşup bilersiňiz!

Siz eger bu eseri halan bolsaňyz, onda, bu eseri (we linkini) özüňiziň IMO, Facebook, Twitter we beýleki hasaplaryňyzdan halk köpçüligine ýetirip bilersiňiz!

Okap bilersiňiz  Türkmenistan koronawirus pandemiýasy sebäpli öz raýatlaryny daşary ýurtlardan getirmegini dowam edýär

Bu tagallaňyz Siziň halan eseriňiziň ýeňiji bolmagyna öz täsirini ýetirer.

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Bäsleşige hödürlenen ähli eserleri okamak üçin gök ýazylan ýere ýa-da aşakdaky suratyň üstüne basyň!

Siziň Söýgüli Setirleriňiz: Ähli Söýgi Eserleri

Ähli eserleri aňsat okamak üçin Täze Applikasiýa: Ata Watan Türkmenistan applikasiýany özüňiziň Android ulgamly mobil telefonyňyza ýükläň! Ýakyn wagtda IOS ulgamynda hem applikasyýamyz hereket edip başlar. Applikasiýany ýüklemek üçin aşakdaky suratyň üstüne basyň!

Okap bilersiňiz  Söýgiden dörän eserler

 

Foto Habarlar Sahypamyz

Ýurdumyzyň gözel künjegine degişli fotosuratlary bu sahypadan tapyp bilersiňiz!

 

 

 

 

 

 

 

IŇ TÄZE HABARLAR

Maradonanyň ýadygärligi gurlar

Argentinanyň Buenos-Aýres  şäheriniň merkezi halkara howa menzilini dolandyrýan “Aeropuertos Argentina 2000” kompaniýasy, howa menziliň çäginde ýakynda aradan dünýä belli futbolçy Diego Maradonanyň ýadygärligini gurmak...

“Square” 3 günde üç rekord goýdy

Amerikanyň “Square” maliýe hyzmatlary kompaniýasyny 2009-njy ýylda “Twitter” jemgyýetçilik toruny esaslandyran Jek Dorsi we Jim MakKelwi tarapyndan döredildi. 2020-nji ýylda bu kompaniýanyň paýnamasy birden...

Döwürleýin neşirlere diňe pensionerler ýazylyp bilýärler

Kagyz görnüşindäki gazetleriň we žurnallaryň döwri kem-kemden geçmişe öwrülip barýar. 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan Türkmenistandaky gazet-žurnallary abunaçylar elektron görnüşinde okap başlarlar.  Kagyz görnüşindäki gazet-žurnallara...

Türkmen Edebiýatynda “Mugallym” Düşünjesi

“Mugallymlar güni we hepdesi” baradaky makalamyza dowam edýäris.
Okap bilersiňiz  Barlygyňda baýdyryn
Giriş ýerine: Türkmenlerde “ataly-ogul” düşünje talantlylygy, pähim-paýhas ussatlygy bilen baglanyşykly soňky döwre degişli halkara derejesinde nusga görkezilip...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Goşgular : Derwüş, Ýene, ýene, ýene Güýz we…

Derwüş  Ýyllar geçdi gitdi, ýaşyň goýaldy Ýok umydyň, näzik duýgular galdy Seniň gözleriňden syrygan gözýaş Ýöne möne däldi...   Ol syrly juda, hem derdiň seriňden aşypdy derwüş Dünýäň o çetinde men...

Bitaraplygyň türkmen nusgasy

Dünýä döwletleriň we iri halkara guramalaryň dünýä derejesinde howpsuzlygy, parahatçylygy we durnukly ösüşi üpjün etmek maksady bilen, olaryň özara bähbitli we halkara ähmiýetli hyzmatdaşlyklarynyň...

Hytaý kompaniýalary “Apple”-den ozdurdy

Dünýäniň telefon bazarynda Hytaýyň, Günorta Koreýanyň hem-de ABŞ-nyň kompaniýalary özara bäsleşýärler. Esasan hem, Günorta Koreýanyň “Samsung”, ABŞ-nyň “Apple” hem-de Hytaýyň “Huawei” kompaniýalarynyň arasynda bazarda...

Türkmenistanda Bitaraplyk gününiň çäreleriniň geçiş tertibi

Türkmenistanyň çäklerine ýiti ýokanç keselleriň gelmeginiň hem-de ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli noýabr-dekabr aýlarynda geçiriljek baýramçylyk çärelerine gatnaşyjylaryň...