30/10/2020 12:38
Home ATAWATAN ESERLERİ Watan nireden başlanýar!

Watan nireden başlanýar!

Elbetde dünýä ýüzi ajaýyplyklardan ybarat. Eýsem adamlarda bu ajaýyp duýgulary kemala getirýän täsinlik hem söýgümikä? Dogry, bu düşünje adamyň ykbalynda düýbüne ýetip bolmajak çözgütsiz umman ýalydyr. Sebäp adamyň durmuşynyň gurluşy söýgi duýgularyndan ybarat: ýiti jöwher paýhaslylygynyň netijesinde, öňdengörüji ýiti nazary bilen ak we aýdyň ýollara alyp barýan Mähriban hem Gahryman Arkadagymyza söýgi, Watana söýgi, seni bu ýagty jahana dünýä inderip, ýaşaýşyň ilkinji gapylaryny açyp beren mähriban ene-ataňa söýgi, käriňe söýgi, sungata söýgi, tebigata söýgi we ş.m. Şu söýgi duýgularyny özünde jemleýän adamyň kalbynda ilkinji söýgüsi hem öz dogduk mekanyna, bereketli topragyna, enesi deýin mukaddes hasaplanýan ata Watanyna bolan söýgüsi bolsa gerek. Ýer ýüzünde näçe adam köp bolsa, şonça-da dürli-dürli pikirler, dünýägaraýyşlar bolýar. Şol sanda her bir adam öz Watanyna bolan söýgüsini dürli jümleler esasynda beýan eder. Watany söýmek, hormatlamak her bir adamyň borjy bolup durýar. Taryhdan mälim bolşy ýaly, biziň ata-babalarymyz şu bereketli topragymyzy gorap saklamak üçin janlaryny hem pida edipdirler. Elbetde, öz Watanyny söýmeýän adam bolmasa gerek. Haçan-da Watan sözi aýdylanda ilki bilen tebigatyň gözelligi, joşup akýan çeşmelerdir, derýalaryň, arassa howasy, tolkunlardan möwç urýan deňzi,halkyň parahat, abadan, dost-doganlyk gatnaşyklarda, bolelin ýaşaýşy göz öňünde janlanýar. Watanyň gözellikleri tükeniksizdir. Biziň Watanmyz diňe bir beýik ýa-da Garaşsyz, Baky Bitarap bolmak bilen çäklenmän, biz üçin dogduk mekanymyz, enemiz deýin mukaddeslik hasaplaýan gymmatlygymyzdyr. Türkmen halkynyň Watanyna bolan söýgüsi çäksizdir. Bu biziň dana şahyrlarymyzyň goşgy setirlerinde, hoş owazly bagşylardyr-aýdymçylaryň ýerine ýetirýän aýdymlarynda has aýdyň görünýär. Şeýle-de dörediji Lidermiziň ähli eserleri esasan watanperwerlige ýugrulan. Mähriban Arkadagymyzyň Watana bolan söýgüsi, hormaty biz ýaşlar üçin nusgalyk görelde mekdebi. Watanymyzyň waspy dillerimizde senadyr. Sebäp diýseň, her bir adam öz Watanynda özüni erkana, bagtyýar duýýar. Watana söýgi- bu adamzadyň mertebesidir. Geçmişde ata-babalarymyz bereketli topragymyz üçin duşman bilen ata Watanymyzyň bir daban ýeri üçin duşman bilen darkaş gurupdyrlar we ene topragyny duşmana bermejek bolup gözüniň göreji ýaly gorapdyrlar. Bu bolsa Watana söýgi diýen düşünjäniň has gadymy döwürlerden gözbaş alýandygyna şaýatlyk edýär. Gerçek ýigitlerimiziň Watana gulluk etmekleri hem bereketli topragymyza bolan söýgüden nyşandyr. Watany edil maşgaladaky mähribanlaryň deýin söýmelidir. Sebäp seniň dogduk mekanyň, ýaşaýan, zähmet çekýän, milli mirasyň, däp dessurlardan ybarat bolan gymmatlyklar Watanda jemlenendir we onda öz beýanyny tapýar. Türkmen halky eziz Diýarymyzyň güllemegi, ösmegi üçin irginsiz zähmet çekýär. Eger her bir adam tebigatymyzy gorap, aýap saklasa bu hem Watany goradygydyr.Adamlara ýagşylyk etseň, bu hem Watanyňa bolan söýgi. Sebäp her bir adam Watanyň bir bölegidir. Ata Watanmyzyň şöhratly geçmiş taryhy, milli mirasy, dünýä medeniýetinde yz galdyran medeniýeti bar we bu zatlaryň ählisine guwanmak, buýsanmak hem söýgüden alamat. Elbetde, meniň Watanyma bolan söýgim çäksizdir we men türkmenligime buýsanýaryn! Her bir türkmen halky hem muňa guwanmana haklydyr. Çünki dünýäde deňi taýy bolmadyk, jenneti mekan dil-bilbilistan, gül-gülistan, asuda, parahat ýurt- bu biziň Garaşsyz hem baky Bitarap Türkmenistan döwletimizdir.

Okap bilersiňiz  Gawundan çipsi we süýt taýýarlanylar
Okap bilersiňiz  Üstünlige ýetmegiň ýollary

 

Aýnur Semetowa,

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň

 taryh fakultetiniň 3-nji ýyl talyby.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hormatly okyjylarymyz!

Ýeňijini saýlamaga goşant goş!

Bu eser şeýle hem biziň resmi Instagram hasabymyza ýerleşdirildi. Gök ýazylan ýerden  bäsleşige hödürlenen we saýtymyza ýerleşdirilen ähli eserleri okap bilersiňiz. Şol ýerden bu we beýleki eserleriň biziň Instagram hasabymyzdaky linkine  girip,  şol ýerden  halan eseriňize “like(halanan)” goýup we “teswir” ýazyp, şol  eseriň has köp okalmagyna goşant goşup bilersiňiz!

Siz eger bu eseri halan bolsaňyz, onda, bu eseri (we linkini) özüňiziň IMO, Facebook, Twitter we beýleki hasaplaryňyzdan halk köpçüligine ýetirip bilersiňiz!

Bu tagallaňyz Siziň halan eseriňiziň ýeňiji bolmagyna öz täsirini ýetirer.

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Bäsleşige hödürlenen ähli eserleri okamak üçin gök ýazylan ýere ýa-da aşakdaky suratyň üstüne basyň!

Siziň Söýgüli Setirleriňiz: Ähli Söýgi Eserleri

 

Ähli eserleri aňsat okamak üçin Täze Applikasiýa: Ata Watan Türkmenistan applikasiýany özüňiziň Android ulgamly mobil telefonyňyza ýükläň! Ýakyn wagtda IOS ulgamynda hem applikasyýamyz hereket edip başlar. Applikasiýany ýüklemek üçin aşakdaky suratyň üstüne basyň!

Okap bilersiňiz  Söýgiden dörän eserler

 

Okap bilersiňiz  “Sputnik V” 40 müň adama sanjym ediler
Okap bilersiňiz  Ýagty durmuşa bolan ýagşy umyt

 

Medeniýet Sahypamyz

Sungat we medeniýet ulgamyna degişli täzelikler medeniýet sahypamyza ýerleşdirilendir!

 

 

IŇ TÄZE HABARLAR

Ertirlik üçin ýeralmaly peýnirli tagam

Mähriban okyjylar, men bu gezek size ertirlik üçin taýýarlanyşy aňsat we öýüňizde bar bolan zatlar bilen datly tagamyň taýýarlanylyşyny öwretmekçi.
Okap bilersiňiz  Iň Gowy Eserler Bäsleşýär: Ata Watan Eserleri
Munuň üçin gerekli önümler: 4...

Türkmenistan bilen halkara guramalaryň arasyndaky hyzmatdaşlyk

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň BMG-niň agentlikleriniň we halkara maliýe institutlarynyň Türkmenistandaky wekilhanalarynyň ýolbaşçylary bilen göni wideoaragatnaşyk arkaly duşuşygy geçirildi. Duşuşygyň barşynda oňa gatnaşyjylar...

Gadymy söýgi haty

Entek hat ýazuwyň ýok mahalynda habarlary hem-de wakalary şekilleriň üsti bilen mälim edilýän gadymy döwürde hem ýigit bilen gyzyň arasynda söýgi haty bolupdyr. Alymlar...

Söýgüniň güýji we ölmeýän söýgi

Meniň pikirimçe söýgi -bu adamy synagdan geçirýän iň bir ajaýyp duýgularyň biridir. Ol öwgi aýdymlary aýdylýan we asyrlar boýy her dürli rowaýatlardyr, hekaýalary özünde...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Milli Liderimiziň sagdyn durmuş ýörelgesi

Hormatly Prezidentimiz dynç günleri bedenterbiýe maşklaryny ýerine ýetirmek, sportuň dürli görnüşleri bilen meşgullanmak ýaly adaty endigine eýerdi hem-de atçylyk toplumyna baryp, halkymyzyň milli buýsanjyna...

Iki men

(Oýlanma)  Ynsan-ha däl, asyl islendik janly-jandara mähir bilen garasaň, olar hem saňa şol duýgy bilen garşylyk görkezýär. Biz oňa olary öz bolşy ýaly kabul edip,...

Bizde…

Biziñ maşgalamyzda alty adam ýaşaýar. Kakam, ejem, üç sany gyz doganym we men. Dogry pikirlendiñiz... men bir näçe wagt garaşylyp hem arzuw edilip, üç...

Saz sungatynyň taryhyndan :Arfa

“Sazly arheologiýa : Müňýyllykdan Ýaňlanan Mukam” atly makalamyza dowam edýäris. Alym ony 1909-njy ýylda Lukowka obasyndan (Russiýa federasiýasynyň Perm oblasty) tapylan, biziň eýýamymyzyň  I asyry...