30/11/2020 6:05
Home ATAWATAN ESERLERİ Söýgi täsirli derman

Söýgi täsirli derman

Söýgüsiz ýaşaýyş ýokdur. Söýgi babatda durmuşdaky hemme zat hakynda gyzykly, ruhlandyryjy makalalar, hekaýalar, oýlanmalar ýazyp bolar, ýöne men maşgaladaky söýgi hakynda beýan edesim gelýär. Sebäbi söýýän we  söýülýändigimi duýýan.

“Kakalaryň çagalary üçin iň gowy sowgady ejelerini çyndan söýmegidir.” Bu jümläni joralarymyň biri paýlaşypdy, menem gaty göwnejaý diýip belläp goýupdym we onuň bilen giriş etmegi ýerlikli bildim. Üns berýän bolsaňyz eje-kakanyň arasyndaky mähir-muhabbeti duýýan çagalar mähribandyrlar, keýpiçagdyrlar we girişgendirler. Sebäbi işden argyn gelýän ýa-da öýüň göze görner-görünmez hysyrdysy bilen halys bolýan biz ejeler kemçilikli ýanlarymyzy, gaharymyzy neresse çagalarymyzdan çykarmaga meýilli. Haçan-da bizi ýazgarman diňleýän, çagalaryna duýgudaşlyk bildirýän, giň, asuda ýoldaşymyz bolanda, biz ejeler hem öýe “gara bulutlary” getirmäge hiç höwesli däl. Dogry diýýäňiz, söýgi iki taraplaýyn bolmaly. Hakyky söýgi garşy tarapy hiç hili ýazgarmasyzdan kabul etmekdir. Hemmämizde-de kemçilik bar, ýöne ol kemter taraplarymyzy söýgümizi gazanan kişi belläninde düzedesimiz, dogrylaryny öwrenesimiz gelýär. Bu islendik kişi bolup biler gaýynymyz, dogan-garyndaşlarymyz, dost-ýarlarymyz, mugallymlarymyz. Şeýlelikde söýülýän zenanlaryň, gelinleriň ilkinji hüjümi çagalary bolman, eýsem olar bilen gowy wagt geçirjekdirler. Ol hem çagalarymyzyň iň isleýän zatlarynyň biridir.

“Är-aýalyň urşy – ýaz gününiň ýagşy” diýlişi ýaly, kähalatlarda maşgalada düşünişmezlikler bolup bilýär. Ýöne bu “ýaz ýagyşlary” apy-tupana öwrülen ýagdaýynda bigüna çagajyklaryň boýnuny burup bir tarapda çäresiz durýan gynandyryjy pursatlaryna duş gelýäris. Bu ýerde Deýl Karneginiň “Dosty neneňsi gazanmaly we adamlara täsiriňi nädip ýetirmeli” diýen kitabyndan degişli bellikleri mysal getiresim gelýär: “Her gün irden işe gidilende ellerimizi galgadyp ýönekeýje sagbollaşmamyz hem her gün sany artýan aýrylyşmalary azaldardy. Ýa-da. Öýden daşda, işde, halk köpçüliginde adamlar bilen mähirli bolşumyz ýaly, öýde-de mylakatly bolsak, gereksiz jenjeller bolmazdy.” Bu setirleri okaýan her kimiň “hawa” diýip makullajagyna ynanýaryn.

Okap bilersiňiz  Ýeňijii bolmak aýratyn duýgy

Hiç ýadymdan çykanok talyp ýyllarym umumy ýaşaýyş jaýynda hemişe ýylgyryp, gezýän bizden uly kurs bir gyz bardy. Bir gün onuň bilen söhbetdeş bolduk. Näme hakynda gürrüň edenimiz anyk ýadyma düşenok, ýöne gürrüňiniň dowamynda şeýle diýdi: “Kakam ejeme “Dünýäm!” diýip ýüzlenýär.” Täsirlenipdim, “Nähili bagtly Eje!” diýip içimi gepledipdim. Bu gün özüm eje, iki çaganyň ejesi edil beýle diýip ýüzlenilmesem-de, şoňa manydaş, hoş sözler bilen ýüzlenilýän bagtly eje. Aslynda bir-birege garaşylmadyk sowgatlar etmek maddy ýagdaýy talap edip biler dogry, emma biri-birimize ýakymly, hoşamaý sözleri aýtmak bilen hem göwnümizi alyp bileris. Ylalaşýan, käbir zatlary aýtmak dilde aňsat. Ýürekden çykmasa edesimiz gelmeýär. Şeýle-de bolsa, gowy netije berjek hal-ýagdaýlar üçin geliň özümizi biraz mejbur edeliň, hoşamaý bolalyň, yhlas edeliň! Wagtyň geçmegi bilen endik bolar, garşy tarap hem garşylyksyz galmaz ynanaýyň! Bir akyldar: “Turşy limondan süýji limonad ýasaň.” diýip sargapdyr. Bu sargyt esasan hem biz aýal maşgalalara düşýärmikä diýýän sebäbi öýüň arassaçylygyndan çaga terbiýesine çenli köp keşigi bize düşýär. Bizem her bir işi söýgi bilen etsek, işimiz kyn bolmaz.

Okap bilersiňiz  Üstünligiň syry nämede?

Ýene-de hoşamaýlyk dogrysynda paýlaşasym gelýän zat bir bulgur suwuň daşyna ýazylan sözler hakynda. Belki köpüňiz eşidensiňiz, bir ýapon alymy iki bulgura suw salyp biriniň daşyna “seni ýigrenýän” beýlekisiniň daşyna bolsa “seni gowy görýän” ýaly jümleleri ýazypdyr. Birnäçe gün geçeninden soňra bulgurlardaky suwlaryň molekulalaryna seredip görse, hoş däl söz ýazylan suwuň molekulalary üýtgän hatda gorkunç haldamyş. Ýakymly söz ýazylan bulguryň suwunyň molekulalary bolsa bolmalysy ýaly arassa öz durkundamyş. Suwuň molekulalary garyň tozgajyklarydyr. Bu ýerde esasy ünsüňizi çekmek isleýän zadym ýönekeý suw hem daşyna ýazylany duýup şeýle täsirlenýän bolsa, mähriban çagalarymyzy, ýaşulylarymyzy, ýan-ýoldaşlarymyzy hat-da öý haýwanlarymyzy pikir edip göreliň. Hat-da öý haýwanlary diýip goşanymy geňirgemäň sebäbi bir kitapda okapdym, bolan wakamyş. Angliýanyň bir obasynda bir öý bikesi täze köpelen sygryny synlap görüpdir. Gölesini gysganýan sygyr her gün ýarym litrden gowrak süýt berýän bolsa, öý bike sygryny iýmlemäge baranynda ony sypalap, hoş sözler aýdyp başlanyndan soňra süýdüň möçberi iki-üç esse artypdyr. Ine, görşümiz ýaly hoşamaý, ýakymly sözler hiç bir ynsana, janly-jandara artykmaçlyk etmeýär.

Okap bilersiňiz  Nurma...

Şu nukdaýnazarlardan ugur alyp seretsek aýlanyp-öwrülip hemme zat ýene özümize düşýär, hawa, özümizden, maşgala ojagymyzdan başlanýar. “Belli bir wagtdan soňra söýgi öçýär, sönýär…” diýip el gowşuryp otyrman, özümizi “ýonup” duralyň, küteltmäliň. Käşgä belli şahsyýetleriň aýdan manyly, paýhasly sözlerini özümize şygar edinsek, azajygam bolsa okamaga wagt tapsak, köp zat babatda şikaýat etmezdik.

Aslynda makalamy has-da giňeldip biljek birnäçe paýlaşasym gelýän mysallarym bar, ýöne az bolsun uz bolsun. Ýokarda-da belleýşim ýaly, söýgüsiz uzak ýaşan ýokdur. Makalamyň soňuny Lukman Hekimiň sözleri bilen jemläsim gelýär: “Köp ýyllaryň dowamynda dürli dermanlar bilen adamlary bejerdim. Tejribäme daýanyp şu netijä geldim. Söýgi we muhabbetden has peýdaly we täsirli derman ýok eken.”

                             Komekowa Sona Owezgeldiýewna

Päk Nesil hojalyk jemgyyeti,  inlis dili mugallym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hormatly okyjylarymyz!

Ýeňijini saýlamaga goşant goş!

Bu eser şeýle hem biziň resmi Instagram hasabymyza ýerleşdirildi. Gök ýazylan ýerden  bäsleşige hödürlenen we saýtymyza ýerleşdirilen ähli eserleri okap bilersiňiz. Şol ýerden bu we beýleki eserleriň biziň Instagram hasabymyzdaky linkine  girip,  şol ýerden  halan eseriňize “like(halanan)” goýup we “teswir” ýazyp, şol  eseriň has köp okalmagyna goşant goşup bilersiňiz!

Siz eger bu eseri halan bolsaňyz, onda, bu eseri (we linkini) özüňiziň IMO, Facebook, Twitter we beýleki hasaplaryňyzdan halk köpçüligine ýetirip bilersiňiz!

Bu tagallaňyz Siziň halan eseriňiziň ýeňiji bolmagyna öz täsirini ýetirer.

                   

 

 

 

Bäsleşige hödürlenen ähli eserleri okamak üçin gök ýazylan ýere ýa-da aşakdaky suratyň üstüne basyň!

Siziň Söýgüli Setirleriňiz: Ähli Söýgi Eserleri

 

Ähli eserleri aňsat okamak üçin Täze Applikasiýa: Ata Watan Türkmenistan applikasiýany özüňiziň Android ulgamly mobil telefonyňyza ýükläň! Ýakyn wagtda IOS ulgamynda hem applikasyýamyz hereket edip başlar. Applikasiýany ýüklemek üçin aşakdaky suratyň üstüne basyň!

Okap bilersiňiz  Söýgiden dörän eserler

 

Okap bilersiňiz  Telewizorlar barada gysgaça
Okap bilersiňiz  “Kompýuter adam” atly aýal aradan çykdy

 

Teswirler Sahypamyz

Hünärmenleriň teswirlerini okamak üçin bu sahypamyza yzygiderli gelip duruň!

 

 

IŇ TÄZE HABARLAR

Saýlaw möwsümi başlaýar : Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlary

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparda ýurdumyzyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň birinji saýlawlaryna taýýarlyk görmek meselelerine bagyşlanan mejlis geçirildi.
Okap bilersiňiz  Bütindünýä Saglygy goraýyş guramasy bilen onlaýn duşuşyk
Oňa Merkezi...

Türkmenistanyň Prezidenti Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň täze saýlanan Prezidentini gutlady

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan hem-de hut öz adyndan jenap Jozef Baýdene Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidenti wezipesine saýlanmagy mynasybetli gutlagyny...

“Akyl-paýhas sandyklary” diýen durnukly aňlatma hakynda

“Mugallymlar güni we hepdesi” baradaky makalamyza dowam edýäris. 1.10. Ady agzalan türkmen romanyndaky “Akyl-paýhas sandyklary” diýen durnukly aňlatma hakynda gysgajyk maglumat Sagdyn düşünje sapaklaryna geçmezden...

Intellektual Telekeçi: Peýdaly bolýan wagtyň gazanmak

Gazanç  gazanmak maksady bilen biznese baş goşýan, bazardaky haýsyda bolsa bir  kemçiligi aradan aýyran we töwekgelçilik eden şahsa telekeçi diýilýär. Telekeçilik işini ýa-da bu...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Arylaryň global kartasy döredildi

Dünýäde dürli yklymlarda dürli sebitlerde ýaşaýan arylaryň 20 müňe golaý görnüşi bar. Keselleriň, pestisidleriň we tebigy ýaşaýyş ýerleriniň azalmagy sebäpli olaryň sany barha azalýar....

“Tesla” ösüşde, Mask ikinjilikde

Soňky günlerde “Tesla” kompaniýasynyň paýnamasy barha artýar. Hatda bir günüň dowamynda olaryň paýnamasy 7% göterime çenli ýokarlandy. Geçen hepde bilen deňeşdirilene bolsa 20% göterim...

Hususy telekeçileriň dykgatyna: Pensiýa gatançlary

«Döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasy hakynda» Türkmenistanyň kanunyna laýyklykda ýuridik şahsy döretmezden telekeçilik işini amala aşyrýan fiziki şahslar – hususy telekeçiler, hünärmenlik hyzmatlaryny etmek boýunça işi...

Reňkler dünýäsi üçin täze açyş

Ýsraýylyň Tel-Awiw şäherindäki uniwersitetiniň alymlary tarapyndan işlenip düzülen täze tehnologiýa, adaty kameralaryň we adamyň gözüniň kesgitläp bilmeýän reňklerini anyklap biler. Tehnologiýa tebigatda bar, ýöne...