TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

fotolar 2020

Ýol hereketi babatynda administratiw hukuk bozulmalary : Täze düzgünler

Baş Redaktor
Ýol hereketiniň kadalarynyň bozulmagy bilen bagly Kodeksiň Aýratyn böleginde göz öňünde tutulan, administratiw hukuk bozulmalary boýunça, özi babatda önümçilik alnyp barylýan şahsyň arzasy esasynda ýa-da...

Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky haýyr-sahawat gaznasy döredildi

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Prezidentiniň başlyklyk etmeginde sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniñ mejlisi geçirildi. Onda Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyñ döredilmegine bagyşlanan meselä seredildi. Bu...

Türkmenistanyň Prezidenti Halk Maslahatynyñ agzalygyna saýlandy

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Prezidenti geçen hepdäniñ yekşenbe güni geçirilen Türkmenistanyñ Milli Geñeşiniñ Halk Maslahatynyñ agzalyyna saýlandy. Bu barada Watan habarlar gepleşiginde bellenip geçildi. Halk Maslahatynyñ agzalarynyñ ilkinji...

“Mawy Altyn” we “Gara Altyn”: Ýaşyl Altynyň sarp edilişi

Dr.Döwran Orazgylyjov
Dünýäde sarp edilýän energiýa serişdeleriniň möçberiniň öňümizdäki 30 ýylyň dowamynda ýyllyk ortaça 0,7 göterim ösüş bilen jemi 24 göterim artmagyna garaşylýar. Bu barada Gazy eksport...

Dünýäniň ilaty we ykdysady ösüş: 2050-nji ýyl

Dr.Döwran Orazgylyjov
Ilatyň artmagy, esasan hem, şäherleşmäniň artmagy energiýa bazaryna gönüden göni täsir edýändigini  hasaba alyp, dünýä ilaty baradaky çaklamalary seljermek isleýäris. Ýadyňyza düşýän bolsa ýakynda Gazy...

Begmyrat Annamyradow: Mukamly maşgalada dogan ýyldyz

Baş Redaktor
Begendirip ýa-da oýlandyryp, joşduryp ýa-da tolgundyryp, bir söz bilen aýdanyňda duýgularymyzy biygtyýar özüne baglaýan sungat jadyly dünýä. Aýratynam, aýdym-saz sungaty. Aýdym-saz ýaňlanyp ugrandan islesek-islemesek kalbymyzyň...

Söwda, iýmit we dini edaralaryň işleriniň çäklendirme

Baş Redaktor
Türkmenistan sebitdäki we dünýädäki epidemiologiki ýagdaý bilen baglanyşykly söwda, iýmit we dini edaralaryň işine öň girizilen çäklendirmeleri şu ýylyň ahyryna çenli uzaltdy. Bu barada “orient.tm”...

Türkmenistanyň Baş arçasynyň dabaralaryndaky çäklendirmeler

Baş Redaktor
Türkmenistanda sebitdäki we dünýädäki çylşyrymly epidemiologiki ýagdaý sebäpli Aşgabatda – Älem medeni we dynç alyş merkeziniň öňündäki gurlan Baş arçada we Söwda-senagat edarasynyň binasynda gurlan...

Goşmaça 12 baýrak –165 eser bäsleşýär

Baş Redaktor
“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  https://www.atavatan-turkmenistan.com/    saýtynyň Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli geçirýän  “Ata Watan Eserler”  döredijilik bäsleşiginde eser kabul edişlik tamamlandy. Häzirki wagtda...

Ogulgerek Durdyýewa: Tutanýerliklikde Ýeten Maksadym…

Baş Redaktor
Durmuş ynsana ençeme ýollarda ýoldaş bolýar. Ol ynsany her hili kyn we aňsat ýollardan ýöredýär. Adamzat ýagty jahana gelip, Watan atly mukaddesligiň goýnunda kemala gelýär...