SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Söwda, iýmit we dini edaralaryň işleriniň çäklendirme

Türkmenistan sebitdäki we dünýädäki epidemiologiki ýagdaý bilen baglanyşykly söwda, iýmit we dini edaralaryň işine öň girizilen çäklendirmeleri şu ýylyň ahyryna çenli uzaltdy. Bu barada “orient.tm” internet saýtynda bellenilip geçilýär.

Şol habarda bellenilip geçilişi ýaly, söwda kärhanalarynyň (azyk we gündelik haryt satýan dükanlardan başgalary) we jemgyýetçilik iýmit ýerleriniň (banket zaly, restoran, kafe we naharnaha) işi 2021-nji ýylyň ýanwaryna çenli çäklendirilýär.

Şeýle hem 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna çenli metjit we zyýarathanalar hem ýapyk bolar.

Mundan ozal, söwda, jemgyýetçilik iýmit we dini edaralaryň işi 2020-nji ýylyň 1-nji dekabryna çenli çäklendirilipdi.

Ozal habar berşimiz ýaly, ýurdumyzda otly we şäherara awtobus gatnawlary hem-de halkara howa gatnawlary şu ýylyň ahyryna çenli togtadylypdy.

Siz biziň Android ulgamynda işleýän Applikasyýamyzy şu ýere basyp, özüňiziň mobil telefonyňyza ýükläp ähli eserleri, şeýle hem, beýleki habarlary aňsatlyk bilen okap bilersiňiz!

Ýene-de okaň

Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky haýyr-sahawat gaznasy gemodializ enjamyny sowgat berdi

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyñ syýahatçylyk agentlikleriniñ wekilleri Türkiýä saparlarynda Şanlyurfa we Gaziantepe baryp gördüler

Çagalaryň saglygy — döwletiň gymmatly baýlygy

Aşgabat-London ugurlaryna petekler onlaýn satuwa çykarylýar

Aşgabatdan Kuala Lumpura hepdede iki gatnaw ýola goýuldy

Aşgabat-London-Aşgabat gatnawy hepdede iki gezege çykaryldy

Ata Watan Eserleri