MEDENIÝET

Türkmenistanyň Baş arçasynyň dabaralaryndaky çäklendirmeler

Türkmenistanda sebitdäki we dünýädäki çylşyrymly epidemiologiki ýagdaý sebäpli Aşgabatda – Älem medeni we dynç alyş merkeziniň öňündäki gurlan Baş arçada we Söwda-senagat edarasynyň binasynda gurlan Täze ýyl arçasynda çagalar üçin niýetlenen dabaralar ýatyryldy. Bu barada “orient.tm” internet saýtynda bellenilip geçilýär.

Habarda bellenilip geçilişi ýaly, Täze ýylyň nyşany bolan dürli oýunjakly arçalar oturdylar. Ýöne ýokanç keselleriň öňüni almak we çagalaryň we ulularyň saglygyny goramak maksady bilen baýramçylyk çäreleri ýatyryldy.

Mälim bolşy ýaly, ozal çagalar Aýazbaba we Garpamygyň gatnaşmagynda Täze ýylyň baýramçylyk dabaralary olaryň ähli gyşky dynç alyş döwründe geçirilýärdi.

Siz biziň Android ulgamynda işleýän Applikasyýamyzy şu ýere basyp, özüňiziň mobil telefonyňyza ýükläp ähli eserleri, şeýle hem, beýleki habarlary aňsatlyk bilen okap bilersiňiz!

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Döwlet sirki sirk oýunlaryny görmäge çagyrýar

Teýlor Swift britan ykdysadyýetine 1.2 milliard dollar gazandyrar

Ata Watan Eserleri

“Daragt” filmi Çeboksar halkara kinofestiwalyň bäsleşik maksatnamasyna goşuldy

Daşoguz welaýat kitaphanasynda amerikan-türkmen kitap ýarmarkasy geçirildi

Türkmenistanyň Döwlet sirki «Ganatly bedewler» atly sirk oýunlaryny görmäge çagyrýar

Gerkez obasynda medeni-köpçülikleýin çäreler geçirildi