TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Burj Halifada Türkmen baýdagy ýagty saçýar

Türkmenistanyň Garaşsyzlyk baýramy mynasybetli Dubaý (BAE) şäherinde ýerleşýän Burj Khalifa diňinde Ata Watan Türkmenistanyň ýaşyl Baýdagy ýagty saçdy. Bu barada Gulf Todaý habar saýty habar berýär. Habar çeşmesinde aýdylyşyna görä,  Burj Khalifa resmi sahypasy şeýle diýýär, ýagny,  Burj Khalifa Türkmenistanyň Garaşsyzlyk baýramy mynasybetli ýagty saçýar we biz bu halkyň ösüşini we abadançylygyny arzuw edýäris. Habarda şeýle hem, BAE ýolbaşçy düzüminiň Türkmenistanyň Prezidentine Garaşsyzlyk Baýramyny gutlap hat iberendigi aýdylýar.

Bellemeli zat, geçen ýyl hem, ýurdumyzyň Garaşsyzlyk Baýramy mynasybetli dünýäniň iň beýik diňleriniň biri bolan Burj Khalifada ýaşyl Baýdagymyz ýagty saçypdy.

Wideosyny görmek üçin

 

Türkmenistan baradaky fotohabarlary görmek üçin

Foto Habar :Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 29 ýyllygy

Iň gowy Garaşsyzlyk Baýramy fotolary

Garaşsyzlyk Baýramyndan pursatlar

Ata Watanymyz baradaky gündelik habarlary we global habarlary  Türkmen dilinde, şeýle hem ýurdumyz baradaky täzelikleri Iňlis, Türk we Rus dilinde gyzgyny bilen okamaga mümkinçilik berýän täze Android ulgamynda işleýän applikasiýany gök ýazylan ýere  ýa-da aşakdaky surata basyp el telefonyňa ýükläp biljekdigiňizi ýatladýarys.

Kanuny kim kabul edýär: Halk Maslahatymy ýa-da

Hoş habar: Daşary ýurtdaky raýatlarymyz üçin ýene bir ýörite gatnaw

Meşhur sungat işgärleri Ata Watan Türkmenistanda myhmançylykda

 

 

Ýene-de okaň

Türkmenistan Halkara elektroaragatnaşyk bileleşiginiň maslahatyna gatnaşdy

Sindzo Abe üçin döwlet derejesinde matam çäresi guraldy

Türkmenistan – ABŞ: harby ulgamda hyzmatdaşlyk

Teswirle