TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
WIDEO HABARLAR

Jemi 25 Baýrak Size garaşýar: Bäsleşik dowam edýär

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com     saýtynyň geçirýän  “Ata Watan Eserler”  döredijilik bäsleşiginiň täze tapgyrynyň mowzugy ýaly “Söýgi – durmuşyň özeni”!

Habaryň Instagram Wideosy üçin şu ýere basyň!

Bu  bäsleşik Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli geçirilýändigi sebäpli jemi 25 baýrak ýeňijilerine garaşýar.

Pul baýraklarynyň jemi möçberi 25.000,00 manata barabar.

Baş baýrak:  Samsung Galaxy Watch 46 mm akylly sagat.

Ikinji orun : Red Me Note 8 telefon.

Üçünji orun : 2.500,00 Manat.

“Ata Watan Eserler”  döredijilik bäsleşigi Aşgabat şäherinde terjime hyzmatlaryny hödürleýän “Makul Hyzmat”  terjime merkeziniň we Stambul şäherinde ýerleşýän we Türkiýede  bilim almak isleýän talyplara okuw maslahatlaryny we terjime hyzmatlaryny berýän  “Atavatan Danışmanlık Yayıncılık, Tercüme, Turizm ve Bilişim Ltd Şti” türk kompaniýasynyň hemaýatkärliginde geçirilýär.

Bäsleşige ugradylýan eserler 2020-nji ýylyň 20-nji noýabryna çenli (sagat 18:00) kabul edilip, 2020-nji ýylyň 1-nji dekabryna çenli saýta ýerleşdiriler. Bäsleşigiň ýeňijileri 2020-nji ýylyň 10-njy dekabrynda yglan ediler. Hödürlenjek eserler WORD görnüşinde atawataneserleri@gmail.com  elektron salgysyna  iberilmeli. Habarlaşmak üçin : +993 62 88 02 63

Biziň Instagram hasabymyz @atavatanturkmen

Wideo habara YouTube hasabymyzdan şu ýere basyp tomaşa edip bilersiňiz!

 

Okap bilersiňiz!

Ýörite uçar gatnawlary dowam edýär

Türkmenistan koronawirusa garşy 10 million dollarlyk derman satyn aldy

 

Halkara uçar gatnawlary baradaky habarlary aňsat okamak üçin Täze Applikasiýa: Ata Watan Türkmenistan applikasiýany özüňiziň Android ulgamly mobil telefonyňyza ýükläň! Ýakyn wagtda IOS ulgamynda hem applikasyýamyz hereket edip başlar. Applikasiýany ýüklemek üçin aşakdaky suratyň üstüne basyň! Ýa-da Google Plaý-dan “Atavatan Turkmenistan” gözleg edip bilersiňiz.

 

 

Ýene-de okaň

AMANGÜL MÄMMETYAZOWA – (“Ata Watan Yyldyzlary ” gepleşigi – 2021″)

vepa

SERDAR ÇARYYEW – (“Ata Watan Ýyldyzlary ” gepleşigi – 2021″)

vepa

2 Bölüm. RÜSTEM HALLYÝEW BILEN SHOW: (“Ata Watan Ýyldyzlary” show gepleşigi-2021)

vepa

Teswirle