TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Bedew

Dünýä dolan buýsanjymyz

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow 20-nji aprelde geçirilen Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň XII mejlisinde eden cykyşynda «Biziň şöhratly bedewlerimiziň dünýäniň atçylyk medeniýetiniň döremegine uly goşandy bardyr»...

“Jeýtun” we “Mäne” dokma brendleri dörediler

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanda dokma senagatynyň ýokary tehnologiýaly kärhanalary yzygiderli işe girizilýär. Şeýle hem dokma harytlarynyň brendlerini döretmek babatda degişli işler alnyp barylýar. Bu barada Ministrler Kabinetiniň sanly...

Iňlis nakyllary Türkmen dilinde : Makul Sözlük

Baş Redaktor
Ýadyňyzda bolsa Makul Sözlügiň döredijilik topary ata-babalarymyz tarapyndan uzak ýyllaryň dowamynda döredilen  türkmen nakyllarynyň 500 sanysyny iňlis diline terjime edip, Size ýetiripdi. Siz bu nakyllary...

Gadymy ýazuw ýadygärliklerinde ahalteke bedewlerinin waspy

Ata Watan Eserleri
  “Ýüwrüklikde dünýäde hiç bir zat olar bilen bäsleşip bilmez, kepderiler we durnalar olaryň yzyna zordan eýerýär”. Ksenofont, gadymy grek taryhçysy Bu köne dünýäniň atlaryň görnüşlerini...

Atym bar-ganatym bar

 Türkmen halky öz durmuşyny bedew atsyz göz öňüne getirip bilmandir. Türkmen aga şatlykly gününde dabaraly toý tutup,at çapdyrypdyr.Watanyň üstüne howp abananda hem özüniň bedew atyna...

Dokma pudagyna daşary ýurt maýalary çekiler

Ata Watan Eserleri
Ýurdumyzyň dokma pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek göz öňünde tutulýar. Bu barada hormatly Prezidentimiziň başlyklyk etmeginde geçirilen sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde...