TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Maliýe we ykdysadyýet ministrligi

Ýewropa Bileleşigi Türkmenistana 3 ugur boýunça hyzmatdaşlyk etmegi teklip etdi

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň edara binasynda Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministri Muhammetgeldi Serdarowyň we ministrligiň degişli müdirlikleriniň wekilleriniň gatnaşmagynda Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistandaky Adatdan daşary...

Türkmenistanyň “Döwlet-hususy hyzmatdaşlygy hakyndaky” Kanuny güýje girdi

Türkmenistanyň telekeçileri 8-nji iýunda resmi taýdan güýje giren “Döwlet-hususy hyzmatdaşlygy hakyndaky” Kanunyň çäginde döwlet bilen gyzyklanmalar we töwekgelçilikler deňagramlylygynda iri taslamalary durmuşa geçirmäge başladylar. Täze...

ÝTÖB: telekeçilik taslamalaryny maliýeleşdirmek

Maliýe we ykdysadyýet ministrliginde ÝTÖB wekilhanasynyň ýolbaşçysy Fatih Türkmenoglu bilen geçirilen iş duşuşygynda, Ýewropanyň täzeleniş we ösüş bankynyň Türkmenistanda amala aşyrylýan munisipal taslamalaryna gatnaşmagynyň mümkinçilikleri...

Beýik Britaniýanyň “JCB” kompaniýasy bilen ylalaşyk baglaşyldy

Şu gün Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginde möhüm ylalaşyga gol çekmek dabarasy boldy. Bu barada “Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi,...

Awtoduralgalar we guşçulyk toplumy hususylaşdyrylar

Baş Redaktor
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda bazar gatnaşyklaryny ösdürmek, ykdysadyýetde hususy eýeçiligiň paýyny ýokarlandyrmak, kiçi we orta işewürligi ösdürmäge ýardam bermek hem-de söwda we hyzmatlar ulgamynyň...

“Commerzbank”: Türkmenistan hyzmatdaşlygy ösdürmäge taýýardyrys

Germaniýanyň “Commerzbank” bankynyň Lýuksemburg Beýik Gersoglygyndaky şahamçasynyň ýolbaşçylary bilen göni wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen duşuşygyň çäklerinde ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Germaniýanyň “Commerzbankynyň” şahamçasynyň...

HPG we Bütindünýä banky bilen hyzmatdaşlyk meseleleri maslahatlaşyldy

Ýurdumyzyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginde Halkara walýuta gaznasynyň we Bütindünýä bank toparynyň wekilleri bilen onlaýn tertibinde duşuşyk geçirildi. Onda özara gatnaşyklaryň geljekki möhüm ugurlary we...

“Halkbank”: açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti bolar

Baş Redaktor
Ministrler Kabinetiniň mejlisiniň barşynda ýurdumyzda döwlete degişli edaralary hususylaşdyrmak, dolandyrmak we olary paýdarlar jemgyýetine öwürmek, milli ykdysadyýetimiziň düzüminde hususy pudagyň  paýyny artdyrmak boýunça görülýän toplumlaýyn...

Öri meýdanlarynyň kärendesi 

Ata Watan Eserleri
Öri meýdanlaryny peýdalanmaga we kärendesine bermegiň Tertibi, öri meýdanlarynyň peýdalanylandygy üçin tölegiň möçberi hem-de tölegi almagyň Tertib tassyklanyldy. Bu barada Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekti....

«Awtoulag kärhanalar birleşigi» AGPJ dörediler

Baş Redaktor
Türkmenistanda täze «Awtoulag kärhanalar birleşigi» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti dörediler. Bu barada Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisinde aýdyldy. Mejlisde Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň...