TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

kaka

Türkmenistan : Dolandyryş-çäk gurluşy boýunça teklipler

Baş Redaktor
Düýn Halk Maslahatynyň Diwanynyň binasynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklygynda ýurdumyzyň döwlet dolandyryş ulgamyny has-da kämilleşdirmek, welaýatlaryň etraplarynyň, şäherleriniň we obalarynyň...

Ahal welaýaty : dolandyryş-çäk gurluşy boýunça teklipler

Baş Redaktor
Halk Maslahatynyň Diwanynyň binasynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklygynda ýurdumyzyň döwlet dolandyryş ulgamyny has-da kämilleşdirmek, welaýatlaryň etraplarynyň, şäherleriniň we obalarynyň dolandyryş-çäk...

“Ýeke özi öýde” filminiň baş gahrymany indi ýeke däl

“Ýeke özi öýde” komediýa filminiň aktýor ýyldyzy Makoleý Kalkin ilkinji gezek kaka boldy. “Esquire” žurnalynyň habar bermegine görä, 40 ýaşly Kalkin bilen onuň 33 ýaşly...

Haýsy durmuşy islärsiňiz?

Men 10 ýaşymdadym. Şol wagt maňa gyzyl reňkli, galyň tekerli we yzynda ýaryş baýdakly motosikl gerekdi. Men ony ýürekden isleýärdim. Haçan-da men kakamdan (garyp kaka...

Kaka, ejem nirede?!

Ata Watan Eserleri
(Hekaýa) Ýer ýaly ýuwaş diýilýän ortanjy gyzynyň howsalaly sesi irden işe ugran Atdany duşaklanan ýaly etdi. Sakga saklandy-da, hyrra yzyna öwrüldi. Öwrülişi ýaly-da haýdaşlap ugrady....

15 ýyl mundan ozalky Stambul gudraty

2005-nji ýylda Türkiýäniň Stambul şäherinde geçirilen Çempionlar ligasynyň final duşuşygy futbol janköýerleriniň hiç wagt ýadyndan çykmajak duşuşyklaryň biri boldy. 15 ýyl mundan ozal, Angliýanyň “Liwerpul”...

Mähir mekdebi

vepa
Mähremlerimiziň gadyry her ädimde duýulýar. Biz ony ejemiz mamamlara ýatymlyk gezmäge gidende, toýa gidende has-da gowy göz ýetirýäris. Işden, okuwdan öýe geleniňde onuň öýde ýoklugyny...

Üretim ve sosyal amaçlı tesisler açıldı

vepa
Türkmenistan genelinde bir dizi konut binaları yanı sıra Ahal vilayeti Kaka ilçesinde tavuk eti ve yumurta üretimi için kümes hayvanları kompleksi hizmete açıldı. Kümes hayvanları...