TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

eje

Altyn Goşaýewa :Halypa aýdym aýdanda…

Dr.Döwran Orazgylyjov
  …Ýakymly hem-de ajaýyp, dagdan akýan dury suwly çeşmeleriň sesi ýaly şirin labyzly, duýgudan püre-pür owazlaryň ylhamly dünýäsi kalbyňy gurşap alýar…    Halypa. Bu agramly...

Eje

Tümligi nurlaýan şamçyrag ýaly, Ýollaryma ýagty saçýarsyň eje. Käteler umydym söndürse durmuş, Mähirli ýylgyryp guçýarsyň eje.   Aýdan hüwdileriň düşýär ýadyma, ,,Jan” sözün goşýarsyň goýan...

Eje, maňa alajabag örüp ber.

vepa
Eje, maňa alajabag örüp ber, Onda ala gözüňizi göreýin....

Mähir mekdebi

vepa
Mähremlerimiziň gadyry her ädimde duýulýar. Biz ony ejemiz mamamlara ýatymlyk gezmäge gidende, toýa gidende has-da gowy göz ýetirýäris. Işden, okuwdan öýe geleniňde onuň öýde ýoklugyny...

“Seň ýanyňa barýan, eje..”

vepa
...Men ýene günbatara sary ýolagçy. Şäherden çetleşip başlanymyzda, eýýäm iňrik garalyberipdi. Daşarda martyň salkyn, mymyk şemaly. Ýaňy tebigata jan girip, baglaryň pyntyklap başlan döwri. Gögerip...