Tag : eje

Ata Watan Ylhamy

Watan tarypy:Läle Zakirowa

Ata Watan Eserleri
Watan tarypy Watan saña bagş edilen kentleri, Meniñ şygra salyp sözläsim geldi. Küýsedenok olar maña ýat ýeri, Söküp dag-düzüñi ýeñläsim geldi.   Baharlaryñ ýüregime yşk...
SÖHBETDEŞLIK

Altyn Goşaýewa :Halypa aýdym aýdanda…

Dr.Döwran Orazgylyjov
  …Ýakymly hem-de ajaýyp, dagdan akýan dury suwly çeşmeleriň sesi ýaly şirin labyzly, duýgudan püre-pür owazlaryň ylhamly dünýäsi kalbyňy gurşap alýar…    Halypa. Bu agramly...
SIZDEN GELENLER

Eje

Tümligi nurlaýan şamçyrag ýaly, Ýollaryma ýagty saçýarsyň eje. Käteler umydym söndürse durmuş, Mähirli ýylgyryp guçýarsyň eje.   Aýdan hüwdileriň düşýär ýadyma, ,,Jan” sözün goşýarsyň goýan...
JEMGYÝET

Eje, maňa alajabag örüp ber.

vepa
Eje,  maňa  alajabag   örüp  ber, Onda ala gözüňizi  göreýin. Nirede bolsamda, oňa bakamda, Mähir doly ýüzüňizi göreýin.   Reňklerinde bolsun gök, sary, gyzyl, Edil älemgoşar...
JEMGYÝET

Mähir mekdebi

vepa
Mähremlerimiziň gadyry her ädimde duýulýar. Biz ony ejemiz mamamlara ýatymlyk gezmäge gidende, toýa gidende has-da gowy göz ýetirýäris. Işden, okuwdan öýe geleniňde onuň öýde ýoklugyny...
JEMGYÝET

“Seň ýanyňa barýan, eje..”

vepa
…Men ýene günbatara sary ýolagçy. Şäherden çetleşip başlanymyzda, eýýäm iňrik garalyberipdi. Daşarda martyň salkyn, mymyk şemaly. Ýaňy tebigata jan girip, baglaryň pyntyklap başlan döwri. Gögerip...