MEDENIÝET

“Ýeke özi öýde” filminiň baş gahrymany indi ýeke däl

“Ýeke özi öýde” komediýa filminiň aktýor ýyldyzy Makoleý Kalkin ilkinji gezek kaka boldy. “Esquire” žurnalynyň habar bermegine görä, 40 ýaşly Kalkin bilen onuň 33 ýaşly aýaly Brenda Songyň ogul perzendi dünýä indiripdir.

2008-nji ýylda Kalkiniň aradan çykan aýal doganynyň hormatyna täze doglan çaga “Dakota” diýip at goýupdyrlar. Aktýorlaryň maşgalasynda bu oglan perzent 5-nji aprelde Los-Anželes şäherinde dünýä inipdi, ýöne bu barada ýaňy-ýakynda habar berildi.

Aktýorlar 2017-nji ýylda “Üýtgeýän ýurt” filminiň tanyşdyrylyş dabarasynda tanşypdylar. “Ýeke özi öýde” filmi bilen uly meşhurlyk gazanan Makoleý Kalkin bu kinodaky keşbi bilen muşdaklarynyň uly söýgüsini gazanypdy.

 

Düýeler üçin ýol yşyklary

 

 

 

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Döwlet sirki sirk oýunlaryny görmäge çagyrýar

Teýlor Swift britan ykdysadyýetine 1.2 milliard dollar gazandyrar

Ata Watan Eserleri

“Daragt” filmi Çeboksar halkara kinofestiwalyň bäsleşik maksatnamasyna goşuldy

Daşoguz welaýat kitaphanasynda amerikan-türkmen kitap ýarmarkasy geçirildi

Türkmenistanyň Döwlet sirki «Ganatly bedewler» atly sirk oýunlaryny görmäge çagyrýar

Gerkez obasynda medeni-köpçülikleýin çäreler geçirildi