TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

“Ýeke özi öýde” filminiň baş gahrymany indi ýeke däl

“Ýeke özi öýde” komediýa filminiň aktýor ýyldyzy Makoleý Kalkin ilkinji gezek kaka boldy. “Esquire” žurnalynyň habar bermegine görä, 40 ýaşly Kalkin bilen onuň 33 ýaşly aýaly Brenda Songyň ogul perzendi dünýä indiripdir.

2008-nji ýylda Kalkiniň aradan çykan aýal doganynyň hormatyna täze doglan çaga “Dakota” diýip at goýupdyrlar. Aktýorlaryň maşgalasynda bu oglan perzent 5-nji aprelde Los-Anželes şäherinde dünýä inipdi, ýöne bu barada ýaňy-ýakynda habar berildi.

Aktýorlar 2017-nji ýylda “Üýtgeýän ýurt” filminiň tanyşdyrylyş dabarasynda tanşypdylar. “Ýeke özi öýde” filmi bilen uly meşhurlyk gazanan Makoleý Kalkin bu kinodaky keşbi bilen muşdaklarynyň uly söýgüsini gazanypdy.

 

Düýeler üçin ýol yşyklary

 

 

 

Ýene-de okaň

Gyş möwsümi her ýyl ortaça 1 gün gysgalýar

Kino dünýäsi: 2023-nji ýylda çykmagyna garaşylýan filmler

Teatrlaryň hepdelik repertuarlary (27-29-njy ýanwar)

Teswirle