TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

ýyldyz

“Ýeke özi öýde” filminiň baş gahrymany indi ýeke däl

“Ýeke özi öýde” komediýa filminiň aktýor ýyldyzy Makoleý Kalkin ilkinji gezek kaka boldy. “Esquire” žurnalynyň habar bermegine görä, 40 ýaşly Kalkin bilen onuň 33 ýaşly...

Täze taslamada baş keşbi janlandyrar

Skarlett Johansson muşdaklary üçin “Gelin” ady bilen täze filmde surata düşmäge taýýarlanýar. Sebastian Lelio bu filmiň režissýorlyk wezipesini öz üstüne alar. Filmiň ssenariýasyny Lauren Şuker...

Saç bejerijisinden dünýä belli ýyldyza öwrülmegi

Ata Watan Eserleri
Bermuda adasynda doglan Lena Heýdi 8 ýaşyndaka Angliýanyň Günbatar Ýorkşir şäheriniň Haddersfild şäherçesine göçüp gelýär. Çagalygyndaky arzuwy saç bejerijisi bolmakdy, emma Angliýanyň teatr okuwynyň aktýorçylyk...

Köp baýrakly tanymal aktýor

Ata Watan Eserleri
“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com saýtynyň söýgüli okyjylary! Biz size daşary ýurt meşhur aktýorlaryny içgin tanyşdyrmagymyzy dowam edýäris. Biziň medeniýet bölümimiziň soňky sanynda dünýä belli aktrisa...