TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Görogly

Tikgi we Potdyş: “Gülki uzak ömrüň syry”

Gülki hemişe ynsana lezzet bagyş edýän, ony ýaşardýan, saglygyna hemişe oňyn täsir edýän Allatagalanyň bize beren peşgeşidir. Gülküsiz durmuşyň gyzygy bolmaýandygy her birimize mälim hakykatdyr....

Türkmenistan : Dolandyryş-çäk gurluşy boýunça teklipler

Baş Redaktor
Düýn Halk Maslahatynyň Diwanynyň binasynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklygynda ýurdumyzyň döwlet dolandyryş ulgamyny has-da kämilleşdirmek, welaýatlaryň etraplarynyň, şäherleriniň we obalarynyň...

Daşoguz welaýaty :dolandyryş-çäk gurluşy boýunça teklipler

Baş Redaktor
Biz Size öň Ahal we Balkan welaýaty boýunça  dolandyryş-çäk gurluşyny kämilleşdirmegiň çäklerinde  teklipleri ýetirdik. Indi bolsa Size Daşoguz welaýaty boýunça teklipleri ýetirýäris.   Daşoguz welaýaty...

“Türkmen teatr sungaty” — milli medeniýetiň gymmaty

Baş Redaktor
Şu gün Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Baş drama teatrynda “Türkmen teatr sungaty” atly teatr bäsleşiginiň açylyş dabarasy boldy.   “Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany”...

Görogly ýaşly ene-120-nji täze ýylyny garşylady

vepa
Uzak ýaş. Manyly ömür. Ajap döwran. Daşyňy gallap duran agtyk-çowluklaryňa buýsanmak...bulara ýetesi bagt barmy, eýse?! Ýurdumyzyň çar künjünde hem şol bagtdan paýly birnäçe kümüş saçly...