TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Saparmyrat Türkmenbaşy

Türkmenistan : Dolandyryş-çäk gurluşy boýunça teklipler

Baş Redaktor
Düýn Halk Maslahatynyň Diwanynyň binasynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklygynda ýurdumyzyň döwlet dolandyryş ulgamyny has-da kämilleşdirmek, welaýatlaryň etraplarynyň, şäherleriniň we obalarynyň...

Daşoguz welaýaty :dolandyryş-çäk gurluşy boýunça teklipler

Baş Redaktor
Biz Size öň Ahal we Balkan welaýaty boýunça  dolandyryş-çäk gurluşyny kämilleşdirmegiň çäklerinde  teklipleri ýetirdik. Indi bolsa Size Daşoguz welaýaty boýunça teklipleri ýetirýäris.   Daşoguz welaýaty...

Akyl-paýhas bäsleşiginiň i ýarym final oýny geçirildi

Düýn Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Ýaş diplomatlaryň mekdebi tarapyndan guralýan «Parahatçylygyň ýaş çaparlary» atly akyl-paýhas bäsleşiginiň I ýarym final oýny geçirildi. Bäsleşigiň...

«Daşoguztelekom» işleri döwrebaplaşdyrýar

Ata Watan Eserleri
«Daşoguztelekom» welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasy döwlet we hususy edara-kärhanalara, şahsy hojalyklara telefon, internet, kabelli telewideniýe nokatlaryny çekmek, ornaşdyrmak bilen meşgullanýar. Welaýat boýunça 90 müňden gowrak...