TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Mary

Türkmenistan : Dolandyryş-çäk gurluşy boýunça teklipler

Baş Redaktor
Düýn Halk Maslahatynyň Diwanynyň binasynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklygynda ýurdumyzyň döwlet dolandyryş ulgamyny has-da kämilleşdirmek, welaýatlaryň etraplarynyň, şäherleriniň we obalarynyň...

Mary welaýaty :dolandyryş-çäk gurluşy boýunça teklipler

Baş Redaktor
Ýurdumyzyň  döwlet dolandyryş ulgamyny has-da kämilleşdirmek, welaýatlaryň etraplarynyň, şäherleriniň we obalarynyň dolandyryş-çäk birliklerine gaýtadan seretmek meselelerine bagyşlanan mejlisde  garalan Mary welaýaty boýunça teklipleri Size ýetirýäris....

«Ýeňşiň» köýneklerini onlaýn satyn alyň!

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanda Internet arkaly satyn alyp bolýan harytlaryň hataryna Marynyň «Ýeňiş» tikin fabiriginde taýýarlanylýan köýnekler hem goşuldy. Bahalary 61 manatdan 120 manada çenli üýtgeýän dürli ölçegdäki...

Oba hojalygy boýunça netijeli gözlegler geçirilýär

Ata Watan Eserleri
Türkmen oba hojalyk institutynyň Oba hojalyk ylmy-önümçilik merkeziniň ylmy işgärleri oba hojalyk ekinleriniň täze görnüşlerini döretmek, seleksiýa we tohumçylyk işlerini talabalaýyk alyp barmak, ekinleriň ösdürilip...

Bank kartlary boýunça maglumat

vepa
Türkmenistan Merkezi bankynyň maglumatlaryna görä Bank kartlary boýunça maglumat...