TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Ahal

Türkmenistanda gowaça ekişine girişildi

Şu gün ýurdumyzda möhüm oba hojalyk möwsümi bolan gowaça ekişi başlandy. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 10-njy martda geçiren mejlisinde tassyklanan tertipnama laýyklykda, Ahal, Balkan, Lebap we...

Pagta ýygymyna badalga berilýär

Ýurdumyzyň oba hojalygynda ýene-de bir möhüm hem-de gyzgalaňly döwür ýetip geldi. Watanymyzda ösdürilip ýetişdirilen pagtanyň ýitgisiz ýygnalyp alynmagy üçin görülýän taýýarlyk işleri barada hasabat berildi....

Türkmenistanda galla oragyna badalga berilýär

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň, welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi. Onuň dowamynda welaýatlary durmuş-ykdysady...

Gowaça ekişine badalga berildi

Ýurdumyzda möhüm oba hojalyk möwsümi bolan gowaça ekişi başlandy. Ýurdumyzyň birbada 4 welaýatynda, ýagny Ahal, Balkan, Lebap we Mary welaýatlarynyň pagtaçylary gowaça ekişine girişdiler. Daşoguz...

Ýurdumyzda gowaça ekişine badalga berler

Hormatly Prezidentimiz  Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy. Ministrler Kabinetiniň...

Türkmenistanyň futbol çempionatynyň täze aýlawyna badalga berler

2-nji oktýabrda  ýurdumyzyň 28-nji futbol çempionatynyň üçünji aýlawyna badalga beriljekdigi baradaky habar Türkmenistanyň Futbol Federasiýasynyň resmi saýtynda ýerleşdirildi. Dört aýlawdan ybarat boljak futbol çempionatynda toparlaryň...

Pagta ýygymy badalga aldy

Ata Watan Eserleri
9-njy sentýabrda Ahal, Balkan, Lebap we Mary welaýatlarynda möhüm oba hojalyk möwsümi, ýagny pagta ýygymy badalga aldy. Toprak-howa şertlerine laýyklykda, pagta ýygymy Daşoguz welaýatynda 16-njy...

Hususylaşdyrmak boýunça bäsleşikli söwda

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Maliýe  we ykdysadyýet ministrligi döwlet eýeçiligindäki desgalary hususylaşdyrmak hakynda kanunçylyga laýyklykda, döwlet eýeçiligindäki desgalary satmak boýunça bäsleşikli söwdalaryň geçirilýändigini habar berýär. Bäsleşikli söwdalar 2020-nji...

Daşoguz we Balkan welaýatlarynda bugdaý oragyna girişildi

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanda orak möwsümi gyzgalaňly dowam edýär. Toprak-howa şertlerine laýyklykda, oraga 5-nji iýunda başlan Ahal, Lebap we Mary welaýatlarynyň gallaçylarynyň yz ýany bilen Daşoguz we Balkan...

Türkmenistanda galla oragyna badalga berildi

Ata Watan Eserleri
Ýurdumyzda 5-nji iýunda galla oragyna badalga berildi. Ahal, Lebap we Mary welaýatlarynyň daýhanlary galla oragyna girişdiler. Balkan we Daşoguz welaýatynyň gallaçylary bolsa olara 12-nji iýunda...