TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

baý

Haýsy durmuşy islärsiňiz?

Men 10 ýaşymdadym. Şol wagt maňa gyzyl reňkli, galyň tekerli we yzynda ýaryş baýdakly motosikl gerekdi. Men ony ýürekden isleýärdim. Haçan-da men kakamdan (garyp kaka...

4-nji nusga: “kılınçı / kılıkı köni ”

Dr. Berdi Saryyew
Gadymda galdyrylan gönülik nusgalarynyň biri-de ynsanlaryň gylyk-häsiýetine degişlidir. Bilnişi ýaly, adamyň esasy ölçegleriniň biri-de gylyk-häsiýeti bilen baglanyşyklydyr. Tutuş türk dünýäsine rus dilinden alnan “harakteristika” sözi...