TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

ATAWATAN ESERLERİ

“Ata Watan Eserleri” bäsleşigi üçin minnetdarlyk

Ata Watan Eserleri
Ata Watanymyzda «Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasy» kabul edilip, onda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň maksatlary, wezipeleri, ugurlary, amala aşyrmagyň tapgyrlary kesgitlenildi. Häzirki döwürde ýurdumyzda...

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalyna minnetdarlygymyzy bildirýäris

Häzirki wagtda dünýäniň ähli döwletlerinde, esasanda, ykdysady taýdan ösen we ösýän ýurtlarda “sanly ykdysadyýet” adalgasy giňden ulanylmaga başlandy. Milli Liderimiziň taýsyz tagallalary bilen “Türkmenistanda 2019–2025-nji...

Ýeňijilere baýraklary gowşurylýar

Ata Watan Eserleri
Ýurdumyzyň mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygyna bagyşlanyp, “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com saýty tarapyndan gurnalan nobatdaky “Ata Watan Eserleri” bäsleşigi jemlendi. www.sanlyhyzmat.com  we www.makulsozluk.com saýtlarynyň...

“Ata Watan Eserleri”: ÝEŇIJILER BELLI BOLDY

Ýurdumyzyň mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygyna bagyşlanyp, “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com saýty tarapyndan gurnalan nobatdaky “Ata Watan Eserleri” bäsleşigi jemlendi. www.sanlyhyzmat.com  we www.makulsozluk.com saýtlarynyň...

“Ata Watan Eserleri” bäsleşigi: ýeňijiler ertir belli bolar

Ýurdumyzyň Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygyna bagyşlanyp, “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com saýty tarapyndan gurnalan “Ata Watan Eserleri” bäsleşigi tamamlandy. www.sanlyhyzmat.com  we www.makulsozluk.com saýtlarynyň hemaýat bermeginde...

“Ata Watan Eserleri”: 53 eser bäsleşýär

Ata Watan Eserleri
Emeli aň, startup, bulut tehnologiýasy we umuman alanyňda sanly ulgam bilen baglanyşykly iň gowy eserleriň bir ýere jemlenen “Ata Watan Eserleri” bäsleşigi üçin eserleri hödürlemek...

Sanly ulgamyň halkara gatnaşyklaryna täsiri: sanly diplomatiýa

Ylmyň we tehnikanyň ösmegi halkara gatnaşyklary ulgamyny çetde goýmady. Diplomatiýany häzirki zaman şertlerine uýgunlaşdyryp täze usullaryň peýda bolmagyna getirdi. Ýagny sanlylaşma eýýamynda sanly diplomatiýa durmuşda...

“Sanly ykdysadyýetiň tehnologiki esaslary: bulut hasaplamalary we uly göwrümli maglumatlar.”

Ata Watan Eserleri
Bulut tehnologiýalaryny ýaýbaňlandyrma modelleri. Ýaýbaňlandyrma boýunça bulutlary hususy , umumy we gibrid toparlara bölýärler. Hususy bulutlar – kärhananyň içki bulut infrastrukturasy we hyzmaty. Bu bulutlar...

“Sanly ulgamynda ösüşlik”

Ata Watan Eserleri
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda geçirilýän bilim özgertmeleriniň esasynda ýurdymyzyň bilim ulgamyny kämilleşdirmek, ýaş neslimizi milli we umumy adamzat gymmatlyklary esasynda terbiýelemek, bäsleşige...

Sanly ykdysadyýet barada düşünje, onuň maksady we wezipeleri

Ata Watan Eserleri
“Sanly ykdysadyýet” adalgasy ilkinji gezek 1995-nji ýylda Massaçusets uniwersitetiniň alymy Nikolas Negroponte tarapyndan ulanyldy we ol informasion-kommunikasion tehnologiýalaryň ýokary depginli ösmegi netijesinde ykdysadyýetiň täze görnüşiniň...