Category : ATAWATAN ESERLERİ

ATAWATAN ESERLERİ

“Ata Watan Eserleri” bäsleşigi üçin minnetdarlyk

Ata Watan Eserleri
Ata Watanymyzda «Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasy» kabul edilip, onda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň maksatlary, wezipeleri, ugurlary, amala aşyrmagyň tapgyrlary kesgitlenildi. Häzirki döwürde ýurdumyzda...
ATAWATAN ESERLERİJEMGYÝET

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalyna minnetdarlygymyzy bildirýäris

Häzirki wagtda dünýäniň ähli döwletlerinde, esasanda, ykdysady taýdan ösen we ösýän ýurtlarda “sanly ykdysadyýet” adalgasy giňden ulanylmaga başlandy. Milli Liderimiziň taýsyz tagallalary bilen “Türkmenistanda 2019–2025-nji...
ATAWATAN ESERLERİJEMGYÝET

Ýeňijilere baýraklary gowşurylýar

Ata Watan Eserleri
Ýurdumyzyň mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygyna bagyşlanyp, “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com saýty tarapyndan gurnalan nobatdaky “Ata Watan Eserleri” bäsleşigi jemlendi. www.sanlyhyzmat.com  we www.makulsozluk.com saýtlarynyň...
ATAWATAN ESERLERİJEMGYÝET

“Ata Watan Eserleri”: ÝEŇIJILER BELLI BOLDY

Ýurdumyzyň mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygyna bagyşlanyp, “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com saýty tarapyndan gurnalan nobatdaky “Ata Watan Eserleri” bäsleşigi jemlendi. www.sanlyhyzmat.com  we www.makulsozluk.com saýtlarynyň...
ATAWATAN ESERLERİJEMGYÝET

“Ata Watan Eserleri” bäsleşigi: ýeňijiler ertir belli bolar

Ýurdumyzyň Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygyna bagyşlanyp, “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com saýty tarapyndan gurnalan “Ata Watan Eserleri” bäsleşigi tamamlandy. www.sanlyhyzmat.com  we www.makulsozluk.com saýtlarynyň hemaýat bermeginde...
ATAWATAN ESERLERİJEMGYÝET

“Ata Watan Eserleri”: 53 eser bäsleşýär

Ata Watan Eserleri
Emeli aň, startup, bulut tehnologiýasy we umuman alanyňda sanly ulgam bilen baglanyşykly iň gowy eserleriň bir ýere jemlenen “Ata Watan Eserleri” bäsleşigi üçin eserleri hödürlemek...
ATAWATAN ESERLERİ

Sanly ulgamyň halkara gatnaşyklaryna täsiri: sanly diplomatiýa

Ylmyň we tehnikanyň ösmegi halkara gatnaşyklary ulgamyny çetde goýmady. Diplomatiýany häzirki zaman şertlerine uýgunlaşdyryp täze usullaryň peýda bolmagyna getirdi. Ýagny sanlylaşma eýýamynda sanly diplomatiýa durmuşda...
ATAWATAN ESERLERİ

“Sanly ykdysadyýetiň tehnologiki esaslary: bulut hasaplamalary we uly göwrümli maglumatlar.”

Ata Watan Eserleri
Bulut tehnologiýalaryny ýaýbaňlandyrma modelleri. Ýaýbaňlandyrma boýunça bulutlary hususy , umumy we gibrid toparlara bölýärler. Hususy bulutlar – kärhananyň içki bulut infrastrukturasy we hyzmaty. Bu bulutlar...
ATAWATAN ESERLERİ

“Sanly ulgamynda ösüşlik”

Ata Watan Eserleri
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda geçirilýän bilim özgertmeleriniň esasynda ýurdymyzyň bilim ulgamyny kämilleşdirmek, ýaş neslimizi milli we umumy adamzat gymmatlyklary esasynda terbiýelemek, bäsleşige...
ATAWATAN ESERLERİ

Sanly ykdysadyýet barada düşünje, onuň maksady we wezipeleri

Ata Watan Eserleri
“Sanly ykdysadyýet” adalgasy ilkinji gezek 1995-nji ýylda Massaçusets uniwersitetiniň alymy Nikolas Negroponte tarapyndan ulanyldy we ol informasion-kommunikasion tehnologiýalaryň ýokary depginli ösmegi netijesinde ykdysadyýetiň täze görnüşiniň...
ATAWATAN ESERLERİ

Wirtual kärhanalar –elektron işewürligiň esasydyr

Ata Watan Eserleri
Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, ykdysadyýetiň ählumumy sanly ulgama geçirilmegi kärhanalardan, guramalardan we kompaniýalardan hünärmenleriň innowasion tehnologiýalary çalt özleşdirmegi, şeýle hem kiberhowpsuzlyk meselelerine aýratyn...
ATAWATAN ESERLERİ

Elektron senagaty – döwrüň derwaýys meselesi

Ata Watan Eserleri
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda bazar ýörelgeleri esasynda milli ykdysadyýetimiziň ösüşini dünýäniň ösen ýurtlarynyň derejesine ýetirmek ýurdumyzyň esasy wezipeleriniň biridir. Hormaty Prezidentimiziň şu...
ATAWATAN ESERLERİ

Emeli aň we žurnalistika

Ata Watan Eserleri
Emeli aň işiň her bir pudagynyň, hususan-da žurnalistika hünäriniň döwrebap derejede pajarlap ösmegine diýseň oňyn goşant goşdy. Emeli aňyň bu oňyn goşandynyň netijesinde häzirkizaman žurnalistika...
ATAWATAN ESERLERİ

Senagat pudagynda sanly ulgamy ornaşdyrmak

Sanly senagat – bu günki günde döwletleriň ykdysadyýetiniň ösüşinde esasy hereketlendiriji güýje öwrüldi. 2019-njy ýylda senagaty sanlylaşdyrmak dünýä sanly ykdysadyýetiniň 84,3 %-ini we dünýäniň jemi...
ATAWATAN ESERLERİ

“Sanly ykdysadyýetde maglumat howpsuzlygyny  üpjün etmekligiň ýollary”

Häzirkizaman “maglumat asyrynda” maglumata ýönekeý elýeterlilik biziň ýaşaýyş, iş we dynç alyş keşbimizi üýtgedýär. “Sifrleýin ykdysadyýet”, ol “bilimler ykdysadyýeti”, “torlaýyn ykdysadyýet” ýada “täze ykdysadyýet”   hökmünde...
ATAWATAN ESERLERİ

  Sanly ykdysadyýetde terminleriň sözlügi

Ata Watan Eserleri
Blokçeýn (ing. blockchain ýa-da block chain) — içinde maglumatlary saklaýan we dürli kompýuterde ýerleşip biri birine bagly bolmaýan,  bellenen kadalara görä yzygiderli üznüksiz ýagdaýda gurulan...
ATAWATAN ESERLERİ

Sanly ulgamda agdyklyk edýän ýedi tendensiýa

Häzirki döwürde adamlaryň özara gatnaşygynda, halka esasy hyzmatlary hödürlemäge mümkinçilik berýän işewürlik pudagynda tehnologiýanyň barha artýan orny ählimize aýan bolsa gerek. Tehnologiýanyň yzygiderli kämilleşmegi bilen...
ATAWATAN ESERLERİ

Emeli aň

Ata Watan Eserleri
Emeli aň, bu adam aňynyňky ýaly bir ýa-da birnäçe ukyby bolan kompýuter ulgamy hökmünde häsiýetlendirilip bilner. Bu ukyplara dile düşünmek, görüş duýgusy, öwrenmek, karar bermek...
ATAWATAN ESERLERİ

Emeli  intellekt

Ata Watan Eserleri
Emeli intellekt (EI), adamlaryň ýa-da haýwanlaryň  tebigy intellektinden tapawutlylykda, maşynlar ýa-da  beýleki  enjamlar  tarapyndan sanly  görnüşde  görkezilen akyl. Öňdebaryjy EI okuw kitaplary bu ugry “akylly...
ATAWATAN ESERLERİ

Bäsleşik: Eserleri hödürlemek üçin soňky mümkinçilikler

Baş Redaktor
Emeli aň, startup, bulut tehnologiýasy we umuman alanyňda sanly ulgam bilen baglanyşykly iň gowy eserleriň saýlanyp alynjagy we jemi 30 sany pul baýraklarynyň eýesini tapjagy...