ATAWATAN ESERLERİJEMGYÝET

“Ata Watan Eserleri”: ÝEŇIJILER BELLI BOLDY

Ýurdumyzyň mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygyna bagyşlanyp, “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com saýty tarapyndan gurnalan nobatdaky “Ata Watan Eserleri” bäsleşigi jemlendi.

www.sanlyhyzmat.com  we www.makulsozluk.com saýtlarynyň hem-de “Makul Hyzmat” Terjime Merkeziniň hemaýat bermeginde geçirilen “Sanly ulgamy” mowzukly döredijilik bäsleşiginiň ýeňijileri belli boldy.

Bu nobatdaky döredijilik bäsleşigine sanly ulgam bilen baglanyşykly 70-den gowrak eser gelip gowuşdy. Olar döredijilik toparymyz tarapyndan seljerilip, www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtymyza ýerleşdirildi.

Ozal hem belläp geçişimiz ýaly, bäsleşigimiziň şertlerine laýyklykda:

  • Hödürlenen eserler emin agzalarynyň 50 göterim, atavatan-turkmenistan.com internet saýtymyzda okalan sany (20 göterim) www.sanlyhyzmat.com okalan sany (20 göterim) hem-de “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalymyzyň “Instagram” jemgyýetçilik torundaky (@atavatanturkmen) “halanan” sany (10 göterim) boýunça ýeňijiler kesgitlendi.
  • Bäsleşikde “okalan sanynyň “ýasama” artdyrylmagynyň” öňüni almak üçin “Google Analytic” mümkinçiliklerinden peýdalanyldy

30 ESERIŇ AWTORY BAÝRAGA MYNASYP BOLDY

Bäsleşik Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilýändigi sebäpli 30 sany baýrak goýuldy.

Birinji orun : 3000 Manat

Ikinji orun : 2500 Manat

Üçünji orun 2000 Manat

Dördünji orun 1500 Manat

Bäşinji orun : 1000 Manat

6-30-nji orunlaryň her birine 300 Manat

Şonuň netijesinde, iň gowy eserleriň 30-sy pul sylaglaryna mynasyp boldy.

Bäsleşikde ýeňiji bolan awtorlaryň sanawy şeýleräk:

1-Döwran  Sahadow  3000 manat

2- Rahmanmämmet Orazow 2500 manat

3 – Gülnabat Amanowa – 2000 manat

4 – Şirin Ylýasowa – 1500 manat

5 – S.A.Hojabalkanowa – 1000 manat

6 – Kuwwatgeldi Çaryýew – 300 manat

7 – Orazmuhammet Ataýew – 300 manat

8 – Babajan Rozybaýew  – 300 manat

9- Kemal Allaýew  – 300 manat

10 – Aýsenem Gurbanowa – 300 manat

11- Maýsa Begliýewa – 300 manat

12 – Begenç Aşyrow – 300 manat

13- Guwanç Serdarow – 300 manat

14-Toýly Muhammetdurdyýew – 300 manat

15- Ýunus Çaryýew – 300 manat

16 – Ogulgözel Muhammedowa – 300 manat

17 – Ahmet Geldiýew – 300 manat

18 – Begenç Taganow – 300 manat

19- Muhammetnur Ýazgeldiýew – 300 manat

20-Hesel Araliýewa – 300 manat

21 – Serdar Ataýew – 300 manat

22 – Ogultäç Atamedowa – 300 manat

23- Mahym Taganowa – 300 manat

24 – Nurmuhammet Allanazarow – 300 manat

25 – Meýlis  Geldiýew – 300 manat

26 – Batyr Hançaýew – 300 manat

27 – Amirhan Matýakubow – 300 manat

28 – Merjen Kakabaýewa – 300 manat

29 – Kerimmuhammet Muhammetorazow – 300 manat

30 – Seýli Aryşow – 300 manat

BÄSLEŞIGIŇ ÝEŇIJILERINE BAÝRAKLARYNY GOWŞURMAGYŇ TERTIBI

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com saýty tarapyndan gurnalan nobatdaky “Ata Watan Eserleri” bäsleşigine işjeň gatnaşyup, baýrakly orunlara mynasyp bolan awtorlary gutlaýarys!

Ýeňiji bolan awtorlaryň pul baýraklaryny gowşurmagyň tertibi barada jikme-jik maglumatlary 2021-nji ýylyň 1-nji oktýabrynda saýtymyza ýerleşdiriljek habarda mälim ediler.

Saýtymyza ýerleşdiriljek şol habarda baýraklary gowşurmagyň ýagdaýy we tertibi barada belläp geçeris.

 

 

“Makul Sözlük” indi türk dilinde : 3 dilde onlaýn sözlük

 

Çagalar üçin “peýdaly oýunlar” : Iňlis, Rus we Türkmen dillerinde

Ýene-de okaň

Türkmenistan Buharest şäherinde “TIBCO-2024” halkara sergisine gatnaşar

“Senagat töleg” ykjam programma bilen meýletin haýyr-sahawat serişdelerini tölemek mümkinçiligi

Türkmenistan GDA-nyň daşary işler ministrleriniň mejlisine gatnaşdy

Türkmen telekeçileri TEIF 2024-e gatnaşarlar

Türkmenistanyň ýolbaşçylary O.Kononenkony Kosmonawtika güni bilen gutlady

Aşgabat şäheriniň häkimine berk käýinç yglan edildi

Ata Watan Eserleri