“Ata Watan Eserleri”: ÝEŇIJILER BELLI BOLDY

Ýurdumyzyň mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygyna bagyşlanyp, “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com saýty tarapyndan gurnalan nobatdaky “Ata Watan Eserleri” bäsleşigi jemlendi.

www.sanlyhyzmat.com  we www.makulsozluk.com saýtlarynyň hem-de “Makul Hyzmat” Terjime Merkeziniň hemaýat bermeginde geçirilen “Sanly ulgamy” mowzukly döredijilik bäsleşiginiň ýeňijileri belli boldy.

Bu nobatdaky döredijilik bäsleşigine sanly ulgam bilen baglanyşykly 70-den gowrak eser gelip gowuşdy. Olar döredijilik toparymyz tarapyndan seljerilip, www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtymyza ýerleşdirildi.

Ozal hem belläp geçişimiz ýaly, bäsleşigimiziň şertlerine laýyklykda:

  • Hödürlenen eserler emin agzalarynyň 50 göterim, atavatan-turkmenistan.com internet saýtymyzda okalan sany (20 göterim) www.sanlyhyzmat.com okalan sany (20 göterim) hem-de “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalymyzyň “Instagram” jemgyýetçilik torundaky (@atavatanturkmen) “halanan” sany (10 göterim) boýunça ýeňijiler kesgitlendi.
  • Bäsleşikde “okalan sanynyň “ýasama” artdyrylmagynyň” öňüni almak üçin “Google Analytic” mümkinçiliklerinden peýdalanyldy

30 ESERIŇ AWTORY BAÝRAGA MYNASYP BOLDY

Bäsleşik Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilýändigi sebäpli 30 sany baýrak goýuldy.

Birinji orun : 3000 Manat

Ikinji orun : 2500 Manat

Üçünji orun 2000 Manat

Dördünji orun 1500 Manat

Bäşinji orun : 1000 Manat

6-30-nji orunlaryň her birine 300 Manat

Şonuň netijesinde, iň gowy eserleriň 30-sy pul sylaglaryna mynasyp boldy.

Bäsleşikde ýeňiji bolan awtorlaryň sanawy şeýleräk:

1-Döwran  Sahadow  3000 manat

2- Rahmanmämmet Orazow 2500 manat

3 – Gülnabat Amanowa – 2000 manat

4 – Şirin Ylýasowa – 1500 manat

5 – S.A.Hojabalkanowa – 1000 manat

6 – Kuwwatgeldi Çaryýew – 300 manat

7 – Orazmuhammet Ataýew – 300 manat

8 – Babajan Rozybaýew  – 300 manat

9- Kemal Allaýew  – 300 manat

10 – Aýsenem Gurbanowa – 300 manat

11- Maýsa Begliýewa – 300 manat

12 – Begenç Aşyrow – 300 manat

13- Guwanç Serdarow – 300 manat

14-Toýly Muhammetdurdyýew – 300 manat

15- Ýunus Çaryýew – 300 manat

16 – Ogulgözel Muhammedowa – 300 manat

17 – Ahmet Geldiýew – 300 manat

18 – Begenç Taganow – 300 manat

19- Muhammetnur Ýazgeldiýew – 300 manat

20-Hesel Araliýewa – 300 manat

21 – Serdar Ataýew – 300 manat

22 – Ogultäç Atamedowa – 300 manat

23- Mahym Taganowa – 300 manat

24 – Nurmuhammet Allanazarow – 300 manat

25 – Meýlis  Geldiýew – 300 manat

26 – Batyr Hançaýew – 300 manat

27 – Amirhan Matýakubow – 300 manat

28 – Merjen Kakabaýewa – 300 manat

29 – Kerimmuhammet Muhammetorazow – 300 manat

30 – Seýli Aryşow – 300 manat

BÄSLEŞIGIŇ ÝEŇIJILERINE BAÝRAKLARYNY GOWŞURMAGYŇ TERTIBI

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com saýty tarapyndan gurnalan nobatdaky “Ata Watan Eserleri” bäsleşigine işjeň gatnaşyup, baýrakly orunlara mynasyp bolan awtorlary gutlaýarys!

Ýeňiji bolan awtorlaryň pul baýraklaryny gowşurmagyň tertibi barada jikme-jik maglumatlary 2021-nji ýylyň 1-nji oktýabrynda saýtymyza ýerleşdiriljek habarda mälim ediler.

Saýtymyza ýerleşdiriljek şol habarda baýraklary gowşurmagyň ýagdaýy we tertibi barada belläp geçeris.

 

 

“Makul Sözlük” indi türk dilinde : 3 dilde onlaýn sözlük

 

Çagalar üçin “peýdaly oýunlar” : Iňlis, Rus we Türkmen dillerinde

ÝENE-DE OKAŇ

Adamlar üzümi iň datly miweleriň biri diýip hasaplaýar. Üzüm süýji we kuwwatlylygy ýokary bolan önümdir. Şonuň üçin adam bedenine oňyn täsirini ýetirýän miweleriň biri-de üzümdir. Üzüm dänesiniň adam bedenindäki dürli zyýanly maddalara garşylyk berijiligine örän baýdygy anyklanyldy. Onuň düzüminde fenol kislotasy, flawonoid ýaly köp sanly birleşmeler bardyr. Şu birleşmeleriň esasynda üzüm däneleri dürli çişmeleriň, okislenmäniň we dokumalaryň bozulmalarynyň öňüni almaga...
Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň! Mähriban okyjylar! Doglan senäňize...
Şu gün, ýagny 24-nji oktýabrda Özbegistan Respublikasynda iri syýasy-jemgyýetçilik çäre - prezident saýlawlary geçiriler. Özbegistan prezident saýlawlaryny ýokary guramaçylyk ýagdaýynda geçirmek üçin taýýar - diýip, ýurduň Merkezi saýlaw toparynyň başlygy Zaýniddin Nizamhojaýew habar berdi. Soňky maglumatlara görä, saýlawçylaryň ýeke-täk elektron sanawyna 19 million 859 müň 127 adam goşuldy. Saýlaw uçastoklaryň saýlawçylaryň ses bermegini guramaçylykly geçirmek üçin zerur bolan sanitar-epidemiologik we jemgyýetçilik howpsuzlyk...
Hormatly Prezidentimiziň ak pata bermeginde ýurdumyzda ýene-de bir iri energetika taslamasy ulanmaga berildi. Milli Liderimiziň gatnaşmagynda halkalaýyn energoulgamy döretmek boýunça taslamanyň birinji tapgyry bolan Ahal — Balkan ýokary woltly täze asma elektrik geçirijisi ulanylmaga tabşyryldy. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, hormatly Prezidentimiz dabarada eden çykyşynda ýurdumyzda halkalaýyn energoulgamyny döretmegiň birinji tapgyry bolan Ahal-Balkan taze elektrik geçiriji ulgamyny dabaraly ýagdaýda...
Şu günlerdäki ýaly, howanyň üýtgeýän sepgit döwründe käbir adamlarda allergiýa ýagdaýlary ýüze çykýar. Bu ýagdaý iýmit önümleri, derman we himiki serişdeler, mör-möjekler, tozan hem-de gülleriň tozanjyklary sebäpli döreýär. Bu barada "Türkmenistan" gazetinde makala çap edilipdir. Allergiýanyň dowamlylygy birnäçe minutdan birnäçe güne çenli dowam edýär. Esasy alamatlary gözüň ýaşarmagy, bedene örgüniň örmegi, asgyrma, burundan suw akmagy ýaly ýagdaýlardyr. Bedende allergiýa döränden...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
889FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar