Bäsleşik: Eserleri hödürlemek üçin soňky mümkinçilikler

Emeli aň, startup, bulut tehnologiýasy we umuman alanyňda sanly ulgam bilen baglanyşykly iň gowy eserleriň saýlanyp alynjagy we jemi 30 sany pul baýraklarynyň eýesini tapjagy bäsleşik bolan “Ata Watan Eserleri” bäsleşigi üçin eserleri hödürlemek boýunça soňky mümkinçilikler! Bäsleşige eserler iň giç 31.08.2021 senesine çenli kabul edilýär. Howlugyň!

Bäsleşik bilen baglanşykly we häzire çenli bäsleşige hödürlenen eserleri okamak üçin bu habaryň aşagynda berilýän linklere basyp bilersiňiz! Bäsleşige eser hödürlemek üçin bäsleşigiň şertlerini şu ýere basyp doly okaň!

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com saýty däbe öwrülen “Ata Watan Eserleri” bäsleşiginiň nobatdaky tapgyryny yglan edýär. Bäsleşik www.sanlyhyzmat.com  we www.makulsozluk.com saýtlarynyň hemaýat bermeginde geçirilýär.

Ýeňijilere haýsy baýraklar garaşýar!

Bäsleşik Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilýändigi sebäpli 30 sany baýrak bar!

Birinji orun : 3000 Manat

Ikinji orun : 2500 Manat

Üçünji orun 2000 Manat

Dördünji orun 1500 Manat

Bäşinji orun : 1000 Manat

6-30-nji orunlaryň her birine 300 Manat

Üstünlik hemraňyz bolsun!

Haýsy ulgamda makalalar hödürlenmeli?

Emeli aň, “startup”, bulut tehnologiýasy, kiberhowpsuzlyk, finteh, sanly bilim, sanly lukmançylyk, elektron-hökümet ýaly ugurlarda makalalara garaşýarys.

Bäsleşigiň möhleti:

Bäsleşikde eserler 1-nji Iýun 2021 senesinden kabul edilip başlanýar.

Hödürlenen eserler 15-nji Iýun 2021 senesinden başlap, saýta ýerleşdiriler.

Bäsleşige ugradylýan eserler 31-nji Awgust 2021 çenli (sagat 18:00) kabul ediler.

Bäsleşigiň ýeňijileri 25-nji Sentýabr 2021 senesinde yglan ediler.

Hödürlenjek eserler WORD görnüşinde atawataneserleri@gmail.com  elektron salgysyna “Ata Watan Eserleri bäsleşigine hödürlenýär” belligi bilen iberilmeli. Awtorlar bäsleşige ýazan işlerine degişli suratlary hem iberip bilerler. Bellik: saýtyň talabyna laýyk gelýän suratlar ýerleşdiriler. Habarlaşmak üçin : +993 62 88 02 63

 

30 sany baýrak Size garaşýar: Sanly ulgam barada Makala bäsleşigi

Siz kimiň ýeňiji bolanlygy baradaky maglumat boýunça habar saýtymyza girilen dessine Size bildiriş gelmegini isleýän bolsaňyz onda “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com   saýtynyň  Android ulgamynda işleýän Applikasyýasyny şu ýere basyp ýa-da aşakdaky suratyň üstine basyp öz telefonyňyza ýükläp alyň! Eger Siz bu habary kompýuteriň üsti bilen okaýan bolsaňyz, el telefonyňyzyň Google Plaý dükanyndan “Atavatan Turkmenistan” ýazyp biziň Applikasyýamyzy indirip mugt alyp bilersiňiz!

 

Sanly ykdysadyýetde “bulut” tehnologiýasyndan peýdalanmagyñ ähmiýeti 

 

 

Sanly ulgamyň ähmiýeti

 

Sanly ulgamyň geçen ömri – bu zamanyň sanly döwri

 

Sanly ulgamyň mümkinçiliklerinden nädip peýdalanmaly?

 

Fotoelektrik gün stansiýasyny taslamagyň sanly çözgüdi

 

 

 

 

 

 

Ýel elektrik stansiýasyny taslamagyň sanly ulgamy

 

Elektron zähmet derderçesi

 

Mugallymyň sanly bilim gurşawy

 

Elektrik energiýasyny sarp edijileriň bir penjire ulgamy

 

Sanly eýýamda kiberhowpsuzlyk: Internetdäki howplar we olardan goranmagyň ýollary

 

Sanly ykdysadyýetde  kiberhowpsuzlygyny peýdalanmagyň möhüm şertleri

 

Sanly ulgama geçiş döwründe täze hünärler

 

Sanlylaşdyrma: onuň ähmiýeti we esasy ugurlary

 

Bulut tehnologıýasyndan dropboks barada

 

Sanly ykdysadyýetde iň gowy “bulut”  tehnologiýalarynyň hyzmatlaryny üpjün ediji dünýä belli kompaniýalar

 

«Akylly şäher» we sanly ulgamyň mümkinçilikleri

 

Senagat 4.0 — sanly tehnologiýalara esaslanýan öwrülişik

 

Geljegiň ösüşi-sanly ulgamda

Sanly ykdysadyýetiň mümkinçilikleri her birimiziň durmuşymyza uly ýeňillikleri eçilýär

 

 

Sanly ykdysadyyet bank ulgamynda

 

Sanly bilim – sanly tehnologiýa

 

Geljegiň sanly tehnologiýalary

 

«Emeli aňyň» eýeläp biljek kärleri

 

Emeli aňyň filosofiýasy

 

Emeli aň

Sanly tehnologiýalaryň çaga aňyna täsiri

 

Sanly ulgam: Nebitgaz pudagynda sanly ykdysadyýeti ösdürmek boýunça alnyp barylýar işler

 

“Big Data”: sanly zamananyň “täze nebiti”

Sanly ulgamyň çäksiz mümkinçilikleri

 

Bulut tehnologiýalary we olaryň iş-de peýdasy

 

 Sanly bilim – geljege ädim

 

Sanly ykdysadyýetde ösüşiň 5 ugry

 

 

Sanly bilim ─ döwrebaplygyň nusgasy

 

Sanly ykdysadyýetiň kadalaşdyryjy – hukuk üpjünçiligi

Telelukmançylyk ― saglygy goraýyş ulgamynyň sanly mümkinçilikleri Sanly ulgam näme?

 

Sanly ykdysadyýet-ösüşiň ygtybarly çeşmesi

 

 

Elektron hökümet — täze sepgit

 

Elektron kitaphanalar – bilim ulgamynyň ygtybarly daýanjy

 

Durmuşymyzy döwrebaplaşdyran 5 sanly tehnologiýa

 

 Emeli añyñ döreýiş taryhy we şu güni

 

 

Emeli  intellekt

Emeli aň

Sanly ulgamda agdyklyk edýän ýedi tendensiýa

  Sanly ykdysadyýetde terminleriň sözlügi

 

Senagat pudagynda sanly ulgamy ornaşdyrmak

Emeli aň we žurnalistika

 

Wirtual kärhanalar –elektron işewürligiň esasydyr.

Elektron senagaty – döwrüň derwaýys meselesi

“Sanly ulgamynda ösüşlik”

“Sanly ykdysadyýetiň tehnologiki esaslary: bulut hasaplamalary we uly göwrümli maglumatlar.”

Sanly ulgamyň halkara gatnaşyklaryna täsiri: sanly diplomatiýa

Sanly ykdysadyýet barada düşünje, onuň maksady we wezipeleri

 

ÝENE-DE OKAŇ

Adamlar üzümi iň datly miweleriň biri diýip hasaplaýar. Üzüm süýji we kuwwatlylygy ýokary bolan önümdir. Şonuň üçin adam bedenine oňyn täsirini ýetirýän miweleriň biri-de üzümdir. Üzüm dänesiniň adam bedenindäki dürli zyýanly maddalara garşylyk berijiligine örän baýdygy anyklanyldy. Onuň düzüminde fenol kislotasy, flawonoid ýaly köp sanly birleşmeler bardyr. Şu birleşmeleriň esasynda üzüm däneleri dürli çişmeleriň, okislenmäniň we dokumalaryň bozulmalarynyň öňüni almaga...
Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň! Mähriban okyjylar! Doglan senäňize...
Şu gün, ýagny 24-nji oktýabrda Özbegistan Respublikasynda iri syýasy-jemgyýetçilik çäre - prezident saýlawlary geçiriler. Özbegistan prezident saýlawlaryny ýokary guramaçylyk ýagdaýynda geçirmek üçin taýýar - diýip, ýurduň Merkezi saýlaw toparynyň başlygy Zaýniddin Nizamhojaýew habar berdi. Soňky maglumatlara görä, saýlawçylaryň ýeke-täk elektron sanawyna 19 million 859 müň 127 adam goşuldy. Saýlaw uçastoklaryň saýlawçylaryň ses bermegini guramaçylykly geçirmek üçin zerur bolan sanitar-epidemiologik we jemgyýetçilik howpsuzlyk...
Hormatly Prezidentimiziň ak pata bermeginde ýurdumyzda ýene-de bir iri energetika taslamasy ulanmaga berildi. Milli Liderimiziň gatnaşmagynda halkalaýyn energoulgamy döretmek boýunça taslamanyň birinji tapgyry bolan Ahal — Balkan ýokary woltly täze asma elektrik geçirijisi ulanylmaga tabşyryldy. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, hormatly Prezidentimiz dabarada eden çykyşynda ýurdumyzda halkalaýyn energoulgamyny döretmegiň birinji tapgyry bolan Ahal-Balkan taze elektrik geçiriji ulgamyny dabaraly ýagdaýda...
Şu günlerdäki ýaly, howanyň üýtgeýän sepgit döwründe käbir adamlarda allergiýa ýagdaýlary ýüze çykýar. Bu ýagdaý iýmit önümleri, derman we himiki serişdeler, mör-möjekler, tozan hem-de gülleriň tozanjyklary sebäpli döreýär. Bu barada "Türkmenistan" gazetinde makala çap edilipdir. Allergiýanyň dowamlylygy birnäçe minutdan birnäçe güne çenli dowam edýär. Esasy alamatlary gözüň ýaşarmagy, bedene örgüniň örmegi, asgyrma, burundan suw akmagy ýaly ýagdaýlardyr. Bedende allergiýa döränden...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
889FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar