ATAWATAN ESERLERİJEMGYÝET

Ýeňijilere baýraklary gowşurylýar

Ýurdumyzyň mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygyna bagyşlanyp, “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com saýty tarapyndan gurnalan nobatdaky “Ata Watan Eserleri” bäsleşigi jemlendi.

www.sanlyhyzmat.com  we www.makulsozluk.com saýtlarynyň hem-de “Makul Hyzmat” Terjime Merkeziniň hemaýat bermeginde geçirilen “Sanly ulgamy” mowzukly döredijilik bäsleşiginiň ýeňijileri belli boldy.

Ýeňiji bolan awtorlarymyza pul baýraklary 2021-nji ýylyň 4-nji oktýabryndan berlip başlanar. 

Munuň üçin awtorlarymyz +99362880263 telefon belgisine jaň edip, “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com saýty Aşgabat şäheriniň Ankara köçesiniň 25-nji jaýy, A blok 403 (Aýtakow-Ýubileýni) salgysyna gelmelidirler.

Awtorlarymyzdan +99362880263 telefon belgisine sagat 09:00-18:00 aralygynda jaň etmegini haýyş edýaris.

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň döredijilik topary awtorlarymyza jaň edenlerinde pul baýragyny almagyň tertibini düşündirerler.

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com saýty tarapyndan gurnalan nobatdaky “Ata Watan Eserleri” bäsleşigine işjeň gatnaşyp, baýrakly orunlary eýelän awtorlarymyza üstünlikler arzuw edýäris!

“Ata Watan Eserleri”: ÝEŇIJILER BELLI BOLDY

Çagalar üçin sözlük rus dilinde: “Makul Sözlük”

Ýene-de okaň

Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň XIV mejlisi geçirildi

Ata Watan Eserleri

Beýik Britaniýanyň daşary işler ministri Aşgabada geldi

Türkmenistan bilen Beýik Britaniýa täze ylalaşyklara gol çekdiler

Beýik Britaniýanyň daşary işler ministri Merkezi Aziýa saparyna başlady

“Galkanyň” hokkeýçileri «Türkmenistanyň at gazanan sport ussady» diýen hormatly ada eýe boldular

“Galkan” – çempion

Ata Watan Eserleri