TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
ATAWATAN ESERLERİJEMGYÝET

“Ata Watan Eserleri” bäsleşigi: ýeňijiler ertir belli bolar

Ýurdumyzyň Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygyna bagyşlanyp, “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com saýty tarapyndan gurnalan “Ata Watan Eserleri” bäsleşigi tamamlandy.

www.sanlyhyzmat.com  we www.makulsozluk.com saýtlarynyň hemaýat bermeginde geçirilýän “Sanly ulgamy” mowzukly döredijilik bäsleşiginiň ýeňijileri ertir, ýagny ozal hem habar berşimiz ýaly 25-nji sentýabrda mälim ediler.

Bu nobatdaky döredijilik bäsleşigine sanly ulgam bilen baglanyşykly 70-den gowrak eser gelip gowuşdy. Olaryň köp bölegi bäsleşigiň şertlerine laýyklykda, internet saýtymyza ýerleşdirildi.

30 sany baýrakly bu bäsleşigimiziň ýeňijileri baradaky habarymyz ertir saýtymyza ýerleşdiriler.

 

“Ata Watan Eserleri”: 53 eser bäsleşýär

Ýene-de okaň

Türkmenistanda Halkara habarlar merkezi dörediler

Türkmenistanyň Prezidenti Birleşen Arap Emirlikleriniň ýolbaşçylaryny gutlady

Azerbaýjanyň Prezidenti türkmen wekiliýetini kabul etdi

Teswirle