“Ata Watan Eserleri”: 53 eser bäsleşýär

Emeli aň, startup, bulut tehnologiýasy we umuman alanyňda sanly ulgam bilen baglanyşykly iň gowy eserleriň bir ýere jemlenen “Ata Watan Eserleri” bäsleşigi üçin eserleri hödürlemek işi tamamlandy. Bäsleşigimizde 30 sany iň gowy esere pul baýragy berler.

Bäsleşik bilen baglanşykly hödürlenen eserleri okamak üçin şu habaryň aşagynda berilýän linklere basyp bilersiňiz!

Bilşiňiz ýaly, “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com saýty däbe öwrülen “Ata Watan Eserleri” bäsleşigini mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygyna gabatlap geçirýär.

www.sanlyhyzmat.com  we www.makulsozluk.com saýtlarynyň hemaýat bermeginde geçirilýän bäsleşigiň jemleri 25-nji sentýabrda jemlener we bäsleşigiň ýeňijileri mälim ediler.

Şoňa çenli bäsleşikde ýeňijileriň hataryna goşulmak üçin eserleriň awtorlary öz eserlerini has köp okyjylar köpçüligine ýetirmek üçin mümkinçilige eýedir.

Ozal hem bälläp geçişimiz ýaly, bäsleşigimiziň şertlerine laýyklykda:

  • Hödürlenen eserler emin agzalarynyň 50 göterim, atavatan-turkmenistan.com internet saýtymyzda okalan sany (20 göterim) www.sanlyhyzmat.com okalan sany (20 göterim)  hem-de “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalymyzyň “Instagram” jemgyýetçilik torundaky (@atavatanturkmen) “halanan” sany (10 göterim) boýunça ýeňijiler kesgitlener.
  • Bäsleşikde “okalan sanynyň “ýasama” artdyrylmagynyň” öňüni almak üçin “Google Analytic” mümkinçiliklerinden peýdalanylýar.
  • Bäsleşigiň ýeňijilerini kesgitlemegiň usulyna laýyklykda, “Google Analytic” maglumatlaryny esasynda “okama” sanynyň şol maglumatlardaky şol eser üçin saýtda geçirilen ortaça wagta köpeltmegiň jemi hasaba alnar. Ýagny, bir eser okamak üçin saýtda ortalaça geçirilmeli wagt 120-150 sekunta barabar bolar. Başgaça aýdanymyzda şol eseriň linkine girip çykmak, ýeňiji bolmak üçin ýeterlik däl. Bir eser üçin, saýtda geçirilen ortaça wagt 25 sekuntdan az bolsa, onda, şol eser ýaryşdan çetleşdirilýär.

Ýeňijilere haýsy baýraklar garaşýar!

Bäsleşik Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilýändigi sebäpli 30 sany baýrak bar!

Birinji orun : 3000 Manat

Ikinji orun : 2500 Manat

Üçünji orun 2000 Manat

Dördünji orun 1500 Manat

Bäşinji orun : 1000 Manat

6-30-nji orunlaryň her birine 300 Manat

 

SANLY YKDYSADYÝETDE “BULUT” TEHNOLOGIÝASYNDAN PEÝDALANMAGYÑ ÄHMIÝETI 

 

 

SANLY ULGAMYŇ ÄHMIÝETI

 

SANLY ULGAMYŇ GEÇEN ÖMRI – BU ZAMANYŇ SANLY DÖWRI

 

SANLY ULGAMYŇ MÜMKINÇILIKLERINDEN NÄDIP PEÝDALANMALY?

 

FOTOELEKTRIK GÜN STANSIÝASYNY TASLAMAGYŇ SANLY ÇÖZGÜDI

ÝEL ELEKTRIK STANSIÝASYNY TASLAMAGYŇ SANLY ULGAMY

MUGALLYMYŇ SANLY BILIM GURŞAWY

ELEKTRIK ENERGIÝASYNY SARP EDIJILERIŇ BIR PENJIRE ULGAMY

SANLY EÝÝAMDA KIBERHOWPSUZLYK: INTERNETDÄKI HOWPLAR WE OLARDAN GORANMAGYŇ ÝOLLARY

SANLY YKDYSADYÝETDE  KIBERHOWPSUZLYGYNY PEÝDALANMAGYŇ MÖHÜM ŞERTLERI

SANLY ULGAMA GEÇIŞ DÖWRÜNDE TÄZE HÜNÄRLER

SANLYLAŞDYRMA: ONUŇ ÄHMIÝETI WE ESASY UGURLARY

 

 

 

 

GELJEGIŇ ÖSÜŞI-SANLY ULGAMDA

 

 

 

 

 

 

“Sanly ykdysadyýetde maglumat howpsuzlygyny  üpjün etmekligiň ýollary”

ÝENE-DE OKAŇ

ABŞ-nyň Kaliforniýa Riwersaýd uniwersitetiniň alymlary tarapyndan durmuşa geçirilen täze taslama arkaly koronowirus pandemiýasynyň iýilýän waksinasy öndüriler. Ylym we saglyk dünýäsine uly täzelik bolup girjek bu taslamanyň awtorlary waksinany käbir ösümliklerden taýýarlaýar. Uniwersitetiniň professory Huan Pablo Giraldonyň aýtmagyna görä, taslama netijeli tamamlansa, ýekeje ösümlik bir adamy keselden goramak üçin ýeterlik bolar. Taslamanyň özeninde «Pfizer-BioNTech» we «Moderna» waksinalarynyň düzüm gurluşy bolar. Esasy ösümlik...
Her ýylyň 23-nji sentýabrynda “Halkara üm arkaly gürleşmek güni” dünýäde giňden bellenilýär. Bu sene öz gözbaşyny 2017-nji ýylyň dekabr aýynda geçirilen Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň Bütindünýä kerler federasiýasynyň (World Federation of the Deaf, WFD), Halkara üm arkaly gürleşmegiň dili (International Day of Sign Languages) baradaky kabul eden kararyndan alyp gaýdýar. Şondan soňra her ýyl Ýer ýüzünde  bellenilip geçilýär. Bu...
21-22-nji sentýabrda Türkmenistanyň söwda we senagat edarasynda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramy mynasybetli köpugurly sergi guraldy. Oňa ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň döwlet böleginiň düzümleri, Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň, Dokma senagaty ministrliginiň, Bilim ministrliginiň,  “Türkmengaz”, “Türkmenhimiýa” döwlet konsernleriniň,  Döwlet haryt-çig mal biržasynyň we beýleki ulgamlarynyň, hususy pudagynyň wekilleri, şeýle-de,  Türkmenistanyň hökümetiniň agzalary we köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar. Ýokary derejede...
Kenzo Takada 1939-njy ýylda Ýaponiýada dünýä inýär. Ol gyz jigileriniň okaýan žurnallaryny okap, moda bilen gyzyklanmaga başlaýar. Takada Tokionyň moda kolležleriniň birinde bilim alýar. Okuwyny tamamlap, Pariže gidýär, ol ýerde dizaýner bolup işleýär.1970-nji ýyldan başlap Takada zenanlar üçin üýtgeşik biçüwli egin-eşikleri taýýarlaýar,1983-nji ýylda erkekler üçin hem kolleksiýon dizaýn edýär.  Bäş ýyl soňra ilkinji atyryny halka hödürledi. 1970-nji ýylda döredilen “Kenzo”...
Google: Dünýäde iň köp ulanylýan programmadyr. Kompaniýalaryň gurujylary Larry Page, Sergey Brin Standford uniwersitetiniň ilkinji ýyllarynda hem kompaniýanyň zerurlygyny  bilýärdiler. Bu sebäpli hem kompaniýalaryna matematikada iň uly sanlaryň biri bolan “ Googol” adyny bermekçidiler. Emma Larry Pageiň “googol” ýerine “Google” diýip ýalňyş ýazmagy netijesinde häzirki google kompaniýasy “google” ada eýe boldy. Rolex: Häzirki wagtda iň köp ulanylýan sagatlaryň biridir. Ilkibadalar...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
884FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar