Sanly eýýamda kiberhowpsuzlyk: Internetdäki howplar we olardan goranmagyň ýollary

Aýratyn alnan şahsyýetden başlap, tutuş döwletiň durmuşyna degişli maglumatlaryň belli bir bölegi ähli döwürlerde-de aýratyn gymmata eýe bolup, örän berk goralypdyr. Şeýle maglumatlar saklanylanda ýa-da bir ýerden-başga ýere daşalanda olaryň goragyny üpjün etmek üçin özboluşly usullar oýlanyp tapylypdyr. Geçmişdäki hökümdarlaryň köşklerinde we gadymy ybadathanalarda ýörite zynjyrlar bilen baglanyp, möhürlenen gapylaryň … Continue reading Sanly eýýamda kiberhowpsuzlyk: Internetdäki howplar we olardan goranmagyň ýollary