TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

robotlar

Emeli  intellekt

Ata Watan Eserleri
Emeli intellekt (EI), adamlaryň ýa-da haýwanlaryň  tebigy intellektinden tapawutlylykda, maşynlar ýa-da  beýleki  enjamlar  tarapyndan sanly  görnüşde  görkezilen akyl. Öňdebaryjy EI okuw kitaplary bu ugry “akylly...

Robotlaryň hyzmat edýän restorany

Umuman aýdanymyzda häzirki wagtda dünýäde kem-kemden robotlar adamlaryň iş wezipeleriniň ornuny tutup başladylar. Ençeme kompaniýalar hem özleriniň dükanlarynda robotlary ulanýarlar. Biz bolsa okyjylarymyzy robotlaryň işleýän...

2025-nji ýyla çenli awtomatizasiýanyň netijeliligi

Şweýsariýada geçirilen “Bütindünýä ykdysady forumy” telekeçilik pudagynda awtomatizasiýanyň netijeliligi baradaky täze çaklamalary mälim etdi. Forumyň hasabatyna görä, öňümizdäki 5 ýyldan soňra işleriň ýarysynyň robotlar tarapyndan...

Robotlar 60 dürli kofe taýýarlaýar

Günorta Koreýada koronawirus pandemiýasynyň ýaýran döwründe adamlara hyzmat edýän robotlar şäheriň käbir ýerlerinde ulanylyp başlandy. Işlenip düzülen robotlaryň 6 dürli sargydy 7 minutda hem-de 60...

Robotlar koronowirusa garşy göreşer

Afrika yklymynda ýerleşýän Ruanda döwletinde koronowirusa garşy göreşe robotlar hem çekiler. Hökümet bu barada eýýäm kesgitli karar hem kabul etdi. Aýdylyşyna görä, mundan beýläk lukmanlar...