Sanly ulgamda agdyklyk edýän ýedi tendensiýa

Häzirki döwürde adamlaryň özara gatnaşygynda, halka esasy hyzmatlary hödürlemäge mümkinçilik berýän işewürlik pudagynda tehnologiýanyň barha artýan orny ählimize aýan bolsa gerek. Tehnologiýanyň yzygiderli kämilleşmegi bilen elektron söwdanyň görnetin ösmegi, önümçilik prosesleriniň täze bir tapgyra geçmegi raýatlaryň zähmet çekmek, söwda etmek hem-de haryt almak usulyna ýiti täsirini ýetirýär. Bu sanly migrasiýa gündelik durmuşyň köp ugurlarynda sanly tehnologiýalara geçýänleriň sanynyň artmagyna şert döredýär. Häzirki wagtda tehnologiýa jemgyýetçilik hyzmatynyň ýola goýulşynyň ynamdar tejribesini hödürläp, maglumatlary gaýtadan işlemek, aragatnaşyk saklamak, ähli ugurlarda netijeliligi ýokarlandyrmak üçin täzeliklere itergi berýär.  Geliň, sanly ekoulgamda agdyklyk edýän ýedi sany esasy tendensiýanyň üstünde durup geçeliň.

  1. Maglumatlary ýerlikli dolandyrmak

Sanly başlangyçlary üstünlikli durmuşa geçirmek üçin maglumatlara esaslanýan medeniýeti kemala getirmek möhümdir. Sebäbi sanly özgertmeler diňe tehnologiýalar bilen çäklenmeýär. Munuň özi döwrebap kararlaryň kabul edilmegidir.

  1. Derňew esasynda netije çykarmak

Soňky ýyllarda maglumatlaryň göwrüminde we çylşyrymlylygynda görlüp-eşidilmedik ösüş gazanyldy. Şol bir wagtyň özünde strategiki netije çykarmak üçin dürli çeşmelerden maglumatlara zeruryýet hem barha artmak bilen. Bilimlere esaslanýan ykdysadyýetde bu bäsdeşlik artykmaçlygyny gazanmak üçin wajypdyr. Ösüş gazanmak haýsy hem bolsa bir guramanyň işewürlik duýgusyna ýa-da öň toplan tejribesine däl-de, eýsem çuň düşünişmek esasynda belli bir karara gelmek ukybyna örän baglydyr.

  1. Müşderiniň tejribesine ýaňadan göz aýlamak

Müşderiniň islegini has içgin öwrenmek, onuň islegini ýokary derejede kanagatlandyrmak maksady bilen sanly ulgamyň çäginde “müşderi syýahaty” ady bilen müşderiniň her bir äden ädimi hasaba alynsa döwrüň talabyna laýyk bolardy. Munuň özi köpçülige açyk maglumat ammary döredilen ýagdaýynda mümkindir.

  1. Operasion netijelilik

Ähli sanly başlangyçlaryň döwrebap ornaşdyrylmagyny gazanmagyň esasy sebäpleriniň biri guramanyň iş ýörediş usulyny üýtgetmek bilen baglanyşyklydyr. Bu babatda sanlylaşdyrmagy üstünlikli amala aşyrmaklyk üçin maglumatlara esaslanýan netijeliligi ýokarlandyrmak hem-de sanly hereketleri kämilleşdirmek gerek.

  1. Hyzmatdaşlyk medeniýeti

Sanly medeniýetiň öňe sürülmegi köpçüligi täzelikleriň gözlegine ruhlandyryp biler.  Munda esasan köpçüligiň sanly başlangyçlardan we guramanyň esasy gymmatlyklaryndan habarly bolmagy möhüm.

  1. Omnikanal sazlaşyklylyk

Omnikanal sazlaşyklylyk ähli pudaklarda sanly başlangyçlary üstünlikli durmuşa geçirmegiň möhüm şertidir. Netijeli we köpugurly maksatnamalary bolan guramalar, kärhanalar web, ykjam, sosial media, bazarlar hem-de programmalar arkaly müşderileriň gatnaşygyny aňsatlyk bilen öwrenip bilýärler.

  1. Integrasiýa we dolandyryş

Gowy integrirlenen we dolandyrylýan guramaçylyk ulgamlary bilen guramalar, kärhanalar müşderileriň isleglerini öwrenip, awtomatlaşdyryp, öndürijiligi ýokarlandyryp we çydamlylygy üpjün edip bilerler.

 

Merjen Kakabaýewa, 

Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrabynyň

“Zähmet” geňeşliginiň ýaşaýjysy 

Jemgyýetçilik kabul edişligi

 

ÝENE-DE OKAŇ

Adamlar üzümi iň datly miweleriň biri diýip hasaplaýar. Üzüm süýji we kuwwatlylygy ýokary bolan önümdir. Şonuň üçin adam bedenine oňyn täsirini ýetirýän miweleriň biri-de üzümdir. Üzüm dänesiniň adam bedenindäki dürli zyýanly maddalara garşylyk berijiligine örän baýdygy anyklanyldy. Onuň düzüminde fenol kislotasy, flawonoid ýaly köp sanly birleşmeler bardyr. Şu birleşmeleriň esasynda üzüm däneleri dürli çişmeleriň, okislenmäniň we dokumalaryň bozulmalarynyň öňüni almaga...
Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň! Mähriban okyjylar! Doglan senäňize...
Şu gün, ýagny 24-nji oktýabrda Özbegistan Respublikasynda iri syýasy-jemgyýetçilik çäre - prezident saýlawlary geçiriler. Özbegistan prezident saýlawlaryny ýokary guramaçylyk ýagdaýynda geçirmek üçin taýýar - diýip, ýurduň Merkezi saýlaw toparynyň başlygy Zaýniddin Nizamhojaýew habar berdi. Soňky maglumatlara görä, saýlawçylaryň ýeke-täk elektron sanawyna 19 million 859 müň 127 adam goşuldy. Saýlaw uçastoklaryň saýlawçylaryň ses bermegini guramaçylykly geçirmek üçin zerur bolan sanitar-epidemiologik we jemgyýetçilik howpsuzlyk...
Hormatly Prezidentimiziň ak pata bermeginde ýurdumyzda ýene-de bir iri energetika taslamasy ulanmaga berildi. Milli Liderimiziň gatnaşmagynda halkalaýyn energoulgamy döretmek boýunça taslamanyň birinji tapgyry bolan Ahal — Balkan ýokary woltly täze asma elektrik geçirijisi ulanylmaga tabşyryldy. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, hormatly Prezidentimiz dabarada eden çykyşynda ýurdumyzda halkalaýyn energoulgamyny döretmegiň birinji tapgyry bolan Ahal-Balkan taze elektrik geçiriji ulgamyny dabaraly ýagdaýda...
Şu günlerdäki ýaly, howanyň üýtgeýän sepgit döwründe käbir adamlarda allergiýa ýagdaýlary ýüze çykýar. Bu ýagdaý iýmit önümleri, derman we himiki serişdeler, mör-möjekler, tozan hem-de gülleriň tozanjyklary sebäpli döreýär. Bu barada "Türkmenistan" gazetinde makala çap edilipdir. Allergiýanyň dowamlylygy birnäçe minutdan birnäçe güne çenli dowam edýär. Esasy alamatlary gözüň ýaşarmagy, bedene örgüniň örmegi, asgyrma, burundan suw akmagy ýaly ýagdaýlardyr. Bedende allergiýa döränden...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
889FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar