Tag : Туркменистан

IŞ ORUNLARY & TENDERLER

Halkara Bäsleşik:Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri saýlap almak boýunça BÄSLEŞIK

Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri saýlap almak boýunça  BÄSLEŞIK 1. LOT № 2. Gullukda elektron sanly gol ulgamyny ornaşdyrmak üçin enjamlary we programma...
JEMGYÝET

Halk Maslahatynyň Başlygynyň Koreýa Respublikasy sapary meýilleşdirilýär

Ata Watan Eserleri
2022-nji ýylyň 23-25-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredow “Merkezi Aziýa-Koreýa Respublikasy” Hyzmatdaşlyk forumynyň 15-nji mejlisine gatnaşmak üçin Koreýa Respublikasynda...
DÜNÝÄ

Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň Prezidentleriniň arasynda gepleşikler geçirildi

Şu gün Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň we Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasynda gepleşikler geçirildi. Özara ynanyşmak we işjeň ýagdaýda geçen gepleşikleriň dowamynda Türkmenistanyň...
BIZNES

Hytaý 6,1 mlrd dollarlyk türkmen gazyny satyn aldy

Türkmenistanyň turba geçirijiler bilen Hytaýa iberen tebigy gazynyň 2021-nji ýylyň ýanwar-noýabr aýlaryndaky möçberi 6.1 milliard dollara barabar 21,91 million tonna deň boldy. Bu barada Hytaýyň...
ADAM ATLARY

Adam atlarynyň manysy

Ata Watan Eserleri
 Oglan atlary: Agameret- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Meret aýynda doglan ilkinji ogul aga bolsun’’ diýmek. Agamuhammet- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Muhammediň...
DÜNÝÄ

Türkmenistan Owganystana ynsanperwerlik kömegini ugratdy

Ata Watan Eserleri
Türkmenistandan goňşy Owganystana azyk, dokma, hojalyk  harytlaryndan, şeýle-de nebit önümlerinden ybarat bolan ynsanperwer kömegi ugradyldy. Mälim bolşy ýaly, Hökümetimiziň şu ýylyň 10-njy dekabrynda geçirilen mejlisinde...
ADAM ATLARY

Adam atlarynyň manysy

Ata Watan Eserleri
 Oglan atlary: Agadurdy- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Agasynyň ornuna gelen ogul dursun, ölmesin’’ diýmek. Agajan- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Agalarynyň jany...
ADAM ATLARY

Adam atlarynyň manysy

Ata Watan Eserleri
 Oglan atlary: Abdysemet- bu at ,,Abdy’’ we ,,semet’’ sözlerinden emele gelen. Manysy ,,Bakynyň, müdiminiň ýagny Allanyň guly’’ diýmek. Abdysetdar- bu at ,,Abdy’’ we ,,setdar’’ sözlerinden...
ADAM ATLARY

Adam atlarynyň manysy

Ata Watan Eserleri
 Oglan atlary: Abdyresul- bu at ,,Abdy’’ we ,,resul’’ sözlerinden emele gelen. Manysy ,,Allanyň wekiliniň Muhammediň guly’’ diýmek. Abdyreşit- bu at ,,Abdy’’ we ,,reşit’’ sözlerinden emele...
ADAM ATLARY

Adam atlarynyň manysy

Ata Watan Eserleri
Oglan atlary: Abdymuhtar- bu at ,,Abdy’’ we ,,muhtar’’ sözlerinden emele gelen. Manysy ,,Saýlanan seçilen gul’’ diýmek. Abdynazar- bu at ,,Abdy’’ we ,,nazar’’ sözlerinden emele gelen....
IŞ ORUNLARY & TENDERLER

ХО «Цеппелин Туркменистан» открывает вакансии

Представитель по продаже запасных частей и сервиса (PSSR) Требования: Мужчина, возраст до 35 лет, прописка: г. Ашхабад Образование: техническое среднее профессиональное или высшее образование Знание...
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

BMGÖM insulin bilen üpjün etmegini dowam edýär

BMGÖM süýjikeseli bejermek üçin wajyp derman bolan insuliniň ikinji tapgyryny Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligine (TSGDSM) gowşurdy. Ikinji tagyra Noworapid, Nowomiks, Protafan insulinler...
MEDENIÝET

Täze show gepleşik : Ata Watan Ýyldyzlary

Baş Redaktor
Täze show gepleşik öz işine başlady. Şu ýyl Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk toýy toýlanýar. Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygyna bagyşlap “Atavatan Türkmenistan”  halkara žurnalynyň ...
MEDENIÝET

Mark Ronson we Greýs Gammer durmuş gurýarlar

Mark Ronson öz “Instagram” sahypasynda aktrisa Greýs Gammer bilen durmuş gurandygyny mälim etdi. Ronson: “Hakyky söýgüme … ömrümiň baharynda, 45 ýaşymda ýüregime eliňi goýduň. Seniň...
DÜNÝÄ

Türkmenistan Owganystan boýunça dialogy işjeň goldaýar

Sebitiň ýurtlarynyň Owganystan boýunça ýörite wekilleriniň göni wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly duşuşygy geçirildi. Goňşy ýurtdaky ýagdaýlar bolsa onuň esasy temasy boldy. Mejlisde türkmen tarapyna Türkmenistanyň daşary...
JEMGYÝET

«Galkynyş»: gaz guýularynyň gurluşygyna badalga berildi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Mary welaýatynyň Ýolöten etrabyndaky «Galkynyş» gaz käninde gaz guýularynyň gurluşygyna badalga bermek mynasybetli dabara geçirildi. Bu barada “oilgas.gov.tm” internet neşirinde...
JEMGYÝET

Центр ОБСЕ в Ашхбаде ищет переводчика

Ata Watan Eserleri
Центр ОБСЕ в Ашхбаде ищет переводчика со знанием русского/английского/турецкого языков для оказания синхронного перевода в предстоящем мероприятии Центра. Заинтересованным кандидатам предлагается направить своё резюме и...
JEMGYÝET

Azyk önümlerine bagyşlanan maslahat

Ata Watan Eserleri
UNFSS2021-ň öňsyrasyndaky maslahata hasaba alynmak üçin ýazylyşyk başlandy! Bary-ýogy birnäçe hepde galdy, sessiýalara tomaşa etmek, iýmit ulgamlarymyzy gowulandyrmagyň usullaryny öwrenmek we dünýäniň dürli künjeklerinden adamlar...
TEHNOLOGIÝA

Türkmenistanyň täze gözleg motory “Gözle”

Gözleg motory şu ýylyň ýanwar aýynda işlenip düzüldi, ýöne 1-nji iýunda yglan edildi. Gözleg motory her bir ulanyjy üçin amatly we minimalistik dizaýna eýe. Gözlеde...
JEMGYÝET

ABŞ-nyň ilçihanasynda täze iş mümkinçiligi

Ata Watan Eserleri
ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçihanasy täze iş orny barada maglumat berýär. Bu barada ilçihananyň jemgyýetçilik torunda habar berilýär. Şoňa laýyklykda, ilçihana garawul orny üçin işgär gözleýär. Bu...