DÜNÝÄ

Türkmenistan Owganystan boýunça dialogy işjeň goldaýar

Sebitiň ýurtlarynyň Owganystan boýunça ýörite wekilleriniň göni wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly duşuşygy geçirildi. Goňşy ýurtdaky ýagdaýlar bolsa onuň esasy temasy boldy.

Mejlisde türkmen tarapyna Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Wepa Hajiýew wekilçilik etdi.

Şeýle-de duşuşyga Eýranyň, Hytaýyň, Pakistanyň, Täjigistanyň we Özbegistanyň Owganystan boýunça ýörite wekilleri gatnaşdylar.

Onlaýn görnüşinde geçen gepleşikleriň barşynda Owganystandaky häzirki ýagdaýlar hem-de halkara bileleşiginiň bu ugurdaky tagallalary, şol sanda sebitiň ýurtlarynyň owgan ugry boýunça hyzmatdaşlygynyň giňeldilmegi dogrusynda jikme-jik pikirler alyşyldy.

Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Wepa Hajiýew Owganystanyň durnuklylygynyň, howpsuzlygynyň we durnukly ösüşiniň pugtalandyrylmagy bilen bagly meseleleriň çözgüdinde özarabaglanşykly häsiýete eýe bolan tagallalaryň utgaşdyrylmagy babatynda bilelikdäki hereketleriň sebitleýin formatynyň aýratyn ähmiýetini belläp geçdi.

Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ugry boýunça, şol sanda energetika, ulag we kommunikasiýalar ulgamlarynda iri göwrümli taslamalaryň durmuşa geçirilmegi arkaly Owganystanda parahatçylygyň ýola goýulmagyna saldamly goşant goşýandygy nygtaldy.

Ýurdumyzyň serhetýaka sebitlerinde ýerleşen owgan welaýatlarynyň ýaşaýjylaryna Türkmenistanyň ynsanperwer hem-de azyk kömegini bermäge hemişe taýýardygy we bu asylly işi dowam edýändigi hem beýan edildi.

 

BMG-niň Baş Assambleýasynda Awazada kabul edilen resminamalar

Ýene-de okaň

“Atawatan Media” topary ABŞ-da ýelkenli sport ýaryşyny tomaşa etdi

Türkiýe Respublikasynyň demokratiýa we milli jebislik güni Aşgabatda bellendi

Aşgabatda Fransiýanyň milli güni bellenildi

Prokurorlary wezipä bellemek we wezipeden boşatmak hakynda

Türkmenistan bilen Türkiýe Ýewropa bazaryna girmek mümkinçiliklerini maslahatlaşdy

Türkmenistanyň ilçisi Türkiýäniň daşary işler ministriniň orunbasary bilen duşuşdy