Täze show gepleşik : Ata Watan Ýyldyzlary

Täze show gepleşik öz işine başlady. Şu ýyl Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk toýy toýlanýar. Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygyna bagyşlap “Atavatan Türkmenistan”  halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com  saýty  “Ata Watan Ýyldyzlary” ady bilen täze show gepleşigi tomaşaçylaryna hödürleýär.

“Ata Watan Ýyldyzlary “ adyndaky täze show gepleşigi Atavatan TV You Tube kanalynda öz tomaşaçylaryna garaşýar! Pälwan Muhyýewiň alyp barmagynda geçirilýän show gepleşiginiň ilkinji sanynyň ýyldyzy, belli aýdymçy we kinoaktýor Söhbet Kasymow!  Jemi 30 minutlyk gepleşik 3 bölümden ybarat bolup, gepleşigiň ilkinji bölüminde gyzykly sorag-jogaplar berilýär. Gepleşigiň ikinji sany “Howa-Ýok”, üçünji sany bolsa “Rifmalar” diýlip atlandyrylypdyr.

Täze show gepleşik Makul Sözlük (www.makulsozluk.com) we Makul Hyzmat Terjime merkeziniň hemaýat bermeginde taýarlanylýar.  “Atavatan Türkmenistan”  halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com saýtynyň täze show gepleşigi hepde-de bir gezek öz tomaşaçylaryna ýetiriler! Gepleşigiň indiki sanynda bolsa  aýdymçy ýigidimiz Ahmet Atajanow bilen gurnalan gyzykly  söhbetdeşlik Size garaşýar!

Gepleşige dolulygyna tomaşa etmek üçin şu ýere basyň!

 

Rüstem Hallyýew – sungata baglanan ykbalym!

ÝENE-DE OKAŇ

Her ýylyň 23-nji sentýabrynda “Halkara üm arkaly gürleşmek güni” dünýäde giňden bellenilýär. Bu sene öz gözbaşyny 2017-nji ýylyň dekabr aýynda geçirilen Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň Bütindünýä kerler federasiýasynyň (World Federation of the Deaf, WFD), Halkara üm arkaly gürleşmegiň dili (International Day of Sign Languages) baradaky kabul eden kararyndan alyp gaýdýar. Şondan soňra her ýyl Ýer ýüzünde  bellenilip geçilýär. Bu...
21-22-nji sentýabrda Türkmenistanyň söwda we senagat edarasynda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramy mynasybetli köpugurly sergi guraldy. Oňa ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň döwlet böleginiň düzümleri, Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň, Dokma senagaty ministrliginiň, Bilim ministrliginiň,  “Türkmengaz”, “Türkmenhimiýa” döwlet konsernleriniň,  Döwlet haryt-çig mal biržasynyň we beýleki ulgamlarynyň, hususy pudagynyň wekilleri, şeýle-de,  Türkmenistanyň hökümetiniň agzalary we köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar. Ýokary derejede...
Kenzo Takada 1939-njy ýylda Ýaponiýada dünýä inýär. Ol gyz jigileriniň okaýan žurnallaryny okap, moda bilen gyzyklanmaga başlaýar. Takada Tokionyň moda kolležleriniň birinde bilim alýar. Okuwyny tamamlap, Pariže gidýär, ol ýerde dizaýner bolup işleýär.1970-nji ýyldan başlap Takada zenanlar üçin üýtgeşik biçüwli egin-eşikleri taýýarlaýar,1983-nji ýylda erkekler üçin hem kolleksiýon dizaýn edýär.  Bäş ýyl soňra ilkinji atyryny halka hödürledi. 1970-nji ýylda döredilen “Kenzo”...
Google: Dünýäde iň köp ulanylýan programmadyr. Kompaniýalaryň gurujylary Larry Page, Sergey Brin Standford uniwersitetiniň ilkinji ýyllarynda hem kompaniýanyň zerurlygyny  bilýärdiler. Bu sebäpli hem kompaniýalaryna matematikada iň uly sanlaryň biri bolan “ Googol” adyny bermekçidiler. Emma Larry Pageiň “googol” ýerine “Google” diýip ýalňyş ýazmagy netijesinde häzirki google kompaniýasy “google” ada eýe boldy. Rolex: Häzirki wagtda iň köp ulanylýan sagatlaryň biridir. Ilkibadalar...
Russiýa Federasiýasy 5-nji oktýabrda  Jibuti, Daniýa, Täze Zelandiýa, Günorta Afrika we Peru bilen uçar gatnawlaryny täzeden ýola goýmagy meýilleşdirýär. Ähli ýurtlardaky epidemiologik ýagdaýy göz öňünde tutup, 2021-nji ýylyň 5-nji oktýabryndan aşakdaky ýurtlar bilen yzygiderli uçuşlary iki taraplaýyn dowam etdirmek kararyna gelindi: Hindistan Moskwa - Goa, Sankt-Peterburg - Deli we Sankt-Peterburg - Goa  her ugurda hepdede bir gatnaw ýygylygy bolar, Ispaniýa...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
884FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar