TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

täzelikler

Türkmenistanyň täze gözleg motory “Gözle”

Gözleg motory şu ýylyň ýanwar aýynda işlenip düzüldi, ýöne 1-nji iýunda yglan edildi. Gözleg motory her bir ulanyjy üçin amatly we minimalistik dizaýna eýe. Gözlеde...

Hakyky söýgi we onuň döremegine sebäp bolýan zatlar

Ata Watan Eserleri
Hakykatdanam ynsanyň durmuşynyň özeni, onuň ähli gylyk-häsiýetleriniň we kesbi-kärleriniň kämil derejä ýetmekliginiň esasy şertleriniň biri, duýgularynyň bolsa iň inçeden näzigi söýgüsidir. Söýgüniň mukaddesliginiň beýanyny etmek...

Ene söýgüsi

Ata Watan Eserleri
Eneler maşgalanyň sütüni, ahlak gözelliginiň nusgasydyr. Häzirki zaman jemgyýetinde eneleriň ornuny, olaryň maşgala ojagyny berkitmek, kämil dünýägaraýyşly sagdyn nesilleri kemala getirmek ýaly hyzmatlary bilen halkymyzyň...

Bagyşla meni

Ata Watan Eserleri
“Käşgä hemişe çaga bolup ýaşasadyk. Durmuşyň gerdenimize ýükleýän agyr ýükünden azat bolsak. Duýgularymyzy sözler bilen beýan etmekden gorkman, kynçylyklara garşy durup dilimize geleni aýdyp bilsek....

Zähmete we söygä bolan ynam

Ata Watan Eserleri
Hawa, ol şeýlebir kiçi otagdy. Biz ol otagda alty sany gyz bolup ýagny men Täzegül, Ogulgerek, Bägül, Nazsoltan, Nargül dagymyz taryh dersinden  “Altyn asyryň Altyn...

Tekepbir bol çykyp bolmaz gaýa dek

Ata Watan Eserleri
Güýz günleriniň salkyn arassa howaly günleriniň biridi. Mähriban işden çykyp, Altyn asyryň edara binasyna sowuldy. Ol Altyn asyrdan çykanda daşarynyň eýýäm garaňkyrap ugrandygyny görüp awtobus...

Söýgi – durmuşyň özeni

Ata Watan Eserleri
                                Neneň oňat!                                                Şol ýagyşlar ýagyp ýör!                                                                   Şol güller gülleýär türkmen düzünde,                                                            Şahyr söýgi setirlerin ýazyp ýör,                                                                   Senem ýaşap ýörsüň...

Söýgi-Allanyñ peşgeşi

Ata Watan Eserleri
Elbetde, söýgi Allanyñ adamzada beren peşgeşidir. Söýgüsiz bu durmuşyñ manysy bolmazdy, adamzady durmuşa ruhlandyrýan güýç-bu söýgüdir. Söýýän we söýülýän adamyñ gözleri uçganaklap, ýanyp durandyr. Bu...

«Myhman, seniň üçin jaý salyp goýdum»

Merdana halkymyzyň asyrlarboýy dowam edip gelen iň ajaýyp däpleriniň biri-de öýüne gelen myhmany hormatlap, ony söwüş bilen garşylamak dessurydyr. Bu dessur örän irki döwürlerden bäri...

Söýgi bilen ýetilen sepgit

Ata Watan Eserleri
Merjen  bir öýüň lälijek, akyllyja gyzydy. Eje-kakasynyň söýgüsi onuň üçin mukaddesdi. Ol şonuň üçin özüni diýseň bagtly hasaplaýardy. Mekdepde göreldeli okap, buýrulan işi birkemsiz ýerine...