TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

miras hukugy

Mirasa bolan hukuk hakynda şahadatnama

Dr.Döwran Orazgylyjov
“Notariat we notarial işi hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, miraslygyň ýüze çykan ýeri boýunça döwlet notariusy, Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda mirasdaryň mirasyň kabul edilmegi, mirasa bolan hukuk...

Mirasy kabul etmedik mirasdarlar

Türkmenistanyň Raýat kodeksiniň 1258-nji maddasyna we “Notariat we notarial işi hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 75-nji maddasyna laýyklykda, Türkmenistanyň Raýat kodeksinde bellenilen möhletde mirasy kabul etmedik mirasdarlar...

Mirasdan ýüz dönderilmek

Türkmenistanyň Raýat kodeksiniň 1193-nji maddasyna laýyklykda, mirasdar miras edinmäge özüniň degişlidigini bilen ýa-da bilmeli wagtyndan başlap, ýagny mirasyň ýüze çykan wagtyndan başlap mirasy kabul etmekden...

Kanun boýunça mirasdarlar

Türkmenistanyň Raýat kodeksiniň 1096-njy maddasyna laýyklykda, kanun boýunça miras edinmäge mirasdarlar nobatlylyk boýunça çagyrylýarlar. Birinji nobatda – aradan çykanyň çagalary (şol sanda ogullyga alnanlar), adamsy...

Mirasyň ýüze çykýan ýeri we möhleti

Dr.Döwran Orazgylyjov
Türkmenistanyň Raýat kodeksiniň 1085-nji maddasyna laýyklykda, mirasyň ýüze çykan ýeri diýlip, miras galdyryjynyň ýaşan ýeri hasaplanylýar. Türkmenistanyň Raýat kodeksiniň 1183-nji maddasyna laýyklykda, mirasyň ýüze çykan...

Är-aýalyň nikaly döwründe edinen emlägiň bölünmegi

“Notariat we notarial işi hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 79-njy maddasyna laýyklykda, är-aýalyň (öňki är-aýalyň) bilelikde ýazmaça beren arzasy boýunça olaryň birine ýa-da är-aýalyň (öňki är-aýalyň) ikisine...