TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanyň Kanuny

Türkmenistanda 510 web saýt bellige alyndy

Türkmenistanda 510 web saýt döredildi we bellige alyndy ― diýlip, Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda 6-njy fewralda geçirilen iş maslahatynda aýdyldy. Şeýle hem ýurtda “Elektron resminama,...

Daşary ýurtlarda galan türkmenistanlylaryň zähmet hukuklary dikeldildi

Ata Watan Eserleri
Şu ýylyň 22-nji awgustynda geçirilen Türkmenistanyň Mejlisiniň altynjy çagyrylyşynyň onunjy maslahatynda «Türkmenistanyň Zähmet kodeksine goşmaça girizmek hakynda» Türkmenistanyň kanuny kabul edildi.  Zähmet kanunçylygyna goşmaçalaryň girizilmegini...

Bilim ulgamynyň kanunçylyk binýady

Ata Watan Eserleri
    Türkmenistanyn Prezidenti     Gurbanguly Berdimuhamedow:  -Ösüş ýoly bilen näçe öňe gitdigimizçe, bilim ulgamynda özgertmeleri şonça-da çalt dowam etmelidigine göz ýetirýäris.      ...

Mirasa bolan hukuk hakynda şahadatnama

Dr.Döwran Orazgylyjov
“Notariat we notarial işi hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, miraslygyň ýüze çykan ýeri boýunça döwlet notariusy, Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda mirasdaryň mirasyň kabul edilmegi, mirasa bolan hukuk...

Mirasy kabul etmedik mirasdarlar

Türkmenistanyň Raýat kodeksiniň 1258-nji maddasyna we “Notariat we notarial işi hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 75-nji maddasyna laýyklykda, Türkmenistanyň Raýat kodeksinde bellenilen möhletde mirasy kabul etmedik mirasdarlar...

Türkmenistanda ilkinji gezek elektron sanly gollar ulanylyşa girizilýär

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Mejlisiniň 2020-nji ýylyň 14-nji martynda geçirilen altynjy çagyrylyşynyň dokuzynjy maslahatynda kabul edilen «Elektron resminama, elektron resminama dolanyşygy we sanly hyzmatlar hakynda» Türkmenistanyň Kanunynda hem...

Daşary ýurt raýatlarynyň Türkmenistana gelmegi we Türkmenistandan gitmegi

vepa
Daşary ýurt raýatlary, raýatlygy bolmadyk adamlar, eger Türkmenistanyň halkara şertnamalarynda başgaça bellenilmedik bolsa, Türkmenistana gelmek üçin wiza esasynda Türkmenistanyň çäklerine gelip we onda bolup bilerler....