TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

mirasyň ýüze çykan wagty

Mirasdan ýüz dönderilmek

Türkmenistanyň Raýat kodeksiniň 1193-nji maddasyna laýyklykda, mirasdar miras edinmäge özüniň degişlidigini bilen ýa-da bilmeli wagtyndan başlap, ýagny mirasyň ýüze çykan wagtyndan başlap mirasy kabul etmekden...