TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
PEÝDALY MASLAHAT

Kanun boýunça mirasdarlar

Türkmenistanyň Raýat kodeksiniň 1096-njy maddasyna laýyklykda, kanun boýunça miras edinmäge mirasdarlar nobatlylyk boýunça çagyrylýarlar.

Birinji nobatda –

aradan çykanyň çagalary (şol sanda ogullyga alnanlar), adamsy – aýaly we ene – atasy (ogullyga alyjylar), şeýle hem aradan çykandan soň onuň doglan çagasy;

Ikinji nobatda –

aradan çykanyň doganlary we uýalary, onuň atasy we enesi, babasy we mamasy.

Agtyklar, çowluklar we ýuwluklar, eger miraslyk ýüze çykan döwründe, miras galdyryjylaryň mirasdarlary bolmaly şolaryň ene-atalary diri bolmasa, başda görkezilenler kanun boýunça mirasdarlar hasaplanylýar hem-de kanun boýunça miraslyk edinilende olaryň ölen ene-atalaryna degişli bolup biljek paýa deň derejede miras alýarlar.

Agtyklar, çowluklar we ýuwluklar, eger olaryň ene-atalary mirasy almakdan ýüz öwren bolsalar, mirasdar bolup bilmezler.

Ýene-de okaň

Aşgabat şäheri boýunça awtoulaglary resmileşdirmek üçin nokatlaryň ýerleşýän salgylary

Ata Watan Eserleri

Sürüjilik şahadatnamasyny çalyşmaklyk üçin gerekli resminamalaryň sanawy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň raýatlaryna pasport resmileşdirmek üçin talap edilýän resminamalar

Ata Watan Eserleri

Teswirle