TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

maşgala hukugy

Mirasyň ýüze çykýan ýeri we möhleti

Dr.Döwran Orazgylyjov
Türkmenistanyň Raýat kodeksiniň 1085-nji maddasyna laýyklykda, mirasyň ýüze çykan ýeri diýlip, miras galdyryjynyň ýaşan ýeri hasaplanylýar. Türkmenistanyň Raýat kodeksiniň 1183-nji maddasyna laýyklykda, mirasyň ýüze çykan...

Är-aýal :Bilelikdäki emläge erk etmek

Är-aýalyň bilelikdäki emläge eýelik etmäge, peýdalanmaga we erk etmäge deň hukuklary bardyr. Haçan-da olaryň biri öý hojalygyny ýöretmek, çagalara seretmek bilen meşgullanan halatynda ýa-da başga...

Är-aýalyň bilelikdäki umumy eýeçiligi

Är-aýal tarapyndan nikaly döwründe edinilen emlägi (pul we gymmatly kagyzlary hem goşmak bilen, gozgalmaýan we gozgalýan zatlary) är-aýalyň haýsysyna satyn alnandygyna ýa-da pul serişdeleriniň är-aýalyň...