TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
PEÝDALY MASLAHAT

Mirasyň ýüze çykýan ýeri we möhleti

Türkmenistanyň Raýat kodeksiniň 1085-nji maddasyna laýyklykda, mirasyň ýüze çykan ýeri diýlip, miras galdyryjynyň ýaşan ýeri hasaplanylýar.

Türkmenistanyň Raýat kodeksiniň 1183-nji maddasyna laýyklykda, mirasyň ýüze çykan gününden alty aýyň dowamynda miras kabul edilmelidir. Döwlet notarial edarasyna miras galdyryjynyň aradan çykan gününden alty aýyň içinde degişli arza bilen ýüz tutulmalydyr.

Çeşme : minjust.gov.tm

Ýene-de okaň

Aşgabat şäheri boýunça awtoulaglary resmileşdirmek üçin nokatlaryň ýerleşýän salgylary

Ata Watan Eserleri

Sürüjilik şahadatnamasyny çalyşmaklyk üçin gerekli resminamalaryň sanawy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň raýatlaryna pasport resmileşdirmek üçin talap edilýän resminamalar

Ata Watan Eserleri

Teswirle