TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
PEÝDALY MASLAHAT

Mirasdan ýüz dönderilmek

Türkmenistanyň Raýat kodeksiniň 1193-nji maddasyna laýyklykda, mirasdar miras edinmäge özüniň degişlidigini bilen ýa-da bilmeli wagtyndan başlap, ýagny mirasyň ýüze çykan wagtyndan başlap mirasy kabul etmekden üç aýyň dowamynda ýüz dönderip biler. Agzalan kodeksiň 1206-njy maddasyna laýyklykda, mirasa eýelik etmäge ýa-da dolandyrmaga hakyky girişen mirasdar mirasy kabul etmek üçin bellenen wagtyň içinde, ýagny mirasyň ýüze çykan gününden alty aýyň dowamynda mirasy kabul etmekden ýüz dönderip biler.

Çeşme :minjust.gov.tm

Ýene-de okaň

Aşgabat şäheri boýunça awtoulaglary resmileşdirmek üçin nokatlaryň ýerleşýän salgylary

Ata Watan Eserleri

Sürüjilik şahadatnamasyny çalyşmaklyk üçin gerekli resminamalaryň sanawy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň raýatlaryna pasport resmileşdirmek üçin talap edilýän resminamalar

Ata Watan Eserleri

Teswirle