TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

okuwçylar

Stambulyň iş tertibi kesgitlendi

Ata Watan Eserleri
Türkiýäniň Stambul şäheriniň häkimi Ali Ýerlikaýa tapgyrlaýyn iş tertibi barada maglumat berdi.  Resmi we hususy bilim ojaklarynyň 1-nji synpynda, mekdebe çenli başlangyç synpynda hem-de hususy...

Teleýaýlym bäsleşiginiň taryhy rekordy

Ata Watan Eserleri
Angliýada ýaýlyma berilýän “Kim millioner bolmak isleýär” atly bäsleşikde rekord goýan Donald Fear, berlen sowallara dogry jogap berip, 1 million funt-sterling pul baýragyny almagy başardy....

Sapakda öň hatarda oturmagyň okuwçylaryň başarnygyna täsiri

vepa
Birnäçe barlaglaryň netijelerine görä, synpda öň hatarda oturan okuwçylar köplenç derslerine ökde bolýarlar, yz setirlerde oturan okuwçylaryň bolsa derslerine gowy ýetişip bilmeýärler diýen düşünje bar....

Ýagşylyklaryň sanawyny ýöretmäň!

vepa
Talyplar ýa-da okuwçylar bilen söhbetdeş bolanymda olar hemişe «Üstünligiň syry nämede? Üstünlige ýetmegiň ýazylmadyk düzgünleri haýsylar?» diýip sowal berýärler. Wah, bilýän-le, olar gyrasy nagyşlyja tabagyň...