TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Respublika

Barbados respublika bolýar

Beýik Britaniýanyň Şa zenany Ýelizaweta II 2021-nji ýyldan başlap, Barbadosyň ýolbaşçysy bolup bilmeýär. Bu ada resmi taýdan respublika bolar. Bu barada Barbadosyň general-gubernatory Sandra Meýson...

Ýagşylyklaryň sanawyny ýöretmäň!

vepa
Talyplar ýa-da okuwçylar bilen söhbetdeş bolanymda olar hemişe «Üstünligiň syry nämede? Üstünlige ýetmegiň ýazylmadyk düzgünleri haýsylar?» diýip sowal berýärler. Wah, bilýän-le, olar gyrasy nagyşlyja tabagyň...

Türkmenistanyň wekiliýetiniň Germaniýa iş sapary

vepa
2019-njy ýylyň 11–14-nji fewraly aralygynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunabasarynyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet Germaniya Federatiw Respublikasynda iş saparynda bolýar. Saparyň maksatnamasyna laýyklykda, wekiliýet Türkmen-german...