No menu items!
8.9 C
Istanbul
04/08/2020 12:00
No menu items!
Home BILIM 2020 :Ýokary okuw mekdeplerine okuwa kabul edişlik

2020 :Ýokary okuw mekdeplerine okuwa kabul edişlik

Ýurdumyzda ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine dalaşgärlerden resminamalary kabul etmek işi başlaýar.

Ministrler Kabinetiniň 3-nji iýulda bolan giňişleýin mejlisinde hormatly Prezidentimiz degişli Buýruga gol çekip, 2020-nji ýylda welaýatlar we Aşgabat şäheri boýunça ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerine, orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmegiň meýilnamalaryny tassyklady. Şol resminama laýyklykda, ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmegi 2020-nji ýylyň 6-njy iýuly — 15-nji awgusty aralygynda guramak hem-de giriş synaglaryny şolaryň ýerleşýän ýerinde geçirmek bellenildi.

Şeýle hem milli Liderimiz degişli döwlet toparynyň düzümini tassyklady, oňa okuwa kabul etmäge guramaçylyk — usulyýet taýdan ýolbaşçylyk etmek hem-de onuň bellenen tertipde geçirilmegini guramak tabşyryldy. Şeýle hem welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimlikleri bu okuw mekdeplerine kabul etmek boýunça iş toparlarynyň talabalaýyk işlemegi üçin zerur şertleri dörederler.

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň https://www.atavatan-turkmenistan.com/ internet saýty ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine dalaşgärlerden resminamalarynyň kabul edişlik tertibini çap etdik.

Aşakda ähli ýokary okuw mekdepleriniň sanawyny siziň dykgatyňyza ýetirýäris. Gyzyklanma bildirýän ýokary okuw mekdebi barada doly maglumat almak üçin linkine basyň.

Umumy Maglumatlar

DALAŞGÄRLERIŇ DYKGATYNA : SAGLYK ÖÝLERINIŇ SANAWY

Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasy

Türkmenistanyň ýokary okuw mekdeplerine nähili täze hünärler girizildi? Tanyş boluň!

 

Türkmenistanda  magistratura okamak üçin

MAGTYMGULY ADYNDAKY TÜRKMEN DÖWLET UNIWERSITETI

HALKARA YNSANPERWER YLYMLARY WE ÖSÜŞ UNIWERSITETI

TÜRKMENISTANYŇ OGUZ HAN ADYNDAKY INŽENER-TEHNOLOGIÝALAR UNIWERSITETI

TÜRKMEN DÖWLET YKDYSADYÝET WE DOLANDYRYŞ INSTITUTY

DÖWLETMÄMMET AZADY ADYNDAKY TÜRKMEN MILLI DÜNÝÄ DILLERI INSTITUTY

HALKARA NEBIT WE GAZ UNIWERSITETI

Türkmenistanyň  Ýokary Okuw Jaýlaryna ýüz tutmak üçin

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetine kabul edilşik

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti kabul edilşik

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty

Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri instituty

Halkara nebit we gaz uniwersitetine kabul edilşik

Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika instituty

TÜRKMEN DÖWLET MEDENIÝET INSTITUTY

TÜRKMEN OBA HOJALYK INSTITUTY

Türkmen döwlet maliýe instituty

TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET ENERGETIKA INSTITUTY

TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET ÇEPERÇILIK AKADEMIÝASY

MAÝA KULYÝEWA ADYNDAKY TÜRKMEN MILLI KONSERWATORIÝASY

Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport instituty

Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş instituty

Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk instituty

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti

TÜRKMENISTANYŇ INŽENER-TEHNIKI WE ULAG KOMMUNIKASIÝALARY INSTITUTY

Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetine kabul edilşik

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetine kabul edilşik

 

Türkmenistanyň  Orta hünär okuw mekteplerine ýüz tutmak üçin

«Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň Türkmenabat şäherindäki tehniki orta hünär okuw mekdebi

AHAL WELAÝAT ÝÖRITE SUNGAT MEKDEBI

LEBAP WELAÝAT ÝÖRITE SUNGAT MEKDEBI

BALKAN WELAÝAT ÝÖRITE SUNGAT MEKDEBI

MARY WELAÝAT MALIÝE-YKDYSADY ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

AŞGABAT ŞÄHERINDÄKI SYÝAHATÇYLYK ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

«TÜRKMENDEŇIZDERÝAÝOLLARY» AGENTLIGINIŇ TÜRKMENBAŞY ŞÄHERINDÄKI DEŇIZÇILIK ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

«TÜRKMENDEŇIZDERÝAÝOLLARY» AGENTLIGINIŇ TÜRKMENABAT ŞÄHERINDÄKI DERÝAÇYLYK ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

«Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň Türkmenabat şäherindäki tehniki orta hünär okuw mekdebi

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Mary şäherindä-ki jemagat hojalygy orta hünär okuw mekdebi

Balkan welaýat maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekdebi

Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň Neşirýat-çaphana orta hünär okuw mekdebi

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Aşgabat şäherindäki mehanika-tehnologiki orta hünär okuw mekdebi

Daşoguz welaýat maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekdebi

Ahal welaýat maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekdebi

Lebap welaýat maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekdebi

«Türkmendemirýollary» agentliginiň Aşgabat şäherindäki demir ýol ulaglary orta hünär okuw mekdebi

«Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň Politehniki orta hünär okuw mekdebi

«Türkmengaz» döwlet konserniniň Mary nebitgaz orta hünär okuw mekdebi

Türkmen oba hojalyk institutynyň Daşoguz agrosenagat orta hünär okuw mekdebi

 

BAŞLANGYÇ HÜNÄR  MEKTEPLERI

 

Daşary ýurtda bilim almak we diplom ykrar etmek baradaky habarlaryň linklerini

Size ýetirýäris 

Ýokary Okuw jaýlary baradaky habarlaryň linkleri

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi: Tıp, Dış Hekimliği, Eczacılık ve Mühendislik

Bahçeşehir Uniwersiteti: Sanawdaky Ýokary okuw jaýy

Attestat bilen Türkiýede ýokary okuw jaýyna ýerleşmek

Sanawdaky Medipol Uniwersiteti Türkmen talyplaryna garaşýar

 

Diplom ykrar etmek baradaky habarlaryň linkleri

Sanawda bolmaýan, Ykrar edilýän abraýly ýokary okuw jaýlar

Diplom Ykrar Etmek: Zerur Resminamalar

Diplom ykrar etmek : Jemgyýet baradaky we ynsanperwer ylymlarynyň ugurlary

Diplom ykrar etmek :Döwlet Synaglarynyň Guralyşy

Diplom ykrar etmek üçin bildirilýän talaplar

Ynanç haty bilen Diplom Ykrar Etmek

 

Sanawa giren ýurtlaryň ýokary okuw jaýlary baradaky habarlaryň linkleri

Türkiýäniň iň abraýly ýokary okuw jaýlarynyň sanawy

GDA agza ýurtlaryň hünär bilim edaralaryň iň abraýlylaryň sanawy

Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň  halkara sanawa giren abraýly ýokary okuw jaýlary

Hytaýyň iň abraýly ýokary okuw jaýlary

Amerikanyň Birleşen ştatlarynyň ýokary okuw jaýlarynyň sanawy

Hindistan :Abraýly Ýokary Okuw Jaýlary 2020

Koreýa Respublikasy :Abraýly Ýokary Okuw Jaýlary 2020

Germaniýa :Abraýly Ýokary Okuw Jaýlary 2020

Fransiýa :Abraýly Ýokary Okuw Jaýlary 2020

Ýaponiýa :Abraýly Ýokary Okuw Jaýlary 2020

Kanada :Abraýly Ýokary Okuw Jaýlary 2020

Italiýa :Abraýly Ýokary Okuw Jaýlary 2020

Ispaniýa :Abraýly Ýokary Okuw Jaýlary 2020

Brazilýa: Abraýly Ýokary Okuw Jaýlary 2020

 

Türkmenistanyň Ýokary okuw jaýlary baradaky habarlaryň linkleri

Türkmenistanyň Ýokary Okuw Jaýlary

Daşary ýurtlarda okaýan talyplarymyz üçin

 

Türkiýede bilim almak üçin

“Atavatan Danışmanlık ve Tercüme Merkezi”

Aksaray mahallesi, Koçibey sokak, Erler Apt No:34 D:7 Gat:4 Fatih/ İstanbul

E-mail : atavatanltd@gmail.com

Telefon:

+90 532 401 71 52

+90 530 251 36 73

+90 212 633 40 00

 

Resminamalaryň terjimesi üçin

Makul Hyzmat” Terjime Merkezi

“Makul Terjime” Aşgabat:

+993 63 78 96 73

+ 993 12 96 48 55

+993 62 60 52 61

Aşkabat, Oguzhan (Aýtakow)-Ankara (Ýubileýni) köçesi, A Blok, Makul Hyzmat Ofis, 4-nji gat, 401

E-mail : makulhyzmat@gmail.com

 

 

 

IŇ TÄZE HABARLAR

Sesden çalt uçar peýda bolar

ABŞ-nyň “Virgin Galactic” kompaniýasy sesden çalt gitjek uçaryň taslamasyny hödürledi. Bu barada kompaniýanyň metbugat gullugy habar berýär. Metbugat gullugynyň berýän habaryna görä, takmynan 18 kilometr...

Di Kaprio “Apple” bilen şertnama baglaşdy

Meşhur amerikaly aktýor Leonardo Di Kaprio degişli bolan “Appian Way” kinokompaniýasy “Apple” kompaniýasy bilen şertnama baglaşdy. Şertnama laýyklykda, aktýoryň kompaniýasy “Apple” şereketiniň hyzmatlary babatda...

Dünýädäki iň gowy restoranlaryň sanawy düzüldi

“TripAdvisor” syýahatçylyk saýty dünýäniň iň gowy restoranlarynyň sanawyny taýýarlady. Şoňa laýyklykda, sanawda birinji ýeri fransuz restorany “Auberge Du Vieux Puits” eýeleýär. Ikinji orunda “La Ville...

Immobile iň köp pökgi geçiren futbolçy

Italiýanyň milli ýygyndysynyň we "Lazio" toparynyň hüjümçisi  Çiro Immobile şu möwsümiň ahyrynda "Altyn aýakgap" baýragyna mynasyp boldy. 30 ýaşly hüjümçi üçin bu abraýly baýrak...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

ÝUNISEF: Türkmen dilinde Gurban baýramy gutlagy

Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar Gaznasynyň (ÝUNISEF) Türkmenistandaky wekili Kristin Weýgand Türkmen dilinde Gurban baýramyny gutlady. ÝUNISEF-iň Türkmenistandaky wekilhanasynyň resmi Instagram hasaby bolan @unicef_turkmenistan hasabyndan...

Daşoguz şäherinde täze ýaşaýyş toplumy gurulýar

Daşoguz şäheriniň merkezi böleginde ýaşaýyş jaý toplumynyň gurluşygy başlandy ― diýip, «Daşoguz habarlary» gazetinde ýazylýar. Ol Al-Horezmi köçesiniň ugrunda bina edilýär. 6,5 gektar meýdany tutýan bu...

“Seria A” tamamlandy: 1154 gol geçirildi

Italiýanyň “Seria A” mili futbol çempionaty koronawirus ýokanjy sebäpli yglan edilen arakesmeden soňra täzeden başlap, 38-nji tapgyrdan soňra tamamlandy. 2019/2020-nji ýylyň möwsüminde ýurduň çempionatynda...

Döwlet migrasiýa gullugy habar berýär

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy Türkmenistanyň raýatynyň biometriki maglumatly pasportyny almak (çalşyrmak) üçin elektron nobata ýazylyş hyzmatyny hödürleýär. Bu hyzmat  barada  maglumat www.migration.gov.tm saýtynda  berilýär....