No menu items!
8.9 C
Istanbul
09/07/2020 5:43
No menu items!
Home IŇ TÄZE HABAR GDA Agza Ýurtlary : Abraýly Ýokary Okuw Jaýlary 2020

GDA Agza Ýurtlary : Abraýly Ýokary Okuw Jaýlary 2020

GDA agza ýurtlaryň hünär bilim edaralaryndan “The Times Higher Education World University Rankings – 2020” sanawyna giren ýokary okuw mekdepleriniň sanawyny size ýetirýäris. Biz öň Türkiýeden bu sanawa giren ýokary okuw jaýlarynyň sanawyny saýtymyza ýerleşdiripdik.  Bu gezek bolsa, GDA agza ýurtlarynyň hünär bilim edaralaryny sanawyny ýetirýäris. Şonda ýokary okuw jaýlarynyň atlaryny we ýurtlaryň adyny “The Times Higher Education World University Rankings – 2020” sanawynda ýerleşdirilişi ýaly Iňlis dilinde saýtymyza ýerleşdirýäris.

 1. Belarusian State University Belarus
 2. Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Georgia
 3. Al-Farabi Kazakh National University Kazakhstan
 4. N. Gumilyov Eurasian National University Kazakhstan
 5. Lomonosov Moscow State University Russian Federation
 6. Moscow Institute of Physics and Technology Russian Federation
 7. Higher School of Economics Russian Federation
 8. ITMO University Russian Federation
 9. National Research Nuclear University MEPhI Russian Federation
 10. Novosibirsk State University Russian Federation
 11. Peter the Great St Petersburg Polytechnic University Russian Federation
 12. Tomsk State University Russian Federation
 13. Kazan Federal University Russian Federation
 14. National University of Science and Technology (MISiS) Russian Federation
 15. Saint Petersburg State University Russian Federation
 16. Tomsk Polytechnic University Russian Federation
 17. Bauman Moscow State Technical University Russian Federation
 18. RUDN University Russian Federation
 19. Saint-Petersburg Mining University Russian Federation
 20. Bashkir State University Russian Federation
 21. Belgorod State National Research University Russian Federation
 22. Far Eastern Federal University Russian Federation
 23. Gubkin Russian State University of Oil and Gas Russian Federation
 24. Kazan National Research Technological University Russian Federation
 25. Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod Russian Federation
 26. MIREA – Russian Technological University Russian Federation
 27. Moscow Aviation Institute Russian Federation
 28. Moscow Power Engineering Institute Russian Federation
 29. National Research Saratov State University Russian Federation
 30. Novosibirsk State Technical University Russian Federation
 31. Perm National Research Polytechnic University Russian Federation
 32. Perm State University Russian Federation
 33. Samara University Russian Federation
 34. Siberian Federal University Russian Federation
 35. Southern Federal University Russian Federation
 36. South Ural State University Russian Federation
 37. St Petersburg Electrotechnical University (LETI) Russian Federation
 38. Ufa State Aviation Technical University Russian Federation
 39. Ural Federal University Russian Federation
 40. Volgograd State Technical University Russian Federation
 41. Voronezh State University Russian Federation
 42. Lviv Polytechnic National University Ukraine
 43. Ivan Franko National University of Lviv Ukraine
 44. Sumy State University Ukraine
 45. Taras Shevchenko National University of Kyiv       Ukraine

Mahabat

 Daşary ýurtda bilim almak boýunça resminamalaryň terjimesi üçin

“Makul Hyzmat” Terjime Merkezi

“Makul Terjime” Aşgabat binasy salgysy we telefony: +993 63 78 96 73 & : + 993 12 96 48 55 & +993 62 60 52 61

Aşkabat, Oguzhan (Aýtakow)-Ankara (Ýubileýni) köçesi, A Blok, Makul Hyzmat Ofis, 4-nji gat, 401

E-mail salgysy : makulhyzmat@gmail.com

“Makul Terjime: Türkmenabat binasy salgysy we telefony:

Türkmenabat şäher, Garaşsyzlygyň 20 ýyllygy köçesi, 50. Lezzet söwda Merkezi, Gat 3. Gök Bazaryň ýany,

 

IŇ TÄZE HABARLAR

Türkmen-Türk hyzmatdaşlygy ara alnyp maslahatlaşyldy

2020-nji ýylyň 8-nji iýulynda Türkmenistan bilen Türkiýe Respublikasynyň ulag pudaklarynyň ýolbaşçylarynyň arasynda sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly gepleşikler geçirildi. Türkmen tarapyndan Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary...

Telekeçiler : Nagt däl pullary nagt görnüşde çykdajy etmek

Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň resmi web saýtynda neşir edilen Türkmenistanyň Merkezi bankynyň başlygynyň 2020-nji 18-nji iýunyndaky 162-iş belgili buýrugy bilen tassyklanylan we Türkmenistanyň Adalat ministrligi...

Türkmenistan: Koronawirusyň täze görnüşiniň pandemiýasy

Koronawirusyň täze görnüşiniň pandemiýasynyň dowam etmegi we halkara bileleşigi tarapyndan bu global ähmiýetli wehime garşy göreşmek boýunça durmuşa geçirilýän toplumlaýyn çäreler bilen baglylykda Türkmenistanyň...

Wirusa garşy derman serişdeleri satyn alynar

Türkmenistanyň Prezidentiniň «Saglyk» Döwlet maksatnamasyny, «Raýatlaryň saglygynyň goralmagy hakyndaky» Türkmenistanyň Kanunyny ýerine ýetirmek, ilatyň saglygyny berkitmek we ýokanç keselleriň öňüni almak boýunça geçirilýän işleri...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Halkara nebit we gaz uniwersitetine kabul edilşik

2020/2021-nji okuw ýyly üçin hünärmenleri we bakalawrlary taýýarlamagyň aşakdaky ugurlary (hünärleri) boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Hü­när­men­le­ri taý­ýar­la­ma­gyň ugur­la­ry (hü­när­leri): Ama­ly geo­lo­gi­ýa,...

AMAN KEKILOW ADYNDAKY MUGALLYMÇYLYK MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Başlangyç synplarda okatmak. Mekdebe çenli bilim we terbiýe. Tölegli esasda: Başlangyç...

Türkmenistanyň Prezidenti zähmet rugsadynda

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow zähmet rugsadyna çykdy hem-de Watanymyzyň şypahana merkezleriniň birinde dynç alýar, hemişe bolşy ýaly, milli Liderimiz işden boş wagtyny işjeň we...

MAÝA KULYÝEWA ADYNDAKY TÜRKMEN MILLI KONSERWATORIÝASYNYŇ ÝANYNDAKY DAŇATAR ÖWEZOW ADYNDAKY TÜRKMEN DÖWLET ÝÖRITE SAZÇYLYK MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Türkmen milli saz gurallary. Kirişli saz gurallary. Üflenip we kakylyp...