No menu items!
8.9 C
Istanbul
13/08/2020 14:27
No menu items!
Home BILIM TÜRKMEN OBA HOJALYK INSTITUTY

TÜRKMEN OBA HOJALYK INSTITUTY

2020/2021-nji okuw ýyly üçin hünärmenleri we bakalawrlary taýýarlamagyň aşakdaky ugurlary (hünärleri) boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär:

Hünärmenleri taýýarlamagyň ugry:

  1. Oba, tokaý we balyk hojalygy (hünärler: agronomçylyk; oba hojalyk ekinleriniň seçgisi we tohumçylygy; agroekologiýa; tehniki hyzmatyň guralyşy we tehnologiýasy; ýer gurluşygy we kadastry; ýyladyşhana hojalygy).

Tölegli esasda hünärmenleri taýýarlamagyň ugurlary we hünärleri:

  1. Oba, tokaý we balyk hojalygy (hünärler: agrohimiýa we topragy öwreniş; gidromeliorasiýa; gidromelioratiw ulgamlarynyň ulanylyşy; oba hojalygyny mehanizmleşdirmek).
  2. Weterinariýa we zootehniýa (hünär: weterinar lukmançylygy).
  3. Ykdysadyýet we dolandyryş (hünärler: buhgalterçilik hasaba alnyşy we audit (oba hojalygynda); oba hojalygynyň ykdysadyýeti).
  4. Informatika we hasaplaýyş tehnikasy (hünär: maglumat ulgamlary (oba hojalygynda).

Tölegli esasda bakalawrlary taýýarlamagyň ugurlary:

  1. Maşyngurluşyk (taýýarlygyň ugry: awtomatlaşdyrmak we dolandyrmak (oba hojalygynda).

Iňlis dilinde tölegli esasda bakalawrlary taýýarlamagyň ugurlary (bakalawr üçin okuwyň möhleti 5 ýyl: 1 ýyl — dil taýýarlygy, 4 ýyl — hünär taýýarlygy):

  1. Informatika we hasaplaýyş tehnikasy (taýýarlygyň ugry: maglumat ulgamlary we tehnologiýalary (oba hojalygynda).

Instituta Türkmenistanyň umumy orta ýa-da orta hünär bilimli, ýaşy 35-den geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.

Resmi iş kagyzlary Lebap, Mary, Daşoguz welaýatlarynyň merkezlerinde 2020-nji ýylyň 6 — 19-njy iýuly aralygynda kabul edilýär.

Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:

— bellenilen nusgada rektoryň adyna ýazylan arza;

— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);

— umumy orta (ýa-da orta hünär) bilim baradaky resminama (asyl nusgasy);

— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;

— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama;

— 3×4 möçberde sekiz sany fotosurat;

— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi;

— giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagdaýynda artykmaçlyklardan peýdalanýan okuwa girýän ýylynda mekdep okuwçylarynyň dersler boýunça döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri, umumybilim dersleri boýunça halkara bäsleşiklerine gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzalary şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.

Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde, resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:

— şahsy pasportyny;

— Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinde harby gullugy geçenler harby şahadatnamasyny, harby gullugy geçmedik ýigitler ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwähatyny.

Dalaşgär talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler.

Nädogry berlen maglumatlar we resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.

Giriş synaglary we okuwa kabul edilmek institutda (Daşoguz şäheri) aşakdaky möhletlerde geçirilýär:

Mary welaýaty — iýul aýynyň 22-23-i, 26-sy we 28-i günleri;

Lebap welaýaty — iýul aýynyň 24-25-i, 27-si we 29-y günleri;

Daşoguz welaýaty — iýul aýynyň 30-31-i, awgust aýynyň 1-i, 2-3-i we 5-6-sy günleri.

Giriş synaglary aşakdaky dersler boýunça geçirilýär:

Oba, tokaý we balyk hojalygy (agronomçylyk; agroekologiýa; agrohimiýa we topragy öwreniş; oba hojalyk ekinleriniň seçgisi we tohumçylygy; ýyladyşhana hojalygy), weterinariýa we zootehniýa ugurlary — himiýa, biologiýa, Türkmenistanyň taryhy;

Oba, tokaý we balyk hojalygy (gidromeliorasiýa; gidromelioratiw ulgamlarynyň ulanylyşy; oba hojalygyny mehanizmleşdirmek; tehniki hyzmatyň guralyşy we tehnologiýasy; ýer gurluşygy we kadastry), informatika we hasaplaýyş tehnikasy (maglumat ulgamlary (oba hojalygynda), maglumat ulgamlary we tehnologiýalary (oba hojalygynda), maşyngurluşyk (awtomatlaşdyrmak we dolandyrmak (oba hojalygynda) ugurlary — matematika, fizika, Türkmenistanyň taryhy;

Ykdysadyýet we dolandyryş ugry — matematika, biologiýa, Türkmenistanyň taryhy.

Dersler boýunça giriş synaglary Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär.

Dersler boýunça giriş synaglary döwlet dilinde dilden geçirilýär.

Giriş synaglarynyň tertibinde bellenilen wagtda synaga esassyz sebäplere görä gelip bilmedikler ýa-da dersleriň biri boýunça synagdan geçip bilmedikler soňky synaglara goýberilmeýär.

Giriş synaglarynyň netijeleri boýunça deň mukdarda baha alanlardan talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan aşakda görkezilenler peýdalanýarlar:

— çagyryş boýunça harby gullugy geçenler;

— soňky 2-3 ýylyň dowamynda ýokary netijeler gazanan we etrap häkimligi tarapyndan degişli hünärlere hödürlenen kärendeçiler we mülkdarlar.

Türkmen oba hojalyk institutynyň

salgysy: Daşoguz ş., Ruhnama köçesi, 94, tel.: 9-33-92, 9-40-68, 9-38-65.

IŇ TÄZE HABARLAR

Pareho “Wilýareala” geçdi

Ispaniýanyň “La Liga” çempionatynda çykyş edýän “Wilýareal’ topary Frensis Koklendan soňra “Walensiýa” toparynyň kapitany bolan Dani Parehony öz düzümine goşdy. Pareho topar bilen 4...

Matuidi Amerika barýar

Italiýanyň “Ýuwentus” toparynyň ýarymgoragçy Bleýz Matuidi bilen şertnamasynyň tamamlanandygy mälim edildi. Taraplar özara ylalaşyk esasynda şertnamany bes etdiler. Fransuz raýaty 2017-nji ýyldan bäri “Ýuwentus”-da çykyş...

Lihtştaýner futboly taşlady

Şweýsariýa futbol federasiýasynyň resmi web sahypasyda “Ýuwentusyň” we “Arsenalyň” öňki goragçysy Ştefan Lihtştaýner özüniň futbol ýoluny tamamlandygyny habar berdi. “Eziz janköýerlerim üçin şu wagta çenli...

Ýol hereketine gözegçiligi talaba laýyk guramak tabşyryldy

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň 12-nji awgustda geçirilen mejlisinde Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow içeri işler ministri M.Çakyýewiň ünsüni ýol-gözegçilik gullugynyň alyp barýan işlerine çekdi. Döwlet Baştutany ministrligiň ähli...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Covid-19: Kliniki synaglaryny Saud Arabystanyda geçirer

Hytaýyň “CanSino” derman kompaniýasy täze koronawirusa (Covid-19) garşy döredilen sanjymynyň kliniki synaglarynyň 3-nji tapgyryny Saud Arabystanynda geçirjekdigini habar berdi. "Clinical Trials Arena" web sahypasyndaky habara...

12-nji awgust Halkara Ýaşlar güni

Halkara Ýaşlar güni BMG-sy tarapyndan giňden bellenilýän baýramçylyklaryň biridir. Bu sene ýaşlaryň medeni we hukuk taýdan kämil bolmaklary maksady bilen geçirilýär. 1999-njy ýylyň 17-nji dekabrynda...

3-nji Nusga: “ Köni / könilik törü”

Altynjy mysal (KB №355): köni törü / doğrudan doğruya kanun/ göni töre.   Bu kün toğdı tegli törü ol köni, bu ay toldı tegli kut ol...

Türkmen Startuplaryň bäsleşigi yglan edildi

Türkmen startuplaryň arasynda bäsleşik yglan edildi. Ýurdumyzyň ähli fiziki we ýuridik şahslary özleriniň taýýar programma üpjünçilikleri we innowasion oýlap tapmalary bilen bu bäsleşige gatnaşyp...