No menu items!
8.9 C
Istanbul
09/07/2020 4:05
No menu items!
Home IŇ TÄZE HABAR Hytaý : Abraýly Ýokary Okuw Jaýlary 2020

Hytaý : Abraýly Ýokary Okuw Jaýlary 2020

“The Times Higher Education World University Rankings – 2020” sanawyna giren ýokary okuw jaýlarynyň atlaryny aýry-aýry ýurtlar boýunça Size ýetirmäne dowam edýäris. Öň www.atavatan-turkmenistan.com   saýtynyň Peýdaly Maslahat sahypasyna Türkiýäniň,  GDA agza ýurtlaryň hünär bilim edaralaryň we  Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň  sanawy ýerleşdirilen bolsa, bu gezek Hytaýyň  bu sanawa giren 81 abraýly ýokary okuw jaýlarynyň atlaryny Size sanawda ýerleşdirilişi ýaly Iňlis dilinde ýetirýäris.

 1. Tsinghua University
 2. Peking University
 3. University of Science and Technology of China
 4. Zhejiang University
 5. Fudan University
 6. Nanjing University
 7. Shanghai Jiao Tong University
 8. Sun Yat-sen University
 9. Beijing Normal University
 10. Huazhong University of Science and Technology
 11. Southern University of Science and Technology (SUSTech)
 12. Nankai University
 13. Wuhan University
 14. Central South University
 15. Harbin Institute of Technology
 16. Hunan University
 17. Tongji University
 18. Beihang University
 19. East China Normal University
 20. Renmin University of China
 21. Shenzhen University
 22. Soochow University
 23. South China University of Technology
 24. Southeast University
 25. Tianjin University
 26. Xiamen University
 27. Xi’an Jiaotong University
 28. Beijing Institute of Technology
 29. China Agricultural University
 30. China University of Petroleum, Beijing
 31. Dalian University of Technology
 32. East China University of Science and Technology
 33. University of Electronic Science and Technology of China
 34. Huazhong Agricultural University
 35. University of International Business and Economics
 36. Jiangsu Normal University
 37. Nanjing University of Information Science and Technology
 38. Nanjing Medical University
 39. Nanjing Normal University
 40. Northwestern Polytechnical University
 41. Shandong University
 42. Sichuan University
 43. Beijing Jiaotong University
 44. Capital Medical University
 45. China University of Geosciences, Beijing
 46. China University of Geosciences, Wuhan
 47. China University of Mining and Technology
 48. China Pharmaceutical University
 49. Chongqing University
 50. Fuzhou University
 51. Guangdong University of Technology
 52. Jiangsu University
 53. Jilin University
 54. Jinan University
 55. Nanjing Agricultural University
 56. Nanjing Tech University
 57. Northeastern University
 58. Northeast Normal University
 59. Northwest University
 60. NorthWest A&F University
 61. University of Science and Technology Beijing
 62. Shanghai University
 63. Shanghai University of Finance and Economics (SUFE)
 64. Shanghai Maritime University
 65. Shantou University
 66. Southwestern University of Finance and Economics
 67. Wuhan University of Technology
 68. Xiangtan University
 69. Xidian University
 70. Yangzhou University
 71. Guangxi University
 72. Huaqiao University
 73. Nanjing University of Aeronautics and Astronautics
 74. North China Electric Power University
 75. Ocean University of China
 76. University of South China
 77. Southern Medical University
 78. Southwest Jiaotong University
 79. Wenzhou Medical University
 80. Yanshan University
 81. Zhejiang University of Technology

 

Türkiýäniň iň abraýly ýokary okuw jaýlarynyň sanawy

GDA agza ýurtlaryň hünär bilim edaralaryň iň abraýlylaryň sanawy

Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň  halkara sanawa giren abraýly ýokary okuw jaýlary

 

IŇ TÄZE HABARLAR

Türkmen-Türk hyzmatdaşlygy ara alnyp maslahatlaşyldy

2020-nji ýylyň 8-nji iýulynda Türkmenistan bilen Türkiýe Respublikasynyň ulag pudaklarynyň ýolbaşçylarynyň arasynda sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly gepleşikler geçirildi. Türkmen tarapyndan Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary...

Telekeçiler : Nagt däl pullary nagt görnüşde çykdajy etmek

Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň resmi web saýtynda neşir edilen Türkmenistanyň Merkezi bankynyň başlygynyň 2020-nji 18-nji iýunyndaky 162-iş belgili buýrugy bilen tassyklanylan we Türkmenistanyň Adalat ministrligi...

Türkmenistan: Koronawirusyň täze görnüşiniň pandemiýasy

Koronawirusyň täze görnüşiniň pandemiýasynyň dowam etmegi we halkara bileleşigi tarapyndan bu global ähmiýetli wehime garşy göreşmek boýunça durmuşa geçirilýän toplumlaýyn çäreler bilen baglylykda Türkmenistanyň...

Wirusa garşy derman serişdeleri satyn alynar

Türkmenistanyň Prezidentiniň «Saglyk» Döwlet maksatnamasyny, «Raýatlaryň saglygynyň goralmagy hakyndaky» Türkmenistanyň Kanunyny ýerine ýetirmek, ilatyň saglygyny berkitmek we ýokanç keselleriň öňüni almak boýunça geçirilýän işleri...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Türkmen döwlet maliýe instituty

2020/2021-nji okuw ýyly üçin hünärmenleri we bakalawrlary taýýarlamagyň aşakdaky ugurlary (hünärleri) boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Hü­när­men­le­ri taý­ýar­la­ma­gyň ug­ry: 1.Yk­dy­sa­dy­ýet we do­lan­dy­ryş (hü­när­ler: ma­li­ýe; pul...

Aşgabat maliýeykdysady orta hünär okuw mekdebi

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Buh­gal­ter­çi­lik ha­sa­ba al­ny­şy. Ma­li­ýe we karz. Yk­dy­sa­dy­ýet...

Çaga terbiýesinde muny diýerdim…

Barmagymy görkezip käýemegiň ýerine barmagym bilen surat çekmegi öwrederdim; Çagalarym meni gujaklamak islänlerinde “Işim bar, git!” diýmegiň ýerine “Seniň bilen az wagt geçirýänim...

TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET ENERGETIKA INSTITUTY

2020/2021-nji okuw ýyly üçin hünärmenleri we bakalawrlary taýýarlamagyň aşakdaky ugurlary (hünärleri) boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Hünärmenleri taýýarlamagyň ugurlary (hünärleri): Elektro we ýylylyk energetikasy...