No menu items!
8.9 C
Istanbul
13/08/2020 14:52
No menu items!
Home BILIM Ýokary okuw mekdeplerine okuwa kabul edişlik: Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasy

Ýokary okuw mekdeplerine okuwa kabul edişlik: Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasy

2020/2021-nji okuw ýyly üçin taýýarlygyň aşakdaky ugurlary boýunça tölegli esasda okuwa kabul edýändigini yglan edýär:

  1. 1. Döwlete degişli bolmadyk eda­ra­laryň hünärmenlerini gaý­ta­dan taý­ýar­la­mak aşak­daky hü­när bo­ýun­ça:

— ykdysadyýet we hojalyk hukugy, okuwyň möhleti — 2 ýyl.

  1. 2. Ma­gistr­le­ri taý­ýar­la­mak aşak­da­ky ugur­lar bo­ýun­ça:

— sanly dolandyryş, okuwyň möhleti — 1 ýyl;

— işgärleri dolandyryş, okuwyň möhleti — 1 ýyl;

— ýerli öz-özüni dolandyryş hukugy, okuwyň möhleti — 1,5 ýyl;

— ylym we bilim işlerini dolandyryş, okuwyň möhleti — 1,5 ýyl.

Okuwa ýokary bilimden pes bolmadyk binýatda bilimi bolanlar giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.

Res­mi iş ka­gyz­la­ry Aşgabat şäherinde 2020-nji ýylyň 6 — 19-njy iýuly aralygynda kabul edilýär.

Res­mi iş ka­gyz­la­ry­nyň sa­na­wy: — bellenilen nusgada rektoryň adyna ýazylan arza;

— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);

— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;

— soň­ky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama;

— 3×4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;

— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi.

Bulardan başga-da, dalaşgärler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:

— şahsy pasportyny;

— ýokary bilim baradaky resminamanyň we goşundysynyň asyl nusgalary (daşary ýurt döwletinde berlen ýokary bilim hakyndaky resminama onuň Türkmenistanda ykrar edilendigi baradaky şahadatnamasy goşulýar);

— harby şahadatnamasyny ýa-da ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwähatyny.

Dalaşgär okuwa kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler.

Akademiýanyň resminamalary kabul edýän iş topary zerur bolan ýagdaýynda dalaşgärden goşmaça maglumatlary sorap biler.

Nädogry berlen maglumatlar we resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.

Gi­riş sy­nag­la­ry we oku­wa ka­bul edil­mek Aşgabat şäherinde 2020-nji ýylyň 24 — 29-njy iýuly aralygynda geçirilýär.

Gaýtadan taýýarlamak ugry boýunça giriş synaglary aşakdaky dersler boýunça geçirilýär:

— ykdysady nazaryýet, Türkmenistanda döwletiň we hukugyň esaslary.

Magistrleri taýýarlamak ugry boýunça giriş synaglary aşakdaky dersler boýunça geçirilýär:

— sanly dolandyryş taýýarlygy boýunça

– kompýuter sowatlylygy, Türkmenistanda döwletiň we hukugyň esaslary;

— işgärleri dolandyryş taýýarlygy boýunça

— jemgyýeti öwreniş, Türkmenistanda döwletiň we hukugyň esaslary;

— ýerli öz-özüni dolandyryş hukugy taýýarlygy boýunça

— jemgyýeti öwreniş, Türkmenistanda döwletiň we hukugyň esaslary;

— ylym we bilim işlerini dolandyrmak taýýarlygy boýunça

— jemgyýeti öwreniş, Türkmenistanda döwletiň we hukugyň esaslary.

Dersler boýunça giriş synaglary Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň esasynda döwlet dilinde geçirilýär.

Bellenilen wagtda synaga esassyz sebäplere görä gelmedikler ýa-da dersleriň biri boýunça synagdan geçip bilmedikler soň­ky synaga goýberilmeýär.

Giriş synaglarynyň netijeleri boýunça deň mukdarda baha alanlardan oku­wa ka­bul edil­mek üçin ar­tyk­maç hu­kuk­dan aşakda görkezilenler peýdalanýarlar:

— saýlan ugry boýunça 2 ýyldan az bolmadyk iş tejribesi bolanlar;

— çagyryş boýunça harby gullugy geçenler;

— daşary ýurt dillerini bilýänler.

Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti­niň ýa­nyn­da­ky Döw­let gul­lu­gy aka­de­mi­ýa­sy­nyň sal­gy­sy: Aş­ga­bat şä­he­ri­niň (1987) Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Ny­ýa­zow şa­ýo­ly, 112,

Te­le­fon bel­gi­le­ri: 49-84-72, 49-88-46.

IŇ TÄZE HABARLAR

Pareho “Wilýareala” geçdi

Ispaniýanyň “La Liga” çempionatynda çykyş edýän “Wilýareal’ topary Frensis Koklendan soňra “Walensiýa” toparynyň kapitany bolan Dani Parehony öz düzümine goşdy. Pareho topar bilen 4...

Matuidi Amerika barýar

Italiýanyň “Ýuwentus” toparynyň ýarymgoragçy Bleýz Matuidi bilen şertnamasynyň tamamlanandygy mälim edildi. Taraplar özara ylalaşyk esasynda şertnamany bes etdiler. Fransuz raýaty 2017-nji ýyldan bäri “Ýuwentus”-da çykyş...

Lihtştaýner futboly taşlady

Şweýsariýa futbol federasiýasynyň resmi web sahypasyda “Ýuwentusyň” we “Arsenalyň” öňki goragçysy Ştefan Lihtştaýner özüniň futbol ýoluny tamamlandygyny habar berdi. “Eziz janköýerlerim üçin şu wagta çenli...

Ýol hereketine gözegçiligi talaba laýyk guramak tabşyryldy

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň 12-nji awgustda geçirilen mejlisinde Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow içeri işler ministri M.Çakyýewiň ünsüni ýol-gözegçilik gullugynyň alyp barýan işlerine çekdi. Döwlet Baştutany ministrligiň ähli...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Onlaýn Söwda işini amala aşyrmak isleýänler üçin

Türkmenistanda soňky döwürde onlaýn söwda ösýär, täze-täze onlaýn satyş hyzmatlaryny hödürleýän web saýtlar we aplikasiýalar hyzmata hödürlenýär. Onlaýn söwdanyň ösýän döwründe harytlary distansion usul...

Matuidi Amerika barýar

Italiýanyň “Ýuwentus” toparynyň ýarymgoragçy Bleýz Matuidi bilen şertnamasynyň tamamlanandygy mälim edildi. Taraplar özara ylalaşyk esasynda şertnamany bes etdiler. Fransuz raýaty 2017-nji ýyldan bäri “Ýuwentus”-da çykyş...

Russiýada täze okuw ýyly 1-nji sentýabrda başlaýar

Russiýada 2020-2021-nji täze okwu ýyly 1-nji sentýabrda ähli sanitariýa çäreleri göz öňünde tutulyp, doly başlaýar. Bu barada Russiýanyň bilim ministri Sergeý Krawsow Russiýanyň Prezidenti...

Uçardan ýyndam otly

Hytaýyň Ulag ministrligi magnit düşeginde sagatda 600 kilometr ýol geçip biljek täze otlynyň synag edilýändigini habar berdi. «Ženmin žibao» gazetiniň ýazmagyna görä, häzir ýurtdaky magnit...