No menu items!
8.9 C
Istanbul
10/08/2020 1:59
No menu items!
Home IŇ TÄZE HABAR Diplom ykrar etmek : Jemgyýet baradaky we ynsanperwer ylymlarynyň ugurlary

Diplom ykrar etmek : Jemgyýet baradaky we ynsanperwer ylymlarynyň ugurlary

Daşary ýurt döwletlerinde berlen ýokary we orta hünär bilimi hakyndaky resminamalary Türkmenistanda ykrar etmegiň Tertibini ulanmak boýunça  Gözükdirijide Türkmenistanyň orta hünär biliminiň hünärleriniň hem-de ýokary hünär biliminiň taýýarlygynyň ugurlarynyň we hünärleriniň Döwlet klassifikatorlarynda görkezilen jemgyýet baradaky we ynsanperwer ylymlarynyň ugurlary boýunça Resminamalar dünýäniň okuw mekdepleriniň öňdeligini düzýän halkara guramalarynyň kesgitleýän sanawyna giren ýokary okuw mekdepleri tarapyndan berilen bolmalydygyny beýan edilýär. Şol sanawa girizilen jemgyýet baradaky we ynsanperwer ylymlarynyň ugurlaryny saýtymyza öň ýerleşdiripdik. Şol ugurlary täzeden  Siziň dykkatyňyza ýetirýäris.

 1. Amaly etika
 2. Antropologiýa we etnologiýa
 3. Arap dili
 4. Arap dili we edebiýaty
 5. Arheologiýa
 6. Baha kesmek işi
 7. Bank işi we maliýe
 8. Bank menejmenti
 9. Bedenterbiýe
 10. Bedenterbiýesi
 11. Birža işi
 12. Biznes-dolandyryş
 13. Buhgalterçilik hasaba alnyşy we audit
 14. Daşary ýurt sebit öwrenişi
 15. Din öwreniş
 16. Döwlet we ýerli dolandyryş
 17. Durmuş-ynsanperwer ylymlarynda derňew usullary
 18. Dünýä maliýe bazary
 19. Dünýä ykdysadyýeti
 20. Dünýä ykdysadyýeti we halkara gatnaşyklary
 21. Ätiýaçlandyryş işi
 22. Filologiýa
 23. Filosofiýa
 24. Fransuz dili
 25. Fransuz dili we edebiýaty
 26. Fundamental we amaly lingwistika
 27. Gulluk işiniň psihologiýasy
 28. Gümrük işi
 29. Gündogary öwreniş
 30. Gymmatly kagyzlaryň bazary
 31. Halkara gatnaşyklary
 32. Halkara gatnaşyklary we diplomatiýa
 33. Halkara gatnaşyklary we dünýä syýasaty
 34. Halkara gatnaşyklarynda maglumat işi
 35. Halkara hukugy
 36. Halkara hususy hukugy
 37. Halkara jemagat hukugy
 38. Halkara žurnalistikasy
 39. Halkara maglumat işewürligi
 40. Halkara maliýe
 41. Halkara menejment
 42. Halkara täjirçiligi
 43. Halkara ykdysady gatnaşyklary
 44. Halkara ykdysady hukugy
 45. Halkara ykdysadyýeti
 46. Harytşynaslyk
 47. Harytşynaslyk (haryt toparlary boýunça)
 48. Harytşynaslyk we harytlaryň ekspertizasy
 49. Hili dolandyrmak
 50. Hindi dili
 51. Hindi dili we edebiýaty
 52. Hukuk
 53. Hukuk goraýyş işi
 54. Hukuk öwreniş
 55. Hytaý dili
 56. Hytaý dili we edebiýaty
 57. Ilatyň durmuş üpjünçiligini guramak
 58. Innowasion ykdysadyýeti
 59. Iňlis dili
 60. Iňlis dili we edebiýaty
 61. Ispan dili
 62. Ispan dili we edebiýaty
 63. Iş dolandyryş we arhiw işi
 64. Işewürlik we telekeçilik
 65. Işewürlik-informatika
 66. Işewürlik-informatika
 67. Işgärleri dolandyryş
 68. Italýan dili we edebiýaty
 69. Jemgyýetçilik bilen arabaglanyşyk
 70. Jemgyýetçilik iýmitini guramak
 71. Žurnalistika
 72. Kazyýet ekspertizasy
 73. Kärhananyň ykdysadyýeti we dolandyrylyşy
 74. Kitaphana işini guramak
 75. Kliniki psihologiýa
 76. Konfliktologiýa
 77. Koreý dili
 78. Lingwistika
 79. Logistika
 80. Mahabat we jemgyýetçilik gatnaşyklary
 81. Makroykdysadyýet
 82. Maliýe
 83. Maliýe hukugy
 84. Maliýe menejmenti
 85. Maliýe we karz
 86. Marketing
 87. Marketing (bazarlar boýunça)
 88. Mediakommunikasiýa
 89. Menejment
 90. Milli howpsuzlygyň hukuk üpjünçiligi
 91. Milli ykdysadyýeti
 92. Myhmanhana işewürligi (Myhmanhana kärhanasynyň ykdysadyýeti we dolandyrylyşy)
 93. Myhmanhana işi
 94. Nemes dili
 95. Nemes dili we edebiýaty
 96. Neşir işi
 97. Oba hojalygynyň ykdysadyýeti
 98. Pars dili
 99. Pars dili we edebiýaty
 100. Psihologiýa
 101. Pul dolanyşygy we karz
 102. Rekreasiýa we sport-sagaldyş syýahatçylygy
 103. Resminama we arhiw öwreniş
 104. Rus dili
 105. Rus dili we edebiýaty
 106. Sagaldyş işi
 107. Saglyk ýagdaýynda bozulmalar bolan adamlar üçin bedenterbiýe (uýgunlaşdyryjy bedenterbiýe)
 108. Salgyt menejmenti
 109. Salgytlar we salgyt salmak
 110. Sebit öwreniş
 111. Senagat inženerligi
 112. Serwis
 113. Sosial iş
 114. Sosiologiýa
 115. Söwda iş
 116. Sport
 117. Sport desgalaryny dolandyrmak
 118. Sport žurnalistikasy
 119. Sport tehnologiýalarynyň tehniki üpjünçiligi
 120. Sporty maliýeleşdirmek
 121. Statistika
 122. Syýahatçylyk
 123. Syýahatçylyk işewürligi (Syýahatçylyk kärhanasynyň ykdysadyýeti we dolandyrylyşy)
 124. Syýasaty öwreniş
 125. Taryh
 126. Telewideniýe
 127. Terjime we terjimeçilik işi
 128. Täjirçilik
 129. Türk dili
 130. Türk dili we edebiýaty
 131. Türkmen dili
 132. Türkmen dili we edebiýaty
 133. Umumy syýasat we sosial ylymlar
 134. Ykdysady howpsuzlyk
 135. Ykdysady kibernetika
 136. Ykdysadyýet
 137. Ykdysadyýet we dolandyryş
 138. Ykdysadyýet we hojalyk hukugy
 139. Ykdysadyýetde we dolandyryşda maglumat ulgamlary
 140. Ylahyýet
 141. Ylmyň we tehnikanyň maglumat üpjünçiligi
 142. Ynsanperwer gurşawda intellektual ulgamlar
 143. Ýapon dili
 144. Ýaşlar bilen işi guramak
 145. Ýokary derejeler sporty
 146. Zähmetiň ykdysadyýeti we bazary

Käbir ýurtlaryň ýokary okuw jaýlarynyň sanawy

Türkiýäniň iň abraýly ýokary okuw jaýlarynyň sanawy

GDA agza ýurtlaryň hünär bilim edaralaryň iň abraýlylaryň sanawy

Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň  halkara sanawa giren abraýly ýokary okuw jaýlary

Hytaýyň iň abraýly ýokary okuw jaýlary

Amerikanyň Birleşen ştatlarynyň ýokary okuw jaýlarynyň sanawy

 

Diplom ykrar etmek üçin

Resminamalaryň Terjimesi Üçin

“Makul Hyzmat” Terjime Merkezi

“Makul Terjime” Aşgabat binasy salgysy we telefony: +993 63 78 96 73 & : + 993 12 96 48 55 & +993 62 60 52 61

Aşkabat, Oguzhan (Aýtakow)-Ankara (Ýubileýni) köçesi, A Blok, Makul Hyzmat Ofis, 4-nji gat, 401

E-mail salgysy : makulhyzmat@gmail.com

“Makul Terjime: Türkmenabat binasy salgysy we telefony:

Türkmenabat şäher, Garaşsyzlygyň 20 ýyllygy köçesi, 50. Lezzet söwda Merkezi, Gat 3. Gök Bazaryň ýany,

 

 

IŇ TÄZE HABARLAR

Keselleriň öňüni almak üçin…..

Özüňi goramak üçin : howpsuz aralygy berjaý etmekligiň ýokanç keselleriň döredijisiniň ýokuşmagyndan netijeli goraýandygyny ýatdan çykarman, jemgyýetçilik ýerlerinde 2 metrden az bolmadyk aralygy saklamaly; ...

Türkmenistanda Internet –peýdaly web saýtlaryň käbirleri

Soňky wagtlarda ýurdumyzda hususy web saýtlardan daşgary döwlet edara we döwlete degişli guramalara degişli web saýtlarlar yzygiderli açylýar, köp ýyllardan bäri bar bolanlar hem...

Türkmenistanda Mastercard – halkara töleg kartlary

MasterCard Maestro – bu kart kartlaryň içinde örän ýönekeýi. Nagt pul almak, söwda nokatlarynda hasaplaşmak ýaly hyzmatlary amala aşyrmak üçin niýetlenen. MasterCard Standard – bu...

Türkmen Bilim insanı Dr.Sarıyev’e Türkiye’de önemli görev

Türkiye’de öğretim üyeliği yapan  Doç.Dr. Berdi Sarıyev Türkiye’de önemli bir  göreve seçildi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Cografya Fakültesi'nde öğretim üyesi Dr. Sarıyev, Atatürk Kültür,...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Gruziýa awiakerosiniň 80 göterimini Türkmenistandan import edýär

«Gruziýada sarp edilýän awiakerosiniň 80 göterimi Türkmenistandan import edilýär» diýip, ýurduň nebit önümlerini import ediji birleşigi habar berýär. Ýurdumyzyň Nebitgaz toplumynyň resmi saýtynyň bu birleşigiň...

Emlägi 100 milliard dollardan geçdi

ABŞ-nyň “Facebook” kompaniýasynyň ýolbaşçysy Mark Sukerbergiň baýlygy 100 milliard dollardan geçdi. Bu barada “Bloomberg” agentligi tarapyndan düzülen milliarderleriň reýtinginde bellenilip geçilýär. Maglumatlara laýyklykda, Sukerberg emlägi...

Onlaýn Söwda işini amala aşyrmak isleýänler üçin

Türkmenistanda soňky döwürde onlaýn söwda ösýär, täze-täze onlaýn satyş hyzmatlaryny hödürleýän web saýtlar we aplikasiýalar hyzmata hödürlenýär. Onlaýn söwdanyň ösýän döwründe harytlary distansion usul...

Indi uçuşlar üçin kepilnama hökmany

Mundan beýläk Türkmenistanyň çäginde uçar hyzmatyndan peýdalanjak her bir adamdan (Türkmenistanyň raýatlaryndan, daşary ýurtlulardan we raýatlygy bolmadyk adamlardan) COVID-19 keseliniň ýokdugy barada lukmançylyk kepilnamasy talap ediler. «Türkmenhowaýollary»...