No menu items!
8.9 C
Istanbul
10/08/2020 1:37
No menu items!
Home BILIM Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Mary şäherindä-ki jemagat hojalygy orta hünär okuw...

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Mary şäherindä-ki jemagat hojalygy orta hünär okuw mekdebi

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär:

  1. Buh­gal­ter­çi­lik ha­sa­ba al­ny­şy.
  2. Yk­dy­sa­dy­ýet we me­ýil­na­malaş­dy­ryş (pu­dak­lar bo­ýun­ça).
  3. Suw üp­jün­çi­li­gi we la­gym suw­la­ry­ny ak­dy­ryş.
  4. Se­na­gat we ra­ýat bi­na­la­rynyň elekt­rik ab­zal­la­ry­ny gur­namak, saz­la­mak we ulan­mak.
  5. Iş ka­gyz­la­ry­nyň do­lany­şy­gyny gu­ra­mak we ar­hiw işi.
  6. Bag-se­ýil­gäh we land­şaft gur­lu­şy­gy.
  7. Se­na­gat we ra­ýat jaý gur­lu­şy­gy.
  8. Mag­lu­ma­tlary iş­läp taý­ýar­lama­gyň we do­lan­dyr­ma­gyň aw­tomat­laş­dy­ry­lan ul­gam­la­ry.
  9. Goz­gal­ma­ýan em­läk­le­riň eks­per­ti­za­sy we do­lan­dy­ry­ly­şy.
  10. Se­na­gat en­jam­la­ry­ny gurna­mak we teh­ni­ki taý­dan ulanmak (pu­dak­lar bo­ýun­ça).

Or­ta hü­när okuw mek­de­bi­ne Türk­me­nis­ta­nyň umu­my or­ta bi­lim­li, ýa­şy 35-den geç­me­dik ra­ýat­la­ry gi­riş sy­nag­la­ry­nyň ne­ti­je­le­ri bo­ýun­ça bäsle­şik esa­syn­da ka­bul edil­ýär.

Oku­wyň möh­le­ti hü­nä­ri­ne gö­rä degiş­li­lik­de 2 ýa-da 2,5 ýyl hem-de tö­leg­li.

Res­mi iş ka­gyz­la­ry Ma­ry şä­herin­dä­ki je­ma­gat ho­ja­ly­gy or­ta hü­när okuw mek­de­bin­de 2020-nji ýy­lyň 6-njy iýu­ly — 8-nji aw­gus­ty ara­ly­gynda ka­bul edil­ýär.

Res­mi iş ka­gyz­la­ry­nyň sa­na­wy:

— bel­le­ni­len nus­ga­da di­rek­to­ryň ady­na ýa­zy­lan ar­za;

— bel­le­ni­len nus­ga­da­ky so­wal­nama (an­ke­ta);

— umu­my or­ta bi­lim ba­ra­da resmi­na­ma­nyň asyl nus­ga­sy;

— Türk­me­nis­ta­nyň Sag­ly­gy gora­ýyş we der­man se­na­ga­ty mi­nistrli­gi ta­ra­pyn­dan bel­le­ni­len nus­ga­da­ky sag­lyk ke­pil­na­ma­sy;

— soň­ky okan ýe­rin­den (iş­län ýe­rinden, har­by bö­lüm­den) hä­si­ýet­na­ma;

— bel­le­ni­len nus­ga bo­ýun­ça okuw üçin tö­le­gi öz wag­tyn­da amal et­megiň ke­pil ha­ty;

— 3×4 sm öl­çeg­dä­ki se­kiz sa­ny fo­to­su­rat;

— iş­le­ýän­ler üçin zäh­met dep­derçe­si­niň tas­syk­la­nan gö­çür­me­si;

— gi­riş sy­nag­la­ryn­dan üs­tün­likli ge­çen ýag­da­ýyn­da ar­tyk­maç­lyklar­dan peý­da­lan­ýan oku­wa gir­ýän ýy­lyn­da mek­dep okuw­çy­la­ry­nyň ders­ler bo­ýun­ça döw­let bäs­le­şi­giniň ýe­ňi­ji­le­ri, umu­my­bi­lim ders­le­ri bo­ýun­ça hal­ka­ra bäs­le­şik­le­ri­ne gatna­şan Türk­me­nis­ta­nyň ýy­gyn­dy topa­ry­nyň ag­za­la­ry şol ýag­daý­la­ry tassyk­la­ýan de­giş­li res­mi­na­ma­nyň asyl nus­ga­sy­ny tab­şyr­ýar­lar.

Bu­lar­dan baş­ga-da, oku­wa gir­mäge is­leg bil­dir­ýän­ler ýo­kar­da gör­ke­zilen res­mi­na­ma­lar bi­len bir­lik­de resmi­na­ma­la­ry ka­bul ed­ýän iş to­pa­ry­na aşak­da­ky­la­ry gör­kez­ýär­ler we nusga­la­ry­ny tab­şyr­ýar­lar:

— şah­sy pas­por­ty­ny;

— Türk­me­nis­ta­nyň Ýa­rag­ly Güýçle­rin­de har­by gul­lu­gy ge­çen­ler harby şa­ha­dat­na­ma­sy­ny, har­by gul­lu­gy geç­me­dik ýi­git­ler ýa­zy­lyş şa­ha­datna­ma­sy­ny we ýa­şa­ýan ýe­ri bo­ýun­ça har­by we­kil­lik­den gü­wä­ha­ty­ny.

Da­laş­gär ta­lyp­ly­ga ka­bul edil­mek üçin ar­tyk­maç hu­kuk­dan peý­da­lanýan­dy­gy­ny tas­syk­la­ýan beý­le­ki resmi­na­ma­la­ry gör­ke­zip bi­ler.

Nä­dog­ry ber­len mag­lu­mat­lar we res­mi iş ka­gyz­la­ry üçin da­laş­gär şahsy jo­gap­kär­çi­lik çek­ýär.

Gi­riş sy­nag­la­ry we oku­wa ka­bul edil­mek 2020-nji ýy­lyň aw­gust aýynyň 11-12-si, 14-i we 15-i gün­le­rin­de Ma­ry şä­he­rin­dä­ki je­ma­gat ho­ja­ly­gy orta hü­när okuw mek­de­bin­de ge­çi­ril­ýär.

Gi­riş sy­nag­la­ry äh­li hü­när­ler boýun­ça fi­zi­ka, ma­te­ma­ti­ka, Türk­me­nista­nyň ta­ry­hy ders­le­rin­den ge­çi­ril­ýär.

Ders­ler bo­ýun­ça gi­riş sy­nag­la­ry Türk­me­nis­ta­nyň or­ta mek­dep­le­ri­niň okuw mak­sat­na­ma­la­ry­nyň esa­syn­da ge­çi­ril­ýär.

Ders­ler bo­ýun­ça gi­riş sy­nag­la­ry döw­let di­lin­de dil­den ge­çi­ril­ýär.

Gi­riş sy­nag­la­ry­nyň ter­ti­bin­de belle­nen wagt­da sy­na­ga esas­syz sebäp­le­re gö­rä ge­lip bil­me­dik­ler ýa-da ders­le­riň bi­ri bo­ýun­ça sy­nag­dan geçip bil­me­dik­ler soň­ky sy­nag­la­ra goýbe­ril­me­ýär.

Gi­riş sy­nag­la­ry­nyň ne­ti­je­le­ri boýun­ça deň muk­dar­da ba­ha alan­lardan ta­lyp­ly­ga ka­bul edil­mek üçin ar­tyk­maç hu­kuk­dan aşak­da görke­zi­len­ler peý­da­lan­ýar­lar:

— saý­lan hü­nä­ri bo­ýun­ça 2 ýyldan az bol­ma­dyk iş tej­ri­be­si bo­lan­lar;

— ça­gy­ryş bo­ýun­ça har­by gul­lu­gy ge­çen­ler.

Türk­me­nis­ta­nyň Gur­lu­şyk we bi­na­gär­lik mi­nistr­li­gi­niň Ma­ry şä­he­rin­dä­ki je­ma­gat ho­ja­ly­gy or­ta hü­när okuw mek­de­bi­niň sal­gy­sy: Ma­ry ş., Baý­ram han kö­çe­si, 1, tel.: 5-05-38, 5-13-58, 5-07-73.

IŇ TÄZE HABARLAR

Keselleriň öňüni almak üçin…..

Özüňi goramak üçin : howpsuz aralygy berjaý etmekligiň ýokanç keselleriň döredijisiniň ýokuşmagyndan netijeli goraýandygyny ýatdan çykarman, jemgyýetçilik ýerlerinde 2 metrden az bolmadyk aralygy saklamaly; ...

Türkmenistanda Internet –peýdaly web saýtlaryň käbirleri

Soňky wagtlarda ýurdumyzda hususy web saýtlardan daşgary döwlet edara we döwlete degişli guramalara degişli web saýtlarlar yzygiderli açylýar, köp ýyllardan bäri bar bolanlar hem...

Türkmenistanda Mastercard – halkara töleg kartlary

MasterCard Maestro – bu kart kartlaryň içinde örän ýönekeýi. Nagt pul almak, söwda nokatlarynda hasaplaşmak ýaly hyzmatlary amala aşyrmak üçin niýetlenen. MasterCard Standard – bu...

Türkmen Bilim insanı Dr.Sarıyev’e Türkiye’de önemli görev

Türkiye’de öğretim üyeliği yapan  Doç.Dr. Berdi Sarıyev Türkiye’de önemli bir  göreve seçildi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Cografya Fakültesi'nde öğretim üyesi Dr. Sarıyev, Atatürk Kültür,...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Türkmenistanyň Elektron sport federasiýasy GEF-e agza boldy

Ge­çen ýy­lyň de­kabr aýyn­da dö­re­di­len Global ki­ber sport fe­de­ra­si­ýa­sy (GEF) Türk­me­nista­nyň Elekt­ron sport fe­de­ra­si­ýa­sy­ny hem öz agzalygyna kabul etdi. Şeýlelikde, döredilenine he­niz bir ýyl...

Amir Han Türkiýä geler

Hindi kinosynyň dünýä belli aktýory Amir Han Türkiýä täze “Laal Singh Chaddha” filmini surata düşürmäge gitmegi meýilleşdirýär. Medeniýet we syýahatçylyk ministrliginiň beren beýanatynda meşhur hindi...

Ýewropa ligasynyň ¼ finalynyň duşuşyklary

Futbol janköýerleriniň arasynda uly gyzyklanma döredýän Ýewropa Ligasynyň kubogynyň ¼ finalynda duşuşjak toparlar belli boldy. Olar 1/8 final duşuşyklarynda garşydaşlaryny ýeňen “Baýer”, “Inter”, “Sewilýa”,...

Meşhur derwezeban futbol bilen hoşlaşdy

Dünýä meşhur derwezeban Iker Kasilýas futbol karýerasyny tamamlady. Onuň futbol äleminde iň soňky oýny “Porto” toparynda 2019-nji ýylyň aprelinde “Riu Awe” topary bilen geçiren...