No menu items!
8.9 C
Istanbul
10/08/2020 1:43
No menu items!
Home BILIM Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty

2020/2021-nji okuw ýyly üçin hünärmenleri taýýarlamagyň aşakdaky ugurlary (hünärleri) boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär:

  1. Sy­ýa­sat ylym­la­ry we se­bit öw­re­niş (hünär: hal­ka­ra gat­na­şyk­la­ry we dip­lo­ma­ti­ýa).
  2. Hu­kuk işi (hü­när: hal­ka­ra hu­ku­gy).
  3. Yk­dy­sa­dy­ýet we do­lan­dy­ryş (hü­när: hal­ka­ra yk­dy­sa­dy gat­na­şyk­la­ry).
  4. Köp­çü­lik­le­ýin ha­bar be­riş se­riş­de­le­ri we mag­lu­mat-ki­tap­ha­na işi (hü­när: hal­ka­ra žur­na­lis­ti­ka­sy).

Ins­ti­tu­ta Türk­me­nis­ta­nyň umu­my or­ta ýa-da or­ta hü­när bi­lim­li, ýa­şy 35-den geç­me­dik ra­ýatla­ry gi­riş sy­nag­la­ry­nyň ne­ti­je­le­ri bo­ýun­ça bäs­leşik esa­syn­da ka­bul edil­ýär.

Res­mi iş ka­gyz­la­ry Aş­ga­bat şä­he­rin­de 2020-nji ýy­lyň 6 — 19-njy iýu­ly ara­ly­gyn­da kabul edil­ýär.

Res­mi iş ka­gyz­la­ry­nyň sa­na­wy:

— bel­le­ni­len nus­ga­da rek­to­ryň ady­na ýa­zylan ar­za;

— bel­le­ni­len nus­ga­da­ky so­wal­na­ma (an­ke­ta);

— umu­my or­ta (ýa-da or­ta hü­när) bi­lim ba­rada­ky res­mi­na­ma (asyl nus­ga­sy);

— Türk­me­nis­ta­nyň Sag­ly­gy go­ra­ýyş we derman se­na­ga­ty mi­nistr­li­gi ta­ra­pyn­dan bel­le­ni­len nus­ga­da­ky sag­lyk ke­pil­na­ma­sy;

— soň­ky okan ýe­rin­den (iş­län ýe­rin­den, harby bö­lüm­den) hä­si­ýet­na­ma;

— 3×4 öl­çeg­dä­ki se­kiz sa­ny fo­to­su­rat;

— iş­le­ýän­ler üçin zäh­met dep­der­çe­si­niň tassyk­la­nan gö­çür­me­si;

— gi­riş sy­nag­la­ryn­dan üs­tün­lik­li ge­çen ýagda­ýyn­da ar­tyk­maç­lyk­lar­dan peý­da­lan­ýan oku­wa gir­ýän ýy­lyn­da mek­dep okuw­çy­la­ry­nyň ders­ler bo­ýun­ça döw­let bäs­le­şi­gi­niň ýe­ňi­ji­le­ri, umu­mybi­lim ders­le­ri bo­ýun­ça hal­ka­ra bäs­le­şik­le­ri­ne gat­na­şan Türk­me­nis­ta­nyň ýy­gyn­dy to­pa­ry­nyň ag­za­la­ry şol ýag­daý­la­ry tas­syk­la­ýan de­giş­li resmi­na­ma­nyň asyl nus­ga­sy­ny tab­şyr­ýar­lar.

Bu­lar­dan baş­ga-da, oku­wa gir­mä­ge is­leg bil­dirýän­ler ýo­kar­da gör­ke­zi­len res­mi­na­ma­lar bi­len birlik­de res­mi­na­ma­la­ry ka­bul ed­ýän iş to­pa­ry­na aşakda­ky­la­ry gör­kez­ýär­ler we nus­ga­la­ry­ny tab­şyr­ýar­lar:

— şah­sy pas­por­ty­ny;

— Türk­me­nis­ta­nyň Ýa­rag­ly Güýç­le­rin­de harby gul­lu­gy ge­çen­ler har­by şa­ha­dat­na­ma­sy­ny, har­by gul­lu­gy geç­me­dik ýi­git­ler ýa­zy­lyş şa­hadat­na­ma­sy­ny we ýa­şa­ýan ýe­ri bo­ýun­ça har­by we­kil­lik­den gü­wä­ha­ty­ny.

Da­laş­gär ta­lyp­ly­ga ka­bul edil­mek üçin ar­tykmaç hu­kuk­dan peý­da­lan­ýan­dy­gy­ny tas­syk­la­ýan beý­le­ki res­mi­na­ma­la­ry gör­ke­zip bi­ler.

Nä­dog­ry ber­len mag­lu­mat­lar we res­mi iş kagyz­la­ry üçin da­laş­gär şah­sy jo­gap­kär­çi­lik çekýär.

Gi­riş sy­nag­la­ry we oku­wa ka­bul edil­mek ins­ti­tut­da (Aş­ga­bat şä­he­ri) aşak­da­ky möh­let­lerde ge­çi­ril­ýär:

Le­bap we­la­ýa­ty — iýul aýy­nyň 22-si, 25-i we 28-i gün­le­ri;

Da­şo­guz we­la­ýa­ty — iýul aýy­nyň 22-si, 25-i we 28-i gün­le­ri;

Ma­ry we­la­ýa­ty — iýul aýy­nyň 23-i, 26-sy we 29-y gün­le­ri;

Bal­kan we­la­ýa­ty — iýul aýy­nyň 23-i, 26-sy we 29-y gün­le­ri;

Aş­ga­bat şä­he­ri — iýul aýy­nyň 24-i, 27-si we 30-y gün­le­ri;

Ahal we­la­ýa­ty — iýul aýy­nyň 24-i, 27-si we 30-y gün­le­ri.

Gi­riş sy­nag­la­ry aşak­da­ky ders­ler bo­ýun­ça ge­çi­ril­ýär:

hal­ka­ra gat­na­şyk­la­ry we dip­lo­ma­ti­ýa, hal­ka­ra hu­ku­gy hü­när­le­ri — Türk­me­nis­ta­nyň ta­ry­hy, iň­lis di­li, türk­men di­li we ede­bi­ýa­ty;

hal­ka­ra yk­dy­sa­dy gat­na­şyk­la­ry hü­nä­ri — ma­te­ma­ti­ka, iň­lis di­li, Türk­me­nis­ta­nyň ta­ry­hy;

hal­ka­ra žur­na­lis­ti­ka­sy hü­nä­ri — türk­men di­li we ede­bi­ýa­ty, iň­lis di­li, Türk­me­nis­ta­nyň tary­hy.

Ders­ler bo­ýun­ça gi­riş sy­nag­la­ry Türk­me­nis­tanyň or­ta mek­dep­le­ri­niň okuw mak­sat­na­ma­la­rynyň esa­syn­da ge­çi­ril­ýär.

De­giş­li dil öw­red­ýän ders­ler­den baş­ga, äh­li ders­ler bo­ýun­ça gi­riş sy­nag­la­ry döw­let di­lin­de dil­den ge­çi­ril­ýär.

Gi­riş sy­nag­la­ry­nyň ter­ti­bin­de bel­le­ni­len wagt­da sy­na­ga esas­syz se­bäp­le­re gö­rä gelme­dik­ler ýa-da ders­le­riň bi­ri bo­ýun­ça sy­nagdan ge­çip bil­me­dik­ler soň­ky sy­nag­la­ra goý­beril­me­ýär.

Gi­riş sy­nag­la­ry­nyň ne­ti­je­le­ri bo­ýun­ça deň muk­dar­da ba­ha alan­lar­dan ta­lyp­ly­ga ka­bul edil­mek üçin ar­tyk­maç hu­kuk­dan aşak­da gör­ke­zi­len­ler peý­da­lan­ýar­lar:

— saý­lan ugry bo­ýun­ça 2 ýyl­dan az bol­madyk iş tej­ri­be­si bo­lan­lar;

— ça­gy­ryş bo­ýun­ça har­by gul­lu­gy ge­çen­ler.

Türk­me­nis­ta­nyň Da­şa­ry iş­ler mi­nistr­li­gi­niň Hal­ka­ra gat­na­şyk­la­ry ins­ti­tu­ty­nyň sal­gy­sy: Aş­ga­bat ş., Gal­ky­nyş kö­çe­si, 25, tel.: 22-68-50.

IŇ TÄZE HABARLAR

Keselleriň öňüni almak üçin…..

Özüňi goramak üçin : howpsuz aralygy berjaý etmekligiň ýokanç keselleriň döredijisiniň ýokuşmagyndan netijeli goraýandygyny ýatdan çykarman, jemgyýetçilik ýerlerinde 2 metrden az bolmadyk aralygy saklamaly; ...

Türkmenistanda Internet –peýdaly web saýtlaryň käbirleri

Soňky wagtlarda ýurdumyzda hususy web saýtlardan daşgary döwlet edara we döwlete degişli guramalara degişli web saýtlarlar yzygiderli açylýar, köp ýyllardan bäri bar bolanlar hem...

Türkmenistanda Mastercard – halkara töleg kartlary

MasterCard Maestro – bu kart kartlaryň içinde örän ýönekeýi. Nagt pul almak, söwda nokatlarynda hasaplaşmak ýaly hyzmatlary amala aşyrmak üçin niýetlenen. MasterCard Standard – bu...

Türkmen Bilim insanı Dr.Sarıyev’e Türkiye’de önemli görev

Türkiye’de öğretim üyeliği yapan  Doç.Dr. Berdi Sarıyev Türkiye’de önemli bir  göreve seçildi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Cografya Fakültesi'nde öğretim üyesi Dr. Sarıyev, Atatürk Kültür,...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Angliýada iň gowy tälimçi kim bolarka?

Angliýanyň “Premier Ligada” “2019-2020-nji möwsümiň iň gowy tälimçisi” baýragyna dalaşgärler belli boldy. “Premier Liganyň” internet sahypasynda ýerleşdirilen habarda, “Liwerpul” toparynyň nemes tälimçisi Jurgen Klopp, “Çelsiniň”...

Çaga Robot Däldir

Arada men işim çykyp, obamyzdaky (Çagyl obasy) öýleriň biriniň gapysyndan gözledim. Görsem, är-aýal ikisem öýlerinde jem bolup oturan eken. Öý eýeleriniň göwünjeň mürähet etmekleri...

Natan Ake “Mançester Siti” toparyna geçdi

Angliýanyň “Mançester Siti” toparynyň resmi web sahypasynda öň Angliýanyň “Premýer-ligasynda” başga bir toparda - “Bornmutda” oýnan futbolçy Natan Ake bilen şertnama baglaşylandygyny habar berildi. Bellenilişi...

Howpsuz, düzgünleşdirilýän we yzygiderli migrasiýa

“Howpsuz, düzgünleşdirilýän we yzygiderli migrasiýa” hakyndaky Ählumumy Ylalaşygy durmuşa geçirmek boýunça Türkmenistanyň Iş toparynyň Migrasiýa boýunça halkara guramasy bilen bilelikdäki iş maslahaty geçirildi. Wideoaragatnaşyk arkaly...