8.9 C
Istanbul
09/07/2020 5:02
Home IŇ TÄZE HABAR Türkiýäniň Uniwersitetleri: Halkara Abraýly Ýokary Okuw Jaýlary 2020

Türkiýäniň Uniwersitetleri: Halkara Abraýly Ýokary Okuw Jaýlary 2020

“The Times Higher Education World University Rankings” halkara guramasynyň resmi internet sahypasyndan alnan maglumatlara laýyklykda daşary ýurt bilim edaralarynyň öňdeligini düzýän okuw mekdepleriniň 2020-nji ýyldaky sanawy boýunça Türkiýeden bu sanawa giren ýokary okuw jaýlarnyň sanawyny saýtmyzda üstümizdäki ýylyň Fewral aýynda neşir edipdik. Emma köp sanly okyjylarymyzdan gelen haýyşy hasaba alyp, bu sanawy döwletler boýunça aýratynlykda dolulygyna neşir etmäni müwessa bildik. Şol sebäpli şol sanaw boýunça ilkinji nobatda Türkiýäniň abraýly ýokary okuw jaýlarynyň sanawyny Size ýetirýäris.

Bu ýyl agzalan sanawa Türkiýeden giren ýokary okuw jaýlarynyň sany artdy. Bu gezek Türkiýeden sanawa 34 sany ýokary okuw jaýy girdi we bu geçen ýyl bilen deňeşdireniňde 9 ýokary okuw jaýynyň artandygyny görkezýär. Türkmenistan baradaky habarlary dünýä halk köpçüligine ýetirýän  www.atavatan-turkmenistan.com  saýty täze sanawa Türkiýeden giren ýokary okuw jaýlarynyň sanawyny Size ýetirýär. Beýleki ýurtlar boýunça sanawy hem ýakynda neşir ederis.

 1. Çankaýa Uniwersiteti
 2. Sabanjy Uniwersiteti
 3. Bilkent Uniwersiteti
 4. Hajettepe Uniwersiteti
 5. Koç Uniwersiteti
 6. Bogaziçi Uniwersiteti
 7. Istanbul Tehniki Uniwersiteti
 8. Ýakyn Gündogar Tehniki Uniwersiteti
 9. Atylym Uniwersiteti
 10. Istanbul Uniwersiteti
 11. Karabük Uniwersiteti
 12. Ajybadem Uniwersiteti
 13. Akdeňiz Uniwersiteti
 14. Anadoly Uniwersiteti
 15. Ankara Uniwersiteti
 16. Bahçeşehir Uniwersiteti
 17. Başkent Uniwersiteti
 18. Çukurowa Uniwersiteti
 19. Dokuz Eýlül Uniwersiteti
 20. Ege Uniwersiteti
 21. Erjiýez Uniwersiteti
 22. Gazi Uniwersiteti
 23. Gaziantep Uniwersiteti
 24. Gebze Tekniki Uniwersiteti
 25. Istanbul Medipol Uniwersiteti
 26. Izmir Tehnologiýa Instituty
 27. Marmara Uniwersiteti
 28. Ondokuz Maý Uniwersiteti
 29. Selçuk Uniwersiteti
 30. Süleýman Demirel Uniwersiteti
 31. TOBB Ykdysadyýet we Tehnologiýa Uniwersiteti
 32. Tokat Gaziosmanpaşa Uniwersiteti
 33. Ýeditepe Uniwersiteti
 34. Ýyldyz Tehniki Uniwersiteti

 

Mahabat

Türkiýede Ýokary Bilim Almak Boýunça

 Maslahat Hyzmatlaryny Almak Üçin

 “Atavatan Danışmanlık ve Tercüme Merkezi”-

Aksaray mahallesi, Koçibey sokak, Erler Apt No:34 D:7 Gat:4 Fatih/ Stambul

e-mail salgysy : atavatanltd@gmail.com

Telefon: +90 532 401 71 52 & +90 530 251 36 73 & +90 212 633 40 00

Türkiýede Ýokary Bilim Almak Boýunça

Resminamalaryň Terjimesi Üçin

“Makul Hyzmat” Terjime Merkezi

“Makul Terjime” Aşgabat binasy salgysy we telefony: +993 63 78 96 73 & : + 993 12 96 48 55 & +993 62 60 52 61

Aşkabat, Oguzhan (Aýtakow)-Ankara (Ýubileýni) köçesi, A Blok, Makul Hyzmat Ofis, 4-nji gat, 401

E-mail salgysy : makulhyzmat@gmail.com

“Makul Terjime: Türkmenabat binasy salgysy we telefony:

Türkmenabat şäher, Garaşsyzlygyň 20 ýyllygy köçesi, 50. Lezzet söwda Merkezi, Gat 3. Gök Bazaryň ýany,

 

IŇ TÄZE HABARLAR

Türkmen-Türk hyzmatdaşlygy ara alnyp maslahatlaşyldy

2020-nji ýylyň 8-nji iýulynda Türkmenistan bilen Türkiýe Respublikasynyň ulag pudaklarynyň ýolbaşçylarynyň arasynda sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly gepleşikler geçirildi. Türkmen tarapyndan Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary...

Telekeçiler : Nagt däl pullary nagt görnüşde çykdajy etmek

Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň resmi web saýtynda neşir edilen Türkmenistanyň Merkezi bankynyň başlygynyň 2020-nji 18-nji iýunyndaky 162-iş belgili buýrugy bilen tassyklanylan we Türkmenistanyň Adalat ministrligi...

Türkmenistan: Koronawirusyň täze görnüşiniň pandemiýasy

Koronawirusyň täze görnüşiniň pandemiýasynyň dowam etmegi we halkara bileleşigi tarapyndan bu global ähmiýetli wehime garşy göreşmek boýunça durmuşa geçirilýän toplumlaýyn çäreler bilen baglylykda Türkmenistanyň...

Wirusa garşy derman serişdeleri satyn alynar

Türkmenistanyň Prezidentiniň «Saglyk» Döwlet maksatnamasyny, «Raýatlaryň saglygynyň goralmagy hakyndaky» Türkmenistanyň Kanunyny ýerine ýetirmek, ilatyň saglygyny berkitmek we ýokanç keselleriň öňüni almak boýunça geçirilýän işleri...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Türkmenistan bilen Eýranyň arasynda howa gatnawynyň ýola goýulmagy mümkin

Ýakyn geljekde Türkmenistanyň we Eýranyň arasynda täze howa gatnawynyň hereket edip başlamagy mümkin. Çünki «Tehran Times» neşiriniň habaryna görä, «Iran Air» awiakompaniýasy Büjnürt ―...

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Mary şäherindä-ki jemagat hojalygy orta hünär okuw mekdebi

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Buh­gal­ter­çi­lik ha­sa­ba al­ny­şy. Yk­dy­sa­dy­ýet we me­ýil­na­malaş­dy­ryş (pu­dak­lar bo­ýun­ça). ...

Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport instituty

2020/2021-nji okuw ýyly üçin hünärmenleri taýýarlamagyň aşakdaky ugurlary (hünärleri) boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Be­den­ter­bi­ýe we sport (hü­när­ler: sport; be­den­ter­bi­ýe). Tö­leg­li esas­da hü­när­men­le­ri taý­ýar­la­ma­gyň...

5 oýunçy çalşyrmak düzgüni dowam eder

Koronawirus ýokanjy sebäpli arakesme yglan edilip, soňra täzeden badalga alan futbol boýunça milli çempionatlaryň duşuşyklaryna täze düzgünler girizildi. Şolaryň biri hem ozal duşuşygyň dowamynda 3...